Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 368349
Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

Els capítols I i II del títol IV de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, fan referència respectivament als llocs de treball docents amb funcions específiques i a l'ingrés i la provisió del personal docent no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 1 del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública modifica l'article 10 del text refós de la Llei de Estatut bàsic de l'empleat públic.

A més, l'apartat 21 de la disposició final primera del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, dona una nova redacció a la disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007, 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La Resolució de la directora general de Personal Docent, de 27 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 151, de 2 de novembre), va fer pública la convocatòria del concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació.

Una vegada resolt el concurs de trasllats, les places no ocupades de la quota dels centres, per al curs 2022-2023, s'han de cobrir adjudicant destinacions provisionals als funcionaris de carrera que en el concurs de trasllats no varen obtenir cap destinació definitiva, als desplaçats per manca d'horari i als reingressats, als funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, als funcionaris docents en pràctiques i als aspirants a funcionaris interins.

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació modificada per la Llei orgánica 3/2020, de 29 de desembre.

2. Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.

3. Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.

4. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

5. Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

6. El Text refós de la Llei de Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

7. Reial decret llei14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

8. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

9. El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 22 de setembre).

 

10. L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

11. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

12. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març).

13. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles d'idiomes i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 30 de novembre), modificada per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de desembre de 2021 (BOIB núm. 178, de 28 de desembre).

14. La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2022-2023 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre).

15. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional  del Govern de les Illes Balears de 11 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres (BOIB núm. 11, de 20 de gener).

16. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques , de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (BOIB núm. 11 de 20 de gener).

17. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'abril de 2022, per la qual s'aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2022-2023 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 49, de 12 d'abril).

Per tot això, en virtut de les facultats que tinc conferides i amb l'acord de la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

Resolució

Primer

Convocar, per al curs 2022-2023, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva, els desplaçats per manca d'horari i reingressats, per als funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació ens comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents, i aprovar les instruccions que han de regir aquest procés, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Aprovar les instruccions que han de regir, per al curs 2022-2023, el procés d'adjudicació de substitucions per als aspirants a funcionaris interins docents a centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Tercer

Aprovar les instruccions per a la presa de possessió i cessament dels funcionaris interins, que apareixen en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Quart

Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

​​​​​​​Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 30  de juny de 2022

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

 

ANNEX 1

Instruccions del procés d'adjudicació de destinacions provisionals

A. DISPOSICIONS GENERALS

1. Obligació de participar en el procés

Estan obligats a participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, mitjançant la sol·licitud corresponent, els col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari:

a.1. Els professors titulars d'un lloc de feina suprimit.

a.2. Els professors desplaçats per manca d'horari.

a.3. Els professors en situació d'expectativa de destinació definitiva.

a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

b) Els funcionaris docents en pràctiques.

c) Els aspirants a funcionaris interins docents admesos en alguna especialitat o funció a la borsa d'aspirants per al curs 2022-2023.

d) Els aspirants a funcionaris interins docents exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana però que hagin acreditat estar en possessió de la corresponent titulació, diploma o certificació dels contemplats en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, excepte aquelles que s'inclouen en l'annex 6 d'aquesta ordre.

2. Conseqüències de no participar en el procés

2.1. A les persones que s'especifiquen en els apartats a) i b) de la instrucció primera d'aquest annex que no participin en aquest procés, la Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional d'ofici.

2.2. Les persones que s'especifiquen en els apartats c) i d) de la instrucció primera d'aquest annex que no participin en aquest procés quedaran en situació de no disponibles, i només podran participar a partir del primer procediment ordinari d'adjudicació de substitucions que s'adjudiqui en el segon trimestre, sempre que ho sol·licitin, d'acord amb la base específica setzena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021.

3. Instruccions per emplenar i formalitzar la sol·licitud de places

3.1. Instruccions per emplenar la sol·licitud

Les persones que participen en aquest procés han d'emplenar la sol·licitud seguint les instruccions de l'assistent de tramitació que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>. S'hi pot accedir, des de l'enllaç habilitat, mitjançant el DNI electrònic, un certificat digital reconegut o Cl@ve (sistema d'identitat electrònica per a les administracions).

 

​​​​​​​3.2. Tramitació i presentació telemàtica de la sol·licitud

3.2.1. Una vegada emplenada, la sol·licitud de places s'ha de tramitar telemàticament.

La tramitació i la presentació telemàtica de la sol·licitud només es completa quan utilitzant l'assistent de tramitació, s'envia la sol·licitud, amb la qual cosa la sol·licitud obté un número de registre i no s'ha de presentar presencialment.

3.2.2. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «SENSE VALIDESA», perquè això indica que no s'han tramitat i presentat telemàticament.

