Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ARIANY

Núm. 496006
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'ajuntament d'Ariany, en la sessió ordinària de19 de juliol de 2021, va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, i es va publicar el en BOIB n.º 111 de 21 d'agost de 2021.

Finalitzat el termini d'exposició pública, havent-se donat audiència als possibles interessats, i tenint en compte que no s'ha presentat cap suggerència, al·legació o reclamació, s'entén definitivament aprovada en els termes de l'art 102 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les illes Balears, i es procedeix a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes de la seva entrada en vigor.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 

CAPÍTOL I

Disposició general

 

ARTICLE 1

Conformement al que preveu l'article 59.1, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d'Ariany estableix i exigirà l'Impost sobre béns immobles.

 

CAPÍTOL II

Fet imposable

ARTICLE 2

1. Constitueix el fet imposable de l´impost la titularitat dels següents drets sobre els bens immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:

a) D´una concessió administrativa sobre els propis bens immobles o sobre els serveis públics als quals estiguin afectes.

b) D´un dret real de superfície.

c) D´un dret real d´usdefruit.

d) D´un dret de propietat.

2. La realització del fet imposable que correspon d'entre els definits a l'apartat anterior per a l'ordre en ell establert, determinarà la no subjecció de l'immoble a les restants modalitats en el mateix previstes.

ARTICLE 3

1.Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del cadastre immobiliari.

2. En el cas de què un mateix immoble es trobi localitzat en distints termes municipals, s'entendrà a efectes d'aquest impost, que pertany a cada un d'ells per la superfície que ocupi en el respectiu terme municipal.

ARTICLE 4

No estaran subjectes a aquest impost:

a) Les carreteres, els camins, les demés vies terrestres i els béns de domini públic marítim-terrestre i hidràulic, sempre que sigui d'aprofitament públic i gratuït.

b) Els següents béns immobles propietats del Municipi:

· Els de domini públic afectes a ús públic.

· Els de domini públic afectes a un servei púbic gestionat directament per l'Ajuntament exceptuant quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.

· Els béns patrimonials, exceptuant igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.

 

CAPÍTOL III

Subjectes passius

ARTICLE 5

Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 57/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost.

En el supòsit de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble de característiques especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el major cànon.

El disposat en l'apartat anterior, serà d'aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes del dret comú. l'Ajuntament, repercutirà la totalitat de la quota líquida de l'impost en els què, no reunint la condició de subjectes passius del mateix, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.

Així mateix, el substitut del contribuent, podrà repercutir sobre els demés concessionaris la part de la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cada un d'ells.

 

CAPÍTOL IV

Responsables

ARTICLE 6

En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixin el fet imposable d'aquest impost, els béns immobles objecte dels dits drets, quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes prevists a la Llei General Tributària. A aquests efectes, els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre les deutes pendents per l'impost sobre béns immobles associats a l'immoble que es transmet.

Responen solidàriament de la quota d'aquest impost i en proporció a les seves respectives participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereixen l'article 35.4 de la Llei General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el cadastre immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat s'exigirà per parts iguals en tot cas.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l´article 43 de la Llei General Tributària.

 

CAPÍTOL V

Exempcions Bonificacions.

ARTICLE 7

1. Estaran exempts els següents immobles:

a) Els que siguin propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris.

b) Els de l'església catòlica, en els termes prevists a l'acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, datat el 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la Constitució.

c) Els béns de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals sigui inferior a 5 euros i els béns de naturalesa rústica la quota líquida dels quals, o la quota agrupada a que fa referència l'article 17.2 d'aquesta ordenança, sigui inferior a 5 euros.

2. Poden gaudir de bonificació del 50% de la quota resultant, els immobles on s'hagin instal·lat sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions per a la producció de calor i que aquestes incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació.

La sol·licitud la presentarà el titular de l'immoble afectat, acompanyada del certificat d'homologació emès per l'Administració o tècnic competent. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar una declaració responsable on el titular s'obliga a comunicar a l'ajuntament d'Ariany qualsevol circumstància que afecti al normal funcionament de la instal·lació.

En qualsevol moment, els tècnics municipals podran inspeccionar la instal·lació als efectes de determinar que es compleixen les condicions imposades.

Aquesta bonificació serà d'aplicació a l'any següent de la data d'entrada de la sol·licitud si aquesta es presenta a partir del 31 de març. En cas que es presenti abans del 31 de març aquesta bonificació ja serà d'aplicació en el mateix any si es reuneixen les condicions per a la seva aplicació. La resolució concedent serà comunicada per l'ajuntament d'Ariany a l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 

CAPITOL VI

Base imposable i liquidable

ARTICLE 8

La base imposable d'aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles,que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació conforme al que es disposa a les normes reguladores del cadastre immobiliari.

