Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació projectes i plecs de condicions

    Número de registre 4118 - Pàgina 23820

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar la pobresa energètica per als anys 2022-2024

    Número de registre 3936 - Pàgines 23821-23822

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2022/03957E relativa al projecte d'un restaurant de servei ràpid Popeyes en el carrer Aragó, núm. 195, en el terme municipal de Palma

    Número de registre 3034 - Pàgina 23823

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies CAS_2115 de Juan Bennasar Mir, per a subministrament d’aigua en camions al terme municipal de Sa Pobla, situat a la parcel·la 298, del polígon 10, al TM de Sa Pobla, amb referència cadastral 07044A010002980000BH

    Número de registre 3473 - Pàgina 23824

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies CAS_1664 localitzada al terme municipal de Bunyola

    Número de registre 3750 - Pàgines 23825-23826

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1657/2020 relativa a la construcció d'habitatge i piscina al carrer Manel Sanchís Guarner, 21 del terme municipal de Marratxí

    Número de registre 3975 - Pàgina 23827

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Anunci de l’inici del procediment d’ampliació dels espais Xarxa Natura 2000 ZEC ES5310127 Costa Brava de Tramuntana i ZEPA ES0000073 Costa Brava de Mallorca

    Número de registre 4140 - Pàgina 23828

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova una ampliació del crèdit pressupostari consignat en l’Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l’any 2021 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número de registre 4060 - Pàgina 23829

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de canvi d’ inversió de les inversions concedides i de revocació parcial de les ajudes, Exp. 422 de data 13 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 4078 - Pàgines 23830-23832

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RDS7 de data 18 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per l’any 2022

    Número de registre 4079 - Pàgines 23833-23835

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd2 de data 24 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2022

    Número de registre 4080 - Pàgines 23836-23838

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd1 de data 18 d’abril de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2022

    Número de registre 4121 - Pàgines 23839-23842

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd3 de data 29 d’abril de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2022

    Número de registre 4123 - Pàgines 23843-23846

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 249/2023, que es segueix al Tribunal Superior de justícia, interposat contra la resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases generals i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de la modalitat del concurs , derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per l’any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 4083 - Pàgina 23847

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 556/2022, que es segueix en el Jutjat Contenciós Administratiu núm 1, interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears pel reconeixement del dret a carrera professional en les mateixes condicions que el personal estatutari fix

    Número de registre 4084 - Pàgina 23848

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Composició de la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d'Eivissa

    Número de registre 4138 - Pàgina 23849

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu que es segueix pels tràmits del procediment ordinari núm. 64/2023, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca

    Número de registre 4088 - Pàgina 23850

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 3 d’abril de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d’ajuts econòmics individuals per a persones majors de 65 anys o persones amb discapacitat reconeguda per cobrir necessitats sociosanitàries del Consell Insular de Menorca (Exp. 1818-2023-000001)

    Número de registre 4013 - Pàgines 23851-23852

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 3 d’abril de 2023 relatiu a l’aprovació de les Bases i la convocatòria d'ajuts a joves de 18 a 35 anys per adquirir equips informàtics, finançar permisos de conducció i participar en activitats formatives no reglades (Exp. 5231-2023-000001)

    Número de registre 4014 - Pàgines 23853-23854

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 3 d’abril de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria d'ajuts a joves de 18 a 35 anys per llogar un habitatge (Exp. 5228-2023-000001)

    Número de registre 4015 - Pàgines 23855-23856

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació inicial Modificació de Crèdits núm. 4/2023

    Número de registre 4048 - Pàgines 23857-23858

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts per a centres educatius inscrits al programa de reutilització de llibres de la conselleria, per al curs 2022/2023

    Número de registre 4051 - Pàgines 23859-23860

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte de la convocatòria beques econòmiques per a estudis a l’estranger, curs 2022/2023

    Número de registre 4109 - Pàgines 23861-23862

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials Exp. 2023/2496

    Número de registre 4105 - Pàgina 23863

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial del Reglament del Consell Infantil de Ciutadella de Menorca (expedient 2023/002793)

    Número de registre 4132 - Pàgina 23864

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Exposició pública aprovació inicial exp. modificació pressupostària MP ORD 6/2023 baix al modalitat de Suplements de Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número de registre 4029 - Pàgina 23865

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Exposició pública aprovació inicial exp. modificació pressupostària MP ORD 5/2023 baix la modalitat de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit finançats amb el romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número de registre 4030 - Pàgina 23866

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial Reglament de l'Escola d’Educació Infantil Toninaina

    Número de registre 4000 - Pàgina 23867

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial - Mod. crèdit 9/2023

    Número de registre 4031 - Pàgina 23868

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial - Mod. Crèdit 8/2023

    Número de registre 4032 - Pàgina 23869

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial - Mod. Crèdit 7/2023

    Número de registre 4034 - Pàgina 23870

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial - Mod. Crèdit 6/2023

    Número de registre 4035 - Pàgina 23871

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial - Mod. Crèdit 5/2023

    Número de registre 4036 - Pàgina 23872

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Exposició pública del compte general del 2022

    Número de registre 4136 - Pàgina 23873

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació del projecte de les obres de construcció d'una nau per a la brigada municipal i prolongació de serveis municipals

    Número de registre 4040 - Pàgina 23874

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Modificació de la Plantilla de personal del Pressupost 2023 de Mancor de la Vall

    Número de registre 4037 - Pàgina 23875

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Modificació de crèdit num 2 del Pressupost 2023 de Mancor de la Vall

    Número de registre 4038 - Pàgina 23876

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial expedient 15-2023 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

    Número de registre 4061 - Pàgina 23877

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Informació pública "Projecte bàsic i d’execució del nou tanatori municipal de Pollença"

    Número de registre 4114 - Pàgina 23878

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 10/2023

    Número de registre 4095 - Pàgina 23879

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Sa Pobla pel qual s'aprova inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici 2023   

    Número de registre 4042 - Pàgina 23880

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit núm. 9 al Pressupost de 2023

    Número de registre 4055 - Pàgina 23881

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial Ordenança municipal de convivència cívica

    Número de registre 4056 - Pàgina 23882

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació projecte d'obra

    Número de registre 4093 - Pàgina 23883

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació projecte d'obra

    Número de registre 4094 - Pàgina 23884

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació inicial pressupost municipal any 2023 ajuntament Vilafranca de Bonany

    Número de registre 3976 - Pàgina 23885

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació provisional modificació de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria

    Número de registre 4104 - Pàgina 23886

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 3 de maig de 2023, del president de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública la “Proposta dels Plans de cobertura de la campanya electoral” per a les eleccions autonòmiques (Parlament i consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa) del proper 28 de maig, relatius a TVE a les Illes Balears i RNE a les Illes Balears

    Número de registre 4127 - Pàgina 23887

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 3 de maig de 2023, del president de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública la “Proposta dels Plans de cobertura de la campanya electoral” per a les eleccions autonòmiques (Parlament i consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa) del proper 28 de maig, relatius a IB3 Televisió i IB3 Radio

    Número de registre 4128 - Pàgina 23888