4. Termini per presentar les sol·licituds

4.1. Per a les persones esmentades en l'apartat a) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 6 de juliol a les 09:01 hores fins al 8 de juliol a les 08.59 hores.

4.2. Per a les persones esmentades en l'apartat b) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 27 de juliol a les 12:01 hores fins al 29 de juliol a les 08:59 hores.

4.3 Per a les persones esmentades en els apartats c) i d) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 1 d'agost a les 14:01 hores fins al 4 d'agost a les 08:59 hores.

5. Places ofertes i places adjudicades

5.1. En aquest procés s'ofereixen places vacants, places per l'execució de programes temporals i també es poden oferir substitucions d'una durada prevista de tot el curs escolar.

5.1.1. Es defineix plaça vacant aquella plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que no té titular. Les places vacants es poden correspondre amb les places no ocupades de la plantilla orgànica dels centres, o bé, amb les places d'una especialitat concreta a jornada completa que necessita habilitar el centre per dur a terme el seu projecte educatiu, per resultar insuficients les places de la plantilla orgànica que té assignades per al curs escolar 2022-2023.

5.1.2. Les substitucions d'una durada prevista de tot el curs escolar es corresponen a substitucions de funcionaris de carrera docents motivades per un canvi temporal de destinació del titular de la plaça, amb efectes d'1 de setembre de 2022.

5.1.3. Les places per a l'execució de programes temporals es poden correspondre amb la resta de places, no incloses en el punt 5.1.1 d'aquest annex, que necessita habilitar el centre per dur a terme el seu projecte educatiu, per resultar insuficients les places de la plantilla orgànica que té assignades per al curs escolar 2022-2023, o també amb places per impartir programes temporals específics de cada centre.

5.2. Aquestes places poden ser objecte de modificació o supressió per raons organitzatives del centre o per raons de planificació educativa, de manera que les places que s'ofereixen perquè se seleccionin en la sol·licitud són les que es preveuen en la quota per al curs 2022-2023 i que consten com a disponibles el dia en què s'obri el termini de sol·licitud de places. Així mateix, les places que finalment s'adjudiquen són les que constin com a disponibles en el moment de fer l'adjudicació efectiva de les destinacions provisionals. A aquests efectes, abans que es dicti la resolució que aprovi les llistes definitives d'adjudicació de destinacions provisionals, s'ha de fer pública la relació de les places que hagin estat modificades o suprimides durant aquest procés, amb indicació de la causa de la modificació o supressió.

5.3. Les places es poden concretar amb perfils significatius definits a l'annex 4 d'aquesta resolució. A aquests efectes, les places itinerants o compartides tenen la mateixa consideració que places perfilades de manera significativa.

La resta de perfils que es puguin emprar per concretar les places són merament informatius.

La Direcció General de Personal Docent pot suprimir el perfil de les places a les quals puguin optar les persones que pertanyin als col·lectius indicats en els apartats 1.a) i 1.b) d'aquest annex.

5.4. La selecció de places corresponents a una especialitat implica que l'aspirant coneix i accepta que ha d'impartir qualsevol dels continguts dels currículums vinculats a l'especialitat.

En qualsevol cas, els aspirants que seleccionin places amb perfils es comprometen a acceptar els requisits i/o les condicions expressades als seus perfils així com el contingut de la fitxa de centre que està disponible en l'assistent del tràmit d'adjudicacions.

 

​​​​​​​6. Ordre d'adjudicació de les places

6.1. Les places s'han d'adjudicar, per col·lectius, d'acord amb l'ordre següent:

6.1.1. Primer, els funcionaris de carrera docents que han obtingut una destinació en comissió de serveis en places docents en camps d'aprenentatge, en places de professor de l' Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears, en places com a assessors tècnics docents, i en places d'assessors en centres de professorat.

6.1.2. Segon, els funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt A.3 de la instrucció tercera de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'abril de 2022, sempre que hi hagi places a jornada completa que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

6.1.3. Tercer, els funcionaris de carrera docents als quals fa referència l'apartat a) del punt 1 d'aquest annex que hagin acreditat, abans del 30 de juny de 2022, estar en possessió de la titulació corresponent establerta en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 (modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021), en el següent ordre:

6.1.3.1. En primer lloc, els funcionaris docents titulars d'un lloc de feina suprimit.

6.1.3.2. En segon lloc, els funcionaris docents desplaçats per manca d'horari.

6.1.3.3. En tercer lloc, els funcionaris docents en situació d'expectativa de destinació definitiva.

6.1.3.4. En quart lloc, els funcionaris docents que han sol·licitat el reingrés.

6.1.4. Quart, els funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt A.2 de la instrucció tercera de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'abril de 2022, sempre que hi hagi places a jornada completa que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

6.1.5. Cinquè, els funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt A.1 de la instrucció tercera de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'abril de 2022, sempre que hi hagi places a jornada completa que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

6.1.6. Sisè, els funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt C.5 de la instrucció tercera de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'abril de 2022, sempre que hi hagi places a jornada completa que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

6.1.7. Setè, els funcionaris de carrera docents als quals fa referència l'apartat a) del punt 1 d'aquest annex, no inclosos en el punt 6.1.3 d'aquesta instrucció, en el mateix ordre que s'estableix en el punt 6.1.3.

