Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 21775
Correcció d’errates en la tramesa per a la publicació de les versions catalana i castellana del Decret 52/2021, de 20 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2022 a l’efecte del còmput administratiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 174 de 21 de desembre de 2021, a les pàgines 51100 i 51101 ha publicat el Decret 52/2021, de 20 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2022 a l'efecte del còmput administratiu.

Durant la preparació de les publicacions dels acords i decrets adoptats pel Consell de Govern de dia 20 de desembre de 2021 que es trameten al Butlletí Oficial de les Illes Balears, es va cometre una errata en la numeració dels paràgrafs.

Atès tot l'anterior i, d'acord amb l'article 19.2 i 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

Rectificar l'errata advertida en les versions catalana i castellana del Decret 52/2021, de 20 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2022 a l'efecte del còmput administratiu de la manera següent:

- En el segon paràgraf de l'article únic:

Allà on diu:

Són dies inhàbils en tot l'àmbit territorial ...”

Ha de dir:

a) Són dies inhàbils en tot l'àmbit territorial ...”

- En el tercer paràgraf de l'article únic:

Allà on diu:

Així mateix, són dies inhàbils a cada municipi ...”

Ha de dir:

b) Així mateix, són dies inhàbils a cada municipi ...”

- En el quart paràgraf de l'article únic:

Allà on diu:

Són dies inhàbils de la Seu Electrònica de l'Administració ...”

Ha de dir:

c) Són dies inhàbils de la Seu Electrònica de l'Administració ...”

 

Palma, 13 de gener de 2022

El secretari general

Benito Prósper Gutiérrez