Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Es Pelai, de 11.648,83 kWp i 9.200,00 kWn ubicat al polígon 10 parcel·la 62 de Binissalem (RE016/20)

    Número de registre 1003 - Pàgina 7685

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Son Moro de 3.287,76 kWp i 2.500,00 kWn ubicat al polígon 1 parcel·les 161, 162, 166, 167 de Sant Llorenç des Cardassar (RE002/22)

    Número de registre 1441 - Pàgina 7686

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament per a l’any 2022

    Número de registre 1469 - Pàgines 7687-7688

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2668/2019 relatiu al projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al c/ Joan Coromines, núm. 20 , en el terme municipal de Marratxí, a zona de policia

    Número de registre 1290 - Pàgina 7689

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 36/2019

    Número de registre 1468 - Pàgina 7690

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP3-2022-IG)

    Número de registre 1392 - Pàgina 7691

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la Resolució de director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova un Hackathon en el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenible

    Número de registre 1484 - Pàgines 7692-7693

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal: creació de les places de “Coordinador dels serveis de manteniment i neteja” i “Oficial 1a. electricista”, i supressió de les places “Oficial 1a. encarregat de manteniment” i “Coordinadora de neteja”

    Número de registre 1454 - Pàgina 7694

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació inicial del pressupost municipal d'Esporles per a 2022

    Número de registre 1464 - Pàgina 7695

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'aparcament de vehicles en determinades vies públiques del municipi des Castell

    Número de registre 1487 - Pàgina 7696

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança fiscal 3.3 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana des Castell

    Número de registre 1488 - Pàgina 7697

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació i cobrament padró impost sobre vehicles de tracció mecànica de 2022

    Número de registre 1486 - Pàgina 7698

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Informació pública sobre l’aprovació del reglament de la carrera professional horitzontal del personal de l’Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 1460 - Pàgina 7699

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer- Anunci aprovació inicial modificació de les bases d’execució del Pressupost General corresponent a l’exercici 2022

    Número de registre 1433 - Pàgina 7700

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer - Anunci aprovació inicial modificació de crèdit número 2 en el Pressupost Propi de 2022

    Número de registre 1434 - Pàgina 7701

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de gestió i ús sostenible de l’aigua en el terme municipal de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 1471 - Pàgina 7702

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació inicial Pressupost 2022

    Número de registre 1465 - Pàgina 7703

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació provisional de l´Ordenança fiscal reguladora de l´impost sobre l´increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 1466 - Pàgina 7704