6.1.8. Vuitè, els funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt B.4 de la instrucció tercera de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'abril de 2022, sempre que hi hagi places a jornada completa que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

6.1.9. Novè, els funcionaris docents en pràctiques.

6.1.10. Desè, els aspirants a funcionaris interins docents als quals fa referència l'apartat c) de la instrucció primera d'aquest annex.

6.1.11. Onzè, els aspirants a funcionaris interins docents als quals fa referència l'apartat d) de la instrucció primera d'aquest annex.

6.2. A l'efecte de determinar la preferència en l'adjudicació de les places seleccionades dins els col·lectius esmentats en l'apartat anterior, les adjudicacions s'han de fer d'acord amb els criteris específics següents:

6.2.1. Els funcionaris docents titulars d'un lloc de feina suprimit, per l'any en què varen aprovar l'oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació total obtinguda en el darrer concurs de trasllats. Si l'empat continua, per la puntuació global del concurs oposició.

6.2.2. Els funcionaris docents desplaçats per manca d'horari, per l'any en què varen aprovar l'oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació global del concurs oposició.

6.2.3. Els funcionaris docents en situació d'expectativa de destinació definitiva dels diferents cossos, per l'any en què varen aprovar l'oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació total obtinguda en el darrer concurs de trasllats, si bé, com a criteri preferent, s'ha de tenir en compte el fet de formar part dels equips directius dels centres docents. Si l'empat continua, per la puntuació global del concurs oposició.

6.2.4. Els funcionaris docents que hagin sol·licitat el reingrés, d'acord amb l'ordre següent: adscrits a places a l'estranger, excedents forçosos, excedents voluntaris i, per últim, suspesos de funcions.

6.2.5. Els funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis d'acord amb l'ordre establert en la instrucció vuitena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'abril de 2022.

6.2.6. Els funcionaris en pràctiques, d'acord amb el número d'ordre obtingut a la llista definitiva d'aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs.

6.2.7. Els aspirants a funcionaris interins docents, d'acord amb la instrucció 17 d'aquest annex.

7. Llistes provisionals d'adjudicació de destinacions provisionals

7.1. Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.1 d'aquest annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d'adjudicació de destinacions provisionals dels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva, dels desplaçats per manca d'horari, i dels funcionaris, als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis. Aquesta resolució s'ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

7.2. S'ha d'obrir un termini de vint-i-quatre hores, comptadores des del moment en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

7.3. Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.2 d'aquest annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d'adjudicació de destinacions provisionals dels funcionaris en pràctiques. Aquesta resolució s'ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

7.4. S'ha d'obrir un termini de vint-i-quatre hores, comptadores des del moment en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació de forma telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

7.5. Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.3 d'aquest annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d'adjudicació de destinacions provisionals dels aspirants a funcionaris interins docents. Aquesta resolució s'ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

7.6. S'ha d'obrir un termini de vint-i-quatre hores, comptadores des del moment en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació de forma telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

8. Llistes definitives de destinacions provisionals

Una vegada acabats els terminis a què fan referència els punts 7.2 i 7.4 i 7.6 i ateses les reclamacions presentades, la directora general de Personal Docent ha de dictar les resolucions corresponents per aprovar les llistes definitives d'adjudicació de destinacions provisionals. Aquestes resolucions s'han de fer públiques a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dictin.

9. Informació sobre Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els sol·licitants hauran de consentir expressament el tractament de les seves dades personals mitjançant la sol·licitud de selecció de places, per la qual cosa s'informa dels següents aspectes:

a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i el procés posterior d'adjudicació de substitucions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2022-2023, d'acord amb l'article 6.1, b i c del Reglament General de Protecció de dades.

b) Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent (Conselleria d'Educació i Formació Professional), amb domicili al carrer del Ter, 16,1r (polígon de Son Fuster), 07009, Palma.

 

​​​​​​​c) Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el RGPD.

