Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 23/2022 de 4 de juliol pel qual es disposa el nomenament d’un alt càrrec de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

    Número de registre 5735 - Pàgina 27377

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2022 pel qual es dona per assabentat del cessament de la senyora Esther Callizo Gaitero, com a adjunta a la direcció de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

    Número de registre 5734 - Pàgina 27378

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 4 de juliol de 2022 per la qual es disposa el cessament de personal eventual

    Número de registre 5739 - Pàgina 27379

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 4 de julio de 2022, per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

    Número de registre 5747 - Pàgina 27380

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 30 de juny de 2022, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 de setembre de 2021, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020

    Número de registre 5678 - Pàgina 27381

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de juny de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de geriatria convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 5693 - Pàgines 27382-27383

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut Vilafranca de Bonany

    Número de registre 5718 - Pàgina 27384

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular de Sant Lluis

    Número de registre 5719 - Pàgina 27385

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Vilafranca de Bonany

    Número de registre 5727 - Pàgina 27386

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular de Consell Insular de Formentera

    Número de registre 5728 - Pàgina 27387

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions

    Número de registre 5681 - Pàgines 27388-27408

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Menorca

    Número de registre 5698 - Pàgines 27409-27411

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu , escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 5699 - Pàgines 27412-27414

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball per proveir places d'educador/a infantil de 0 a 3 anys de l'Ajuntament de Sant Lluís amb carácter laboral temporal o interí

    Número de registre 5729 - Pàgines 27415-27422

  • AJUNTAMENT DE SÓLLERENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010

   • Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs de mèrits, per a la creació d’una borsa de treball de personal per a la recepció del Poliesportiu municipal Son Angelats de Sóller

    Número de registre 5697 - Pàgines 27423-27428