Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 102636
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del vicepresident de Ports de les Illes Balears, per la qual s’aprova la valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port de Ciutadella exterior (Menorca)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El vicepresident de Ports de las Illes Balears ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. En data 27 de juliol de 2021 es va emetre per part de l'Àrea Econòmica-Financera de Ports de les Illes Balears informe de valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües, del port de Ciutadella exterior que inclou la taxació realitzada per l'entitat Tasaciones Inmobiliarias S.A.U (TINSA), de la que resulta:

- Denominació: Port de Ciutadella exterior

- Localització: Ciutadella - Menorca

 • Terrenys:
  • Àrea petita indústria (37.281,30 m2): 283,43 €/m2
  • Àrea terciari comercial 1 (4.088,95 m2): 867,28 €/m2
  • Àrea trànsit interior (10.133,05 m2): 47,81 €/m2
 • Mirall d'aigua interior (121.935,00 m2): 183,50 €/m2
 • Mirall d'aigua no abrigada (393.555,00 m2): 0,71 €/m2
 • Instal·lacions i infraestructures: 65.229.448,93 €

- Valoració total del port: 102.481.310,02 €

2. De conformitat al que es disposa a l'article 212.2 b) de la Llei 11/1998, aquesta valoració va sotmesa a informació pública per un període de 20 dies, mitjançant anunci al BOIB nº 104 de 5 d'agost de 2021.

3. En data 16 de novembre de 2021, es va emetre informe per part de la conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors que conclou que el procediment pel càlcul del valor és correcte.

4. En data 3 de febrer de 2022, es va emetre informe jurídic per part del Servei Jurídic de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, competent en matèria de ports, en el qual s'informa favorablement respecte del procediment seguit de valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del port de Ciutadella exterior, i que, en conseqüència, Ports de les Illes Balears pot elevar la corresponent proposta de resolució al conseller de Mobilitat i Habitatge de les Illes Balears, per la seva aprovació.

Consideracions jurídiques

1.- L'article 212 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificada per l'article 38.17 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, en relació al procediment de valoració de les concessions d'ocupació i explotació del domini públic portuari.

Per tot l'anterior, vists els informes de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 16 de novembre de 2021 i del Servei Jurídic de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge de 3 de febrer de 2022, prèvia la corresponent informació pública de la valoració, a proposta de Ports de les Illes Balears, es dicta la següent

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els següents termes:

1. Aprovar la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del port de Ciutadella exterior (Menorca), tal i com figura en el plànol adjunt, en els següents termes:

- Denominació: Port de Ciutadella exterior

- Localització: Ciutadella - Menorca

 • Terrenys:
  • Àrea petita indústria (37.281,30 m2): 283,43 €/m2
  • Àrea terciari comercial 1 (4.088,95 m2): 867,28 €/m2
  • Àrea trànsit interior (10.133,05 m2): 47,81 €/m2
 • Mirall d'aigua interior (121.935,00 m2): 183,50 €/m2
 • Mirall d'aigua no abrigada (393.555,00 m2): 0,71 €/m2
 • Instal·lacions i infraestructures: 65.229.448,93 €

- Valoració total del port: 102.481.310,02 €

2. Aquesta valoració no és susceptible de recurs autònom, sens perjudici dels recursos que procedeixin contra la notificació individual conjunta, del valor i de la nova quantia de la taxa, d'acord amb el que disposa l'article 212.2 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar una resolució en els mateixos termes.

 

Palma, 23 de febrer de 2022

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribas

El vicepresident de Ports de les Illes Balears proposant Xavier Ramis Otazua

Documents adjunts