En tot cas, prèvia autorització dels participants en aquest procediment obtinguda telemàticament mitjançant un tràmit habilitat a l'efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, la Conselleria d'Educació i Formació Professional podrà cedir determinades dades personals als centres concertats que ho sol·licitin, a l'efecte que comuniquin als aspirants ofertes de treball per a funcions docents.

d) Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recolliran i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació allò que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques es conservaran d'acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e) Existència de decisions automatitzades: El tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

f) Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.

g) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment “Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals”, previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (www.caib.es). També es pot presentar una sol·licitud als diferents llocs especificats en el punt 4.4 d'aquest annex.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la “Reclamació de tutela de drets” davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

h) Delegació de protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

B. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS FUNCIONARIS DE CARRERA DOCENTS SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA, ELS FUNCIONARIS DE CARRERA AMB DESTINACIÓ EN COMISSIÓ DE SERVEIS I ELS DESPLAÇATS PER MANCA D'HORARI

10. Normes específiques que s'apliquen a la sol·licitud de places dels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari

10.1. Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari han de sol·licitar tantes places a jornada completa com puguin de les especialitats de les quals siguin titulars o per a les quals estiguin habilitats. Als que no seleccionin un nombre de places suficient perquè se'ls n'adjudiqui una, la Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional d'ofici per ordre ascendent del codi de plaça.

10.2. Els funcionaris en expectativa de destinació definitiva del cos de secundària poden seleccionar places de suport de l'àrea de llengua i ciències socials, de l'àrea científica i tecnològica, de l'àrea pràctica i places de cultura clàssica, sempre que l'especialitat de la qual són titulars els hi doni accés.

10.3. Els titulars de les especialitats de pedagogia terapèutica i d'audició i llenguatge han de seleccionar totes les places d'aquestes especialitats, incloses aquelles corresponents als departaments d'orientació dels instituts d'educació secundària i dels centres integrats de formació professional.

10.4. Sempre d'acord amb el que s'indica en els punts 10.2 i 10.3, els funcionaris en situació d'expectativa de destinació poden seleccionar places que corresponguin a les funcions derivades de cada especialitat.

11. Incorporació i presa de possessió dels funcionaris de carrera

11.1. Els funcionaris docents reingressats o aquells funcionaris amb una plaça adjudicada a la mateixa illa on tenien la destinació anterior s'han d'incorporar al centre el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.

Després d'haver-se incorporat, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

11.2. Els funcionaris docents amb una plaça adjudicada a una illa distinta on tenien la destinació anterior s'han d'incorporar al centre el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.

A aquests efectes, s'entén com a causa justificada la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions) si n'hi ha, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

11.3. En els casos previstos en els punts 11.1 i 11.2 el funcionari ha d'informar que realitzarà les tasques pendents al director del centre on té la nova destinació.

La incorporació efectiva al nou centre s'ha de produir no més tard del 6 de setembre. El funcionari ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme.

11bis. Cessament dels funcionaris de carrera en la destinació provisional

Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva, els desplaçats per manca d'horari i els funcionaris en comissió de serveis cessaran en la destinació provisional, adjudicada per al curs 2022-2023, el 31 d'agost de 2023.

C. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

12. Normes específiques que s'apliquen a la sol·licitud de places dels funcionaris en pràctiques.

12.1. Tots els aspirants que han superat el procés selectiu que compleixin els requisits i les condicions requerides per a l' ingrés o l'accés al cos respectiu han de participar en aquest procés d'adjudicacions i sol·licitar totes les places disponibles a què pot optar, a jornada completa, de l'especialitat i illa per les quals han superat el procés selectiu.

12.1.1. A aquests efectes, els aspirants de l'especialitat 0590003-Llatí han de triar també totes les places disponibles de la funció 0590803-Cultura clàssica.

12.1.2. Els aspirants de les especialitats de pedagogia terapèutica i d'audició i llenguatge del cos de mestres també han de seleccionar aquelles places de pedagogia terapèutica i d'audició i llenguatge corresponents als departaments d'orientació dels instituts d'educació secundària i dels centres integrats de formació professional.

12.1.3. Els funcionaris en pràctiques de l'especialitat de pedagogia terapèutica poden sol·licitar voluntàriament places de l'especialitat pedagogia terapèutica en aules UEECO de centres d'infantil i primària i de l'especialitat pedagogia terapèutica en aules UEECO d'instituts d'educació secundària.

12.1.4. Els funcionaris en pràctiques de l'especialitat de primària poden sol·licitar voluntàriament places de l'especialitat de primària en centres d'adults.

12.2. La Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional tenint en compte el número d'ordre obtingut a la llista definitiva d'aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs i d'acord amb la preferència de places indicada a la sol·licitud.

12.3. En cas de no participar en aquest procés, o de no seleccionar-hi totes les places disponibles a què pugui optar, la Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional d'ofici, per ordre ascendent del codi de plaça, de l'especialitat i illa per les quals han superat el procés selectiu.

