Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 564498
Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 13 en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici 2021 per crèdit extraordinari EXT 02/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 29 de juliol de 2021, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 13 en el pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de l'exercici 2021 per crèdit extraordinari EXT 02/2021.

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 14 d'octubre de 2021, va aprovar l'expedient de rectificació de modificació de crèdit núm. 13 en el pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de l'exercici 2021 per crèdit extraordinari EXT 02/2021.

L'expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en el BOIB núm. 104, de dia 5 d'agost de 2021, pel termini de 15 dies, perquè totes les persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i poguessin formular-hi les al·legacions pertinents. La rectificació d'errada es va publicar en el BOIB núm. 146, de dia 26 d'octubre de 2021.

No havent estat formulada cap al.legació durant aquest termini i d'acord amb el que va aprovar el Ple, l'acord esdevé definitiu i s'ordena la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del resum per capítols de la modificació de crèdit, que s'incorpora a continuació.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de publicar aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

Resum per capítols de la modificació de crèdits:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Org.

Fun.

Eco.

Projecte

Descripció

Crèdit Extraordinari

20

23135

70000

2021/4/ROMAN/2

APORTACIÓ EXTRAORDINARIA CIM

2.000.000,00 €

00

23100

48000

CONVOCATORIA AJUDES ENTITATS EPIS

500.000,00 €

 

 

 

 

 

2.500.000,00 €

FINANÇAMENT CRÈDIT EXTRAORDINARI

Org.

Fun.

Projecte

Descripció

Crèdit

02

87000

 

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

2.500.000,00 €

 

Palma, a la data de la signatura (19 de novembre de 2021)

La consellera executiva de Drets Socials i presidenta de l'IMAS

Sofía Alonso Biguer