Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 4/2022 de 28 de febrer, de modificació dels Estatuts de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, aprovats pel Decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza, es reestructura i es regula l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears

    Número d'edicte 1506 - Pàgines 7403-7405

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 3/2022 de 28 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic i funcionament de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i es desenvolupa el procediment d’avaluació ambiental

    Número d'edicte 1504 - Pàgines 7406-7417

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Ordre 2/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 24 de febrer de 2022 per la qual es modifica l’Ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 16 d’agost de 2021 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de personal funcionari de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i dels ens del sector públic instrumental que hi estan adscrits

    Número d'edicte 1439 - Pàgines 7418-7424

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Correcció d’errates del sumari de l’Ordre conjunta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s'aprova la cinquena modificació de l'Ordre conjunta, de 28 de maig de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d'ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 5, de data 8 de gener de 2022

    Número d'edicte 1500 - Pàgina 7425