12.4. Aquests aspirants han de realitzar les pràctiques a les destinacions que se'ls adjudiqui.

12.5. Els aspirants que hagin participat i superat el procediment d'accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior i no vulguin realitzar l'opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques no han de realitzar aquest procés d'adjudicacions, ja que romandran en els cossos d'origen fins que siguin nomenats funcionaris de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

13. Incorporació i presa de possessió dels funcionaris en pràctiques

13.1. Els funcionaris en pràctiques amb plaça adjudicada han de fer el tràmit telemàtic previ de la pressa de possessió abans de dia 1 de setembre de 2022.

13.2. La data de la presa de possessió a la destinació adjudicada és l'1 de setembre de 2022 per a tots els cossos. Els qui en aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

13.3. Després d'haver-se incorporat, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

En aquest cas, el funcionari ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació. La incorporació efectiva al nou centre s'ha de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 6 de setembre. El funcionari ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme.

13bis. Cessament dels funcionaris en pràctiques en la destinació provisional

Els funcionaris en pràctiques cessaran en la destinació provisional, adjudicada per al curs 2022-2023, el 31 d'agost de 2023.

D. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS ASPIRANTS A FUNCIONARIS INTERINS DOCENTS

14. Normes específiques que s'apliquen a la sol·licitud de places dels aspirants a funcionaris interins docents.

14.1 Els aspirants a funcionaris interins docents especificats en els apartats c) i d) del punt 1 d'aquest annex estan obligats a sol·licitar totes les places disponibles a les quals poden optar. Aquestes places són:

a) Totes les places de les especialitats i funcions validades i corresponents a opcions elegides en la sol·licitud de participació en la convocatòria, ja siguin places sense perfilar o places perfilades amb perfils no significatius, així com les places amb perfils significatius sempre que l'aspirant hagi elegit prèviament cada un dels perfils significatius corresponents en la sol·licitud de selecció de places que es determina en aquest annex.

b) En cap cas no es podran seleccionar places corresponents a opcions no elegides en la sol·licitud de participació, ni places perfilades amb un perfil significatiu no elegit prèviament.

14.2. Els aspirants admesos especificats en l'apartat c) del punt 1 d'aquest annex, han de classificar totes les places a les quals poden optar indicant si són places corresponents a especialitats de difícil cobertura, places preferents per a l'adjudicació o places no preferents.

14.3. En el cas que l'aspirant no seleccioni totes les places disponibles a les quals pot optar, l'Administració afegirà d'ofici la resta de places, per ordre ascendent del codi de plaça. En el cas dels aspirants admesos especificats en l'apartat c) del punt 1 d'aquest annex, aquestes places seran catalogades com a no preferents per a l'adjudicació.

14.4. De manera excepcional, s'estableix un tràmit previ al procés d'adjudicacions de destinacions provisionals per modificar les opcions d'illes i jornades que va seleccionar l'aspirant d'acord amb la base sisena de l'annex 1 de la  Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021.

14.4.1. El tràmit de modificació d'opcions romandrà obert per a tots els aspirants des del dia 18 de juliol a les 9:00h fins al 25 de juliol a les 8:59h.

14.4.2. Les llistes definitives a les quals fa referència la base setena de l'annex 1 de la  Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021, seran actualitzades en els termes previstos en el punt 7.5 de la base setena esmentada i tindran en compte la nova selecció d'opcions d'illes i jornades que hagi realitzat l'aspirant mitjançant aquest tràmit previ.

15. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

15.1. Els aspirants a funcionaris interins poden, en la sol·licitud de places d'aquest procés, autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè sol·liciti la certificació negativa d'haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

En el cas que el Registre Central de Delinqüents Sexuals, per qualsevol causa, no emeti la certificació negativa sol·licitada per la Conselleria, es comunicarà aquesta circumstància a l'aspirant perquè el sol·liciti al Registre esmentat i el presenti, com a màxim el dia en què s'hagi d'incorporar en el centre. Si l'aspirant presenta el certificat negatiu el dia de la incorporació al centre ho ha de fer davant la direcció del centre; en el cas de presentar-lo abans ho ha de fer davant la Direcció General de Personal Docent.

15.2. Si l'aspirant al qual se li adjudica una plaça en aquest procés no ha autoritzat la Conselleria (bé en la sol·licitud de participació en la convocatòria d'interinitats o bé en la sol·licitud de places en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals), haurà de presentar la certificació negativa indicada en el punt anterior 15.1.

15.3. La no presentació de la certificació negativa dins termini determina la impossibilitat de prendre possessió de la plaça, de forma que l'adjudicació queda sense efecte i s'exclou a l'aspirant de la borsa.

