Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 362728
Informació pública del procediment d'exoneració de certs paràmetres urbanístics de projecte de legalització i llicència d'obra a l'illa de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Conformement al que disposa l'article 114 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, al Decret 17/2017, de 21 d'abril, pel qual es fixen els principis generals d'exoneració de les condicions urbanístiques de les edificacions i les instal·lacions agràries i complementàries en explotacions agràries a l'àmbit de les Illes Balears i en mèrit a les transferències conferides al Consell Insular de Menorca per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears que assigna als consells insulars les competències pròpies en les matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, i atesa també la Llei 8/99 de 12 d'abril, de transferència de competències als consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, per la present resta sotmès a informació pública per un període de vint dies els següents expedients:

Exoneració de paràmetres urbanístics: Exp. 03132-00182-2022

Terme municipal: Es Migjorn Gran

Promotor: Biniatzem SR

Assumpte: Projecte bàsic de demolició d'antics corrals de porcs i construcció d'una nau de paridores a la finca Biniatzem al TM des Migjorn Gran

- Projecte bàsic de demolició d'antics corrals de porcs i construcció d'una nau de paridores a la finca Biniatzem al TM des Migjorn Gran redactat per l'enginyer tècnic agrícola Carlos Torres Florit, i signat electrònicament en data 25/02/2022.

Les persones interessades podran examinar els expedients durant el termini de 20 dies, comptadors des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB i en la seu electrònica, a les dependències del Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera núm. 5 de Maó (Menorca) i durant el mateix termini podran efectuar les al·legacions que considerin pertinents.

 

(Signat electrònicament: 29 de juny de 2022)

El conseller executiu del Departament d'Economia i Territori

José Pastrana Huguet