Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 275649
Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2022, per la qual es trasllada de tribunal a un aspirant admès en les proves selectives que d'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari convocades per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 8 d'abril de 2022 va fer pública a la pàgina web d'aquesta Direcció General la composició provisional dels tribunals dels cossos d'ensenyament secundari que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021, per la qual es convoquen proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 30 de novembre) i atorgà un termini de 3 dies hàbils per al·legar qualsevol de les circumstàncies establertes en els punts 5.5 o 5.6 de la convocatòria.

Dins el termini establert un membre del tribunal núm. 1 del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat de filosofia va comunicar que es trobava incurs en algun dels motius d'abstenció als que fan referència els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sobre les causes d'abstenció i de recusació.

Per Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2022 es va fer pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021, per a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova (BOIB núm. 62, de 12 maig).

La directora general de Personal Docent d'acord amb l'apartat 1. a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), és competent per dictar aquesta Resolució.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

 

Primer. Assignar a l'aspirant Juan Antonio Horrach Miralles amb DNI ***0610** al tribunal núm. 2 del cos de professors d'ensenyament secundari, especialitat filosofia.

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

​​​​​​​També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 13 de maig de 2022

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

Per delegació del conseller d'Educació i Formació

Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)