Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de l'acord de modificació de crèdit nº 1/2021

    Número d'edicte 12346 - Pàgina 49199

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d'afegir-hi una disposició addicional

    Número d'edicte 12349 - Pàgines 49200-49204