ARTICLE 9

La base liquidable d'aquest impost serà el resultat de practicar a la base imposable la reducció a que es refereixen els articles següents.

La base liquidable es notificarà conjuntament amb la base imposable en el procediment de valoració col·lectiva. Dita notificació inclourà la motivació de la reducció aplicada mitjançant l'aplicació del valor base que correspon a l'immoble així com els imports de dita reducció i de la base liquidable en el primer any de vigència del nou valor cadastral en aquest impost.

Quan es produeixin alteracions de termes municipals i mentre no s'aprovi una nova ponència de valors, els béns immobles que passin a formar part d'un altre municipi mantindran el mateix règim d'assignació de bases imposables i liquidables que tinguessin en el d'origen.

En el procediment de valoració col·lectiva, la determinació de la base liquidable serà competència de la Direcció General del Cadastre i recurrible davant el Tribunal Econòmic Administratiu de l'Estat.

ARTICLE 10

1. La reducció en la base imposable serà aplicable a aquells béns immobles urbans i rústics que es trobin en alguna d'aquestes dues situacions:

a. Immobles el valor cadastral dels quals s'incrementi, com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general en virtut de:

1º) L'aplicació de la primera ponència cadastral de valors aprovada amb posterioritat al primer de gener de 1997.

2º) L'aplicació de successives ponències totals de valors que s'aprovin una vegada transcorregut el període de reducció establert a l'article 12 de la present Ordenança.

b. Immobles situats en municipis per als que s'hagués aprovat una ponència de valors que hagi donat lloc a l'aplicació de la reducció prevista en el paràgraf a) anterior i el valor cadastral del qual s'alteri, abans de finalitzar el termini de reducció, per qualsevol de les causes següents:

1º) Procediment de valoració col·leciva de caràcter general

2º) Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial

3º) Procediment simplificat de valoració col·lectiva

4º) Procediment d'inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, subsanació de discrepàncies i inspecció cadastral

2. Aquesta reducció s'aplicarà d'ofici sense necessitat de prèvia sol·licitud pels subjectes passius de l'impost.

3. La reducció establerta en aquest article no s'aplicarà respecte de l'increment de la base imposable dels immobles que resulti de l'actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

4. En cap cas no serà aplicable aquesta reducció a béns immobles classificats com a de característiques especials.

ARTICLE 11

1. La reducció s'aplicarà durant un període de 9 anys, a comptar des de l'entrada en vigor dels nous valors cadastrals sense perjudici del disposat a l'article 13.

2. La quantia de la reducció serà el resultat d'aplicar el coeficient reductor únic per a tots els immobles afectats del municipi, a un component individual de la reducció, calculat per a cada immoble.

3. El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà minvant en 0,1 anualment fins a la seva desaparició.

4. El component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l'immoble el primer exercici de la seva vigència i el seu valor base. Dita diferència es dividirà pel darrer coeficient reductor aplicat quan concorrin els supòsits de l'article anterior, apartats 1er. b) 2º i b) 3º.

ARTICLE 12

El valor base serà la base liquidable de l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor del nou valor cadastral, excepte quan concorrin les següents circumstàncies:

a. Per aquells immobles per als que, havent-se produït alteracions susceptibles d'inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o al 1 de gener de l'any anterior a l'entrada en vigor dels valors cadastrals resultants de les ponències de valors a les que es refereix l'article 10, encara que no s'hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de l'aprovació de les mateixes, el valor base serà l'import de la base liquidable que, d'acord a dites alteracions corresponguin a l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor del nous valors cadastrals per l'aplicació als esmentats béns de la ponència de valors anterior a la darrera aprovada.

b. Per els immobles als que es refereix l'article 10 en el seu apartat 1.b).4º, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient, determinat per la Direcció General del Cadastre que, calculat amb els seus dos primers decimals, s'obté de dividir el valor cadastral mig de tots els immobles de la mateixa classe del municipi inclosos en el darrer padró entre la mitja dels valors cadastrals resultants de l'aplicació de la nova ponència de valors.

En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, una vegada aprovada la corresponent ponència de valors, la Direcció General del Cadastre farà públics el valor cadastral mig de tots els immobles de la classe de què es tracti inclosos en el darrer padró del municipi i en el valor cadastral mig resultant de l'aplicació de la nova ponència, abans de l'inici de les notificacions dels valors cadastrals. Els anuncis d'exposició pública d'aquests valors mitjans es publicaran per edictes en el B.O.I.B, indicant-se el lloc i termini, que no serà inferior a 15 dies.

Així mateix, aquest valor base, s'utilitzarà per aquells immobles que hagin de ser novament valorats com a béns de classe diferent de la que tenien.

ARTICLE 13

1. En els casos contemplats a l'article 10, apartat 1.b).1º, s'iniciarà el còmput d'un nou període de reducció i s'extingirà el dret a l'aplicació de la resta de la reducció que es vingués aplicant.

