Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 562923
Aprovació definitiva de l’expedient núm. 16 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici 2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 4/2021 SUP 3/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 14 d'octubre de 2021, va aprovar inicialment l'expedient número 16 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l'exercici 2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 04/2021 SUP 03/2021).

L'expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en el BOIB núm. 146, de dia 26 d'octubre de 2021, pel termini de 15 dies, perquè totes les persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i poguessin formular-hi les al·legacions pertinents.

No havent estat formulada cap al.legació durant aquest termini i d'acord amb el que va aprovar el Ple, l'acord esdevé definitiu i s'ordena la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del resum per capítols de la modificació de crèdit, que s'incorpora a continuació.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de publicar aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

Resum per capítols de la modificació de crèdits:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

 

 

 

 

 

 

 

 

Org.

Fun.

Eco.

Projecte

Descripció

Suplement de crèdit

40

23128

22709

2021.4.ROMAN.1

XARXA DISCAP. INTEL.LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT

2.946.653,66 €

20

23135

22709

2021.4.ROMAN.1

SERV. ASSIST PROGR. I SERV. CONCERTATS D'ASSIST MENORS

415.000,00 €

00

23108

22002

2021.4.ROMAN.1

MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT. INFORMACIÓ I SUPORT TECNOLÒGIC

95.000,00 €

00

23144

22700

2021.4.ROMAN.1

SERVEI NETEJA I HIGIENE CC INCA

23.000,00 €

00

23100

21300

2021.4.ROMAN.1

MANT. I CONSERV. MAQUINÀRIA, INST. I UTILL. SERV. GENERALS

14.000,00 €

00

23100

22706

2021.4.ROMAN.1

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERV. GRALS

65.000,00 €

30

23158

22701

2021.4.ROMAN.1

SERV. SEGURETAT INSERCIÇÓ SOCIAL CA L'ARDIACA

100.000,00 €

10

23110

22117

2021.4.ROMAN.1

SUBM. PRODUCTES D'HIGIENE PERSONAL RES. LLAR D'ANCIANS

50.000,00 €

10

23111

22750

2021.4.ROMAN.1

SERVEI DE CUINA RES. BONANOVA

250.000,00 €

10

23113

22108

2021.4.ROMAN.1

MATERIAL CLINIC FUNGIBLE RES. HUIALFÀS

4.000,00 €

10

23127

22613

2021.4.ROMAN.1

MATERIAL TÈCNIC I PEDAGÒGIC FOMENT AUTONOMIA PERS. MAJORS

3.500,00 €

 

 

 

 

 

 

3.966.153,66 €

FINANÇAMENT SUPLEMENT DE CRÈDIT

 

 

 

 

 

 

 

 

Org.

Fun.

Eco.

Referència RCT

Projecte

Descripció

Import

10

23111

62201

22021017667

2021/4/ROMAN/1

NOVA INVERSIÓ EN RESIDÈNCIA BONANOVA

2.284.801,24 €

20

23135

48005

22021017674

2021/4/ROMAN/1

AJUDES A LES FAMÍLIES AMB MESURES DE PROTECCIÓ

200.000,00 €

30

23141

48001

22021017744

2021/4/ROMAN/1

SUPORT A PERSONES EN PROCEÉS D'INSERCIÓ SOC I LAB

200.000,00 €

40

23128

22719

22021017668

2021/4/ROMAN/1

NOVES PLACES COVID-19

1.281.352,42 €

 

 

 

 

 

 

3.966.153,66 €

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

 

 

 

 

 

 

 

Org.

Fun.

Eco.

Projecte

Descripció

Crèdit extraordinari

10

23129

60000

2021.4.ROMAN.1

INVERSIÓ EN TERRENY

300.000,00 €

 

 

 

 

 

 

FINANÇAMENT CRÈDIT EXTRAORDINARI

Org.

Fun.

Eco.

Referència RCT

Projecte

Descripció

Import

10

23111

62201

22021017667

2021/4/ROMAN/1

NOVA INVERSIÓ EN RESIDÈNCIA BONANOVA

300.000,00 €

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (18 de novembre de 2021)

La consellera executiva de Drets Socials i presidenta de l'IMAS

Sofia Alonso Bigler