16. Dictamen d'aptitud per a persones discapacitades

16.1. Els aspirants a funcionaris interins que tenen reconeguda una discapacitat poden, en la sol·licitud de participació en aquest procés, autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè sol·liciti al Centre Base de la Direcció General de Dependència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el dictamen que certifica que tenen les condicions personals d'aptitud necessàries per exercir les funcions pròpies de la plaça adjudicada.

16.2. En el cas que l'aspirant al qual se li adjudica una plaça en aquest procés no ha autoritzat la Conselleria, ha de presentar el dictamen esmentat o el document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat, com a màxim, el dia en què s'hagi d'incorporar al centre. Si l'aspirant presenta el dictamen o document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat el dia de la presa de possessió ho ha de fer davant la direcció del centre; en el cas que ho presenti abans ho ha de fer davant la Direcció General de Personal Docent.

L'aspirant ha de tenir en compte que l'òrgan de valoració que ha d'expedir aquest dictamen és el mateix que ha reconegut la discapacitat. Per la qual cosa, si el reconeixement del grau de discapacitat s'ha produït per un òrgan de valoració d'una altra comunitat autònoma, l'aspirant ha d'aportar el dictamen corresponent o demanar trasllat d'expedient al Centre Base de les Illes Balears.

16.3. Si l'aspirant no presenta el dictamen o el document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat dins aquest termini no pot prendre possessió. L'adjudicació de la plaça queda sense efectes i s'exclou l'aspirant de la borsa.

16.4. En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat no és compatible amb l'exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada, l'adjudicació queda sense efectes, així com, si escau, la presa de possessió i el nomenament, i s'exclou l'aspirant de la borsa de l'especialitat o funció concretes.

En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat és incompatible amb les funcions docents, l'adjudicació es deixarà sense efecte i s'exclourà a l'aspirant de la borsa.

16.5. La Direcció General de Personal Docent podrà sol·licitar informació addicional a l'òrgan emissor del dictamen en cas que, del seu contingut, no quedi clarament acreditada la compatibilitat entre la discapacitat i l'exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada.

17. Adjudicació de places

17.1. El procediment d'adjudicació de les places es desenvolupa en cinc fases ordenades de la següent manera:

17.1.1. Primera fase, les places reservades per aspirants amb discapacitat sobre les quals hagin exercit el dret d'adjudicació prioritària.

En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents als quals fa referència el punt 3 de la instrucció vintena d'aquest annex que hagin exercit el dret d'adjudicació prioritària sobre places reservades. L'ordre dels aspirants serà el que estableix l'apartat a) de la base específica 10.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de desembre de 2021.

17.1.2. Segona fase, les places corresponents a aquelles especialitats qualificades per la Direcció General de Personal Docent com a especialitats de difícil cobertura que no han estat adjudicades en la primera fase o que no han estat reservades per a aspirants amb discapacitat.

En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents disponibles als quals fa referència l'apartat c) de la instrucció primera d'aquest annex que hagin seleccionat places corresponents a especialitats de difícil cobertura per a l'adjudicació. L'ordre dels aspirants serà el que estableix l'apartat a) de la base específica 10.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de desembre de 2021.

La qualificació d'especialitat de difícil cobertura es farà tenint en compte la proporció entre places oferides d‘aquesta especialitat, jornada i illa, i el nombre d'aspirants admesos que les poden cobrir. Aquestes especialitats es faran públiques a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què s'iniciï el tràmit de selecció de places descrit al punt 4.3 d'aquest annex.

17.1.3. Tercera fase, les places classificades com a preferents per a l'adjudicació que no s'han adjudicat ni en la primera fase i ni en la segona fase que no s'han adjudicat i les places no reservades per a aspirants amb discapacitat.

En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents disponibles als quals fa referència l'apartat c) de la instrucció primera d'aquest annex que hagin seleccionat places com a preferents per a l'adjudicació. L'ordre dels aspirants serà el que estableix l'apartat a) de la base específica 10.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de desembre de 2021.

17.1.4. Quarta fase, les places classificades com a no preferents per a l'adjudicació corresponents a les places de la tercera fase que no s'han adjudicat i a la resta de places.

En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents disponibles als quals fa referència l'apartat c) de la instrucció primera d'aquest annex que hagin seleccionat places com a no preferents per a l'adjudicació. L'ordre dels aspirants serà el que estableix l'apartat a) de la base específica 10.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de desembre de 2021.

17.1.5. Cinquena fase, les places que no s'han adjudicat en la quarta fase.

En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents disponibles als quals fa referència l'apartat d) de la instrucció primera d'aquest annex. L'ordre dels aspirants serà el que estableix l'apartat b) de la base específica 10.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de desembre de 2021.