2. En els casos contemplats a l'article 10, apartat 1.b).2º, 3º i 4º, no s'iniciarà el còmput d'un nou període de reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats agafarà el valor corresponent a la resta dels immobles del municipi.

 

CAPÍTOL VII

Quota tributària i tipus de gravamen

ARTICLE 14

1. La quota íntegra d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes legalment.

3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits prevists a la llei reguladora, són els següents:

- Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,45%

- Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,30%

- Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3%

Bonificacions

ARTICLE 15

1. Tindran una bonificació del 90% en la quota íntegra de l'impost sempre que així es sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses, urbanitzacions, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en que s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puguin excedir de tres períodes impositius.

2. Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, les vivendes de protecció oficial i les que resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració de la mateixa i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.

3. Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les cooperatives.

4. Podran gaudir d'una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius següents al referit en el punt 2 d'aquest article, les vivendes de protecció oficial i les que resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració de la mateixa i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.

5. Podran gaudir d'una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius següents a la sol·licitud de la bonificació, les vivendes que siguin les habituals d'una família nombrosa o monoparental, prèvia presentació de l'acreditació corresponent de família nombrosa o monoparental i sempre i quan els fills no estiguin treballant. La sol·licitud ha de ser efectuada per un dels titulars de la família nombrosa o monoparental i ha de coincidir amb el subjecte passiu de l'impost.

 

CAPITOL VIII

Període impositiu i meritació

ARTICLE 16

1. L'impost es merita el primer dia del període impositiu.

2. El període impositiu coincideix amb l'any natural.

3. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el cadastre immobiliari tindran efectivitat en la meritació d'aquest impost immediatament posterior al moment en què es produeixin efectes cadastrals. L'efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la prevista en les normes reguladores del cadastre immobiliari.

4. Les alteracions concernents als béns immobles susceptibles d'inscripció cadastral que tinguin transcendència a efectes d'aquest impost, determinaran l'obligació dels subjectes passius de formalitzar les declaracions conduents a la seva inscripció en el cadastre immobiliari, conforme a l'establert a les seves normes reguladores.

 

CAPÍTOL IX

Gestió de l'impost

ARTICLE 17

1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost, seran competència exclusiva de l'Ajuntament i comprendran les funcions de reconeixement i denegació de les exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució dels ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra dits actes i actuacions per l'assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.

2. L'Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d'aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el Municipi.

3. L'Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, subsanació de discrepàncies i inspecció cadastral previstos en les normes reguladores del cadastre immobiliari.

4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en què, de conformitat amb els articles 65 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable previstes en els procediments de valoració col·lectiva.

Un cop transcorregut el termini d'impugnació previst en les esmentades notificacions sense que s'hagin utilitzat els recursos pertinents, s'entendran consentides i amb fermesa les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l'exacció de l'impost.

5. L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en els demés documents expressius de les seves variacions elaborades a l'efecte per la Direcció General del Cadastre sense perjudici de la competència municipal per la qualificació d'immobles d'ús residencial desocupats.

El citat padró, que es formarà anualment, contindrà la informació relativa als béns immobles, separadament per als de cada classe i serà remès a L'Ajuntament abans de l'1 de març de cada any.

6. Les dades contingudes en el padró cadastral i en els demés documents citats a l'apartat anterior hauran de figurar en les llistes cobratòries, documents d'ingrés i justificants de pagament de l'impost sobre béns immobles.

7. En els supòsits en que resulti acreditada, amb posterioritat a l'emissió dels documents a què es refereix l'apartat anterior, la no coincidència del subjecte passiu amb el titular cadastral, les rectificacions que respecte a aquell pugui acordar l'òrgan gestor a efectes de liquidació de l'impost meritat per al corresponent exercici, hauran de ser immediatament comunicades a la Direcció General del Cadastre, en la forma en que aquesta es determini. Aquesta liquidació tindrà caràcter provisional quan no existeixi conveni de delegació de funcions entre el cadastre i L'Ajuntament.

En aquest cas, a la vista de la informació remesa, la Direcció General del Cadastre confirmarà o modificarà el titular cadastral mitjançant acord que comunicarà a l'Ajuntament perquè es practiqui, en el seu cas, liquidació definitiva.

8. Les competències que en relació a l'Impost sobre Béns Immobles s'atribueixen als Ajuntaments a l'article 77 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exerciran directament per L'Ajuntament o, a través dels convenis o altres fórmules de col·laboració què es cel·lebrin amb qualsevol de les Administracions Públiques, en els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb aplicació, de forma supletòria de lo disposat en Títol I de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ARTICLE 18

En tot el que fa a la qualificació de les infraccions tributàries com també a les sanciones que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà a la Llei General Tributària i a les disposicions que la complementin i desenrotllin.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2014 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació.

 

Ariany, 20 d'octubre de 2021

El batle

Joan Ribot i Mayol