Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 226009
Extracte de la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2022 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 621546

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria d'ajuts de minimis de l'any 2022 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana, aprovada mitjançant l'Acord del Consell Executiu en la sessió ordinària de dia 13 d'abril de 2022, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

1. Bases reguladores

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria es troben recollides en l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada per acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018).

2. Objecte

L'objecte aquesta convocatòria és subvencionar la producció i l'edició, en qualsevol format, tant físic com digital, de llibres, audiollibres i fonogrames en llengua catalana, que s'hagin editat i consignat a l'Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca del 2 de juny de 2021 fins al 31 de maig de 2022.

Pel que fa als llibres, es poden acollir a aquesta convocatòria les obres exclusivament en llengua catalana que es comercialitzin a través de llibreries o plataformes de venda de llibres digitals, i que compleixin els requisits següents:

a) Ser primeres edicions o reedicions de títols d'edició anterior que hagin estat publicades fa més de deu anys.

b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars, si s'editen en paper.

c) Constar d'un mínim de 50 pàgines, amb l'excepció dels llibres infantils.

Pel que fa als fonogrames, es poden acollir a aquesta convocatòria els discs de llarga durada (LP), els compactes (simples o dobles), els maxisingles i els fonogrames en format digital, l'autor o els intèrprets dels quals siguin de les Illes Balears i que tenguin el text/lletra exclusivament en llengua catalana —en el cas d'enregistraments d'obres amb text/lletra—, que es comercialitzin a través d'establiments adients i que compleixin els requisits següents:

a) Ser primeres edicions o reedicions d'obres que hagin estat enregistrades fa més de deu anys.

b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars, si s'editen en format CD o altre suport físic.

c) Estar publicat com a mínim a una plataforma digital o al web propi, si només té suport digital.

d) La documentació informativa que l'acompanyi i la presentació tipogràfica han de ser en català o, almenys, és necessari que la llengua catalana ocupi, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s'hi puguin emprar.

3. Beneficiaris

D'acord amb el previst al punt 4 de la convocatòria, poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o persones jurídiques, constituïdes com a empreses, amb personalitat pròpia, que duen a terme, d'acord amb el seu objecte social, l'edició de llibres i fonogrames objecte d'aquesta convocatòria de manera regular, sempre que estiguin legalment constituïdes, d'acord amb la normativa vigent, en acabar el període de presentació de sol·licituds i tenguin el domicili o l'establiment principal a Mallorca.

4. Quantia

Durant l'exercici pressupostari de 2022 s'hi destina inicialment la quantitat de 290.000,00 € a la línia d'ajudes per a obres libràries i la quantitat de 60.000,00 €, a la línia d'ajudes a obres discogràfiques, que corresponen a la partida pressupostària 20.33400.77912.

Es preveu la possibilitat d'augmentar la quantia fixada, sense necessitat de convocatòria  nova sempre que es donin els supòsits prevists en l'article 23.1 a) de l'Ordenança general de subvencions, en un màxim del 14,285%.

5. Presentació de sol·licituds

D'acord amb el previst al punt 11 de la convocatòria, el termini per sol·licitar les ajudes és de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La documentació que s'ha de presentar per sol·licitar l'ajuda s'indica al punt 10 de la convocatòria.

6. Altres dades

El text complet de la convocatòria, així com els annexos es poden descarregar a la seu electrònica del Consell de Mallorca. (https:// seu.conselldemallorca.net/).

 

Palma, en el dia de la firma electrònica (19 d'abril de 2022)

El secretario tècnica lingüística

Josep Mallol Vicens