17.2. El fet de participar en aquest procés comporta que l'aspirant es compromet a acceptar qualsevol plaça que se li adjudiqui d'acord amb les opcions seleccionades en la sol·licitud de participació en la convocatòria d'interinitats. També comporta l'obligació de prendre possessió de la plaça que se li adjudiqui en els terminis establerts. Tot l'anterior llevat dels casos excepcionals i de les causes previstes de renúncia justificada.

17.3. L'adjudicació d'una plaça està condicionada al fet que la plaça no es modifiqui de forma que l'aspirant deixi de complir tots els requisits per ocupar-la o que no se suprimeixi.

17.4. Els aspirants que no hagin obtingut una plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals resten a la borsa en situació de disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes en el procés d'adjudicació de substitucions.

17.5. Una vegada que a un aspirant a funcionari interí docent se li adjudiqui una plaça com a personal docent en centres públics d'ensenyament no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui mitjançant el procés d'adjudicació previst en aquest annex, sigui mitjançant qualsevol altre procediment d'adjudicació de places docents, no se li adjudicarà cap altra plaça, en tant continuï ocupant la que se li va adjudicar.

18. Nomenament i presa de possessió

18.1. Els aspirants a funcionaris interins docents a qui en aquest procés s'adjudiqui una plaça han de ser nomenats amb efectes des de l'1 de setembre.

18.2. Els aspirants amb una plaça adjudicada han de fer el tràmit telemàtic previ de la presa de possessió abans de dia 1 de setembre.

18.3. Els funcionaris interins s'han d'incorporar als centres i fer la presa de possessió el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.

18.4. Els funcionaris interins que cessin a 31 d'agost de 2022 als quals se'ls adjudiqui una plaça a la mateixa illa on tenien la destinació anterior després d'haver-se incorporat el primer dia hàbil de setembre, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

18.5. Per a aquells funcionaris interins que cessin a 31 d'agost de 2022 als quals se'ls adjudiqui una plaça a una illa distinta on tenien la destinació el curs anterior s'entén com a causa justificada per a no incorporar-se el primer dia hàbil de setembre la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions), corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on el funcionari docent tenia la destinació durant el curs anterior, sempre que l'aspirant compleixi les obligacions esmentades en el punt 18.6.

18.6. En els casos previstos en els punts 18.4 i 18.5. el funcionari ha d'informar que realitzarà les tasques pendents al director del centre on té la nova destinació.

La incorporació efectiva al nou centre i la presa de possessió, si aquesta no s'ha fet abans, s'han de produir no més tard del 6 de setembre. El funcionari ha de presentar a la direcció del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme

18.7. Si la incorporació efectiva i la presa de possessió no es produeixen el dia assenyalat en els termes indicats en els apartats anteriors, l'adjudicació i el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de la borsa.

19. Cessament

19.1. Cessament de funcionaris interins que ocupin vacants

Si en aquest procés s'adjudica una vacant, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix, com a màxim, el 31 d'agost de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera a través de qualsevol dels procediments legalment establerts o per raons organitzatives que donin lloc a la supressió o amortització de la plaça assignada, sense perjudici del que estableix l'article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

19.2. Cessament de funcionaris interins que ocupin substitucions d'una durada prevista per a tot un curs escolar.

Si en aquest procés s'adjudica una substitució que es preveu que duri tot el curs escolar, el nomenament no es pot estendre més enllà del temps estrictament necessari. Així, el funcionari interí nomenat cessarà, com a màxim, el 31 de juliol de 2023, excepte que cessi abans per haver finalitzat la causa que va donar lloc al nomenament o per la incorporació, abans d'aquesta data, del funcionari de carrera que l'ocupava.

19.3. Cessament de funcionaris interins que ocupin places per a l'execució de programes temporals.

Si en aquest procés s'adjudica una plaça per a l'execució de programes temporals, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix, com a màxim, el 31 d'agost de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera a través de qualsevol dels procediments legalment establerts, o per raons organitzatives que donin lloc a la supressió o amortització de la plaça assignada, o que finalitzi abans d'aquesta data el programa temporal específic que va motivar el nomenament, sense perjudici del que estableix l'article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

19.4. Consideracions addicionals per als cessaments

19.4.1. En els supòsits previstos en els punts 19.1.1, 19.2.1 i 19.1.3, si el funcionari interí que ocupa la plaça deixa de complir els requisits necessaris per ocupar-la o no pot acreditar-los a 30 de juny de 2023, el funcionari interí ha de cessar com a màxim el 30 de juny de 2023, sense perjudici d'altres causes de cessament.

