Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2021, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a reduir l'impacte econòmic i garantir el sosteniment del sector cultural afectat per la pandèmia de la Covid-19

    Número de registre 12344 - Pàgina 49279

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2021, pel qual s'aprova la segona convocatòria extraordinària d'ajudes directes al sector productiu per a pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19

    Número de registre 12345 - Pàgina 49280

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Extracte de les bases que han de regir la concessió dels ajuts econòmics per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i la promoció turística del municipi de Sant Lluís per minimitzar l'impacte de la crisi econòmica provocada per la COVID-19 (2a convocatòria)

    Número de registre 12334 - Pàgina 49281

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació inicial expedient de modificació Puntual “Delimitació i Ordenació de Sistemes Generals destinats als Punts Verd Municipals”

    Número de registre 12319 - Pàgina 49282

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació inicial expedient de modificació Puntual Núm. 2 de les NNSS de Sencelles per a la reordenació de l’àmbit de l’UAC-1

    Número de registre 12320 - Pàgina 49283

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació provisional pressupost general exercici 2022

    Número de registre 12343 - Pàgina 49284

  • COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LES ILLES BALEARS

   • Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears

    Número de registre 12373 - Pàgina 49285