Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 286764
Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, crea i regula l'oficina esmentada, que depèn orgànicament del Parlament i ostenta plena independència i autonomia funcional, sotmesa únicament a la llei que la crea i a la resta de l'ordenament jurídic, tal com indiquen els articles 1 i 4.

Al capdavant de l'Oficina hi figura un director o una directora, que exerceix el càrrec amb plena independència, objectivitat i inamobilitat, amb un estatut personal que es detalla en el capítol III del títol I, articles 17 i següents, d'entre els quals cal destacar la subjecció a un règim d'incompatibilitats (article 18) i unes normes sobre l'elecció i nomenament i sobre el cessament (articles 19 i 20).

En concret, l'elecció i el nomenament del director de l'Oficina es conté a l'article 19, que estableix el següent:

"1. El director o directora de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears és elegit pel Parlament de les Illes Balears mitjançant votació per majoria de tres cinquenes parts dels seus membres, entre persones de competència reconeguda que compleixin les condicions d'idoneïtat, honorabilitat, independència i professionalitat necessàries per exercir el càrrec i que estiguin en possessió d'una titulació universitària idònia per a les funcions atribuïdes o que pertanyin a un cos funcionarial adscrit al subgrup de titulació A1 i tenguin més de deu anys d'experiència professional acreditada. Els elegits o elegides hauran de tenir veïnatge administratiu a les Illes Balears.

2. Si no obté la majoria requerida, s'ha de sotmetre a una segona votació, a una següent sessió plenària a celebrar en un termini no inferior a quinze dies, en què requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la cambra per ser elegit o elegida.

3. Els grups parlamentaris poden proposar a la Mesa del Parlament les candidatures a director o directora de l'Oficina de prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i, una vegada comprovat el compliment dels requisits i de les condicions, la Presidència del Parlament ha de sotmetre al Ple del Parlament l'elecció del candidat o candidats.

4. El director o la directora de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció és nomenat o nomenada pel president o la presidenta del Parlament i ha de prendre possessió del càrrec en el termini d'un mes des de la data de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. El director o la directora de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció està subjecte a avaluació de l´acompliment d'acord amb els criteris d'eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seva gestió i control de resultats en relació amb els objectius que li hagin estat fixats."

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, conformement amb la Junta de Portaveus, va adoptar, en data 15 de novembre de 2017, les Normes reguladores del procediment per a l'elecció del director o la directora de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, el punt vuitè de les quals disposa que la Presidència del Parlament, després de traslladar a la Mesa de la cambra la documentació reclamada a la persona elegida, ordenarà la publicació del nomenament del director o la directora de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, alhora que preveu que la promesa o el jurament es realitzi davant la Mesa del Parlament, després d'haver-se'n publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2022, d'acord amb les Normes reguladores del procediment per a l'elecció del director o la directora de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, ja esmentades, ha elegit com a director el Sr. Cristóbal Milán i Mateu; i la Mesa del Parlament, en sessió de dia 18 de maig de 2022, ha examinat la documentació reclamada per la Presidència.

Per tot això, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

S'ordena la publicació del nomenament del Sr. Cristóbal Milán i Mateu com a director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

De la mateixa manera, s'ordena la publicació del nomenament esmentat al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

           

Palma, 20 de maig de 2022

El president del Parlament de les Illes Balears Vicenç Thomas i Mulet