19.4.2. En el supòsit que un centre disposi de dues o més places de la mateixa especialitat adjudicades a funcionaris interins i, amb posterioritat, s'adjudiqui, mitjançant els procediments reglamentaris establerts, una plaça d'aquesta especialitat a un funcionari de carrera però de manera que aquesta adjudicació no especifiqui la plaça concreta que ha d'ocupar aquest funcionari, cessarà el funcionari interí d'acord amb els criteris establerts en el punt 2 de la instrucció tretzena de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per la qual s'aprova la instrucció per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació als funcionaris docents de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 165, 24 setembre 2020).

19.4.3. Els mateixos criteris del punt 19.4.2 d'aquesta instrucció s'aplicaran en el supòsit de supressió o amortització d'una de les places.

19.4.4. Es considera que la plaça s'amortitza quan es modifica o es suprimeix en la relació de llocs de feina de caràcter permanent o en les plantilles, amb efectes en la quota per al curs 2023-2024.

19.4.5. Es considera que la plaça es suprimeix quan desapareix la necessitat temporal de la plaça, d'una determinada especialitat i jornada, amb efectes en la quota per al curs 2023-2024. L'alteració dels perfils de la plaça, significatius o informatius, no determinen per sí sols la supressió. Tampoc no es considerarà suprimida la plaça d'una especialitat quan la necessitat temporal passi d'una mitja jornada a una jornada completa.

19.bis Renúncia justificada per a aspirants que ocupin mitges jornades

De manera excepcional, els aspirants als quals se'ls adjudiqui una plaça a mitja jornada, ja sigui una plaça vacant o una plaça per a l'execució de programes temporals, si l'estan ocupant el 26 de juny de 2023, podran renunciar a ella. Aquesta renúncia s'entendrà com a justificada amb efectes de 30 de juny de 2023 i l'aspirant es mantindrà a la borsa en situació de disponible. Per a això, la Direcció General de Personal Docent habilitarà un tràmit telemàtic a la seva pàgina web la darrera setmana hàbil del mes de juny de 2023.

20. Adjudicació de places reservades a aspirants amb discapacitat

20.1. La Direcció General de Personal Docent reserva un nombre de places igual a les que no es cobriren pel torn de reserva per aspirants amb discapacitat, procediment d'ingrés 2, establertes en la base primera de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 modificada per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de desembre de 2021.

L'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat es realitza mitjançant un sorteig públic previ entre totes les places del paràgraf anterior. Les places resultants es perfilen amb el perfil 500-Base específica 8 (Resolució DGPD 23/12/2021 - BOIB 12, 30/12/2021).

20.2. Les places amb reserva per a aspirants amb discapacitat poden ser seleccionades per qualsevol aspirant a funcionari interí, en el termes previstos en la instrucció catorzena d'aquest annex.

20.3 Tan sols els aspirants admesos que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33% podran exercir el dret d'adjudicació prioritària sobre aquestes places reservades.

20.4. Aquestes places s'ofereixen en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, d'acord amb la instrucció dissetena d'aquest annex. En el supòsit que, en la primera fase d'aquest procés, quedin places amb reserva per a persones amb discapacitat sense cobrir s'oferiran en la següent fase del procés sense el caràcter d'adjudicació prioritària.

20.5. En el supòsit que, després de la finalització d'aquest procés, quedin places amb reserva per a persones amb discapacitat sense cobrir s'oferiran en el procés d'adjudicació de substitucions sense la qualificació de plaça amb reserva per a persones amb discapacitat.

20.6. En el supòsit que la plaça amb reserva per a persones amb discapacitat que s'adjudiqui en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals s'hagi d'oferir en el procés d'adjudicació de substitucions, s'hi oferirà sense la qualificació de plaça amb reserva per a persones amb discapacitat.

20.7. No obstant el que disposen els apartats anteriors, els aspirants admesos que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33% també poden seleccionar places no reservades per a aspirants amb discapacitat, en el termes previstos en la instrucció catorzena d'aquest annex. L'adjudicació de les places es farà d'acord amb la instrucció dissetena d'aquest annex.

 

ANNEX 2

Instruccions del procés d'adjudicació de substitucions

1. Aspirants a funcionaris interins docents afectats

Els aspirants als quals fan referència els apartats c) i d) de la instrucció primera d'aquest annex que no obtinguin una plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, els aspirants exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana que no han participat en el procés de destinacions provisionals, així com els aspirants als quals es va adjudicar una substitució i varen cessar per reincorporació de la persona que ocupava la plaça, resten a la borsa en situació de disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes.

2. Places ofertes

2.1. En aquest procés s'ofereixen les places no adjudicades en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, les vacants sobrevingudes, les substitucions i les substitucions que es preveu que durin tot el curs escolar, així com les places corresponents als programes temporals i places temporals per excés o acumulació de tasques, en els termes que es defineixen a continuació:

2.1.1. Una vacant sobrevinguda és una plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que, amb posterioritat al procés d'