Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 5/2022 de 28 de febrer, pel qual es disposa el cessament de la secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística

    Número de registre 1505 - Pàgina 7426

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer de 25 de febrer de 2022 per la que s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Radiodiagnòstic

    Número de registre 1440 - Pàgina 7427

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 24 de febrer de 2022, relativa a l’aprovació de les bases especifiques i a la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de «Metge/Metgessa»

    Número de registre 1478 - Pàgines 7428-7442

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidencia de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 24 de febrer de 2022, relativa a l’aprovació de les bases especifiques i a la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de «Metge/Metgessa del Treball»

    Número de registre 1479 - Pàgines 7443-7457

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 24 de febrer de 2022, relativa a l’aprovació de les bases específiques i a la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de Fisioteràpia

    Número de registre 1459 - Pàgines 7458-7472

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu, per a l’accés com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sa Pobla, pel torn lliure, de dues places d'administratiu d’administració general, mitjançant concurs-oposició i així mateix la creació, amb el resultat de la convocatòria, d'una borsa de treball de personal interí d'administratiu d'administració general

    Número de registre 1456 - Pàgines 7473-7487