Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 564604
Aprovació definitiva de l'expedient 7591/21 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment per Ple de l'Ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada el dia 28 d'octubre de 2021, l'expedient 7591/21 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria.

Finalitzat el període d'exposició pública i, atès que no s'han presentat al.legacions, s'aprova definitivament l'esmentat expedient de modificació de crèdits, segons el següent detall:

Estat de despeses:

Modificacions a càrrec de romanent de tresoreria

Progr.

Econ.

DESCRIPCIÓ

Consignació Inicial

Modificació

Consignació Definitiva

   

Crèdits extraordinaris

     

Varis

Varis

Projectes a càrrec del capítol 6

0,00

1.150.629,64

1.150.629,64

   

Total

0,00

1.150.629,64

1.150.629,64

Estat d'ingressos:

Aplicació pressupostaria

Descripció

Consignació Inicial

Modificació

Consignació Definitiva

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

0,00

1.150.629,64

1.150.629,64

 

Total

0,00

1.150.629,64

1.150.629,64

 

Sóller,  signat electrònicament (19 de novembre de 2021)

El batle

Carlos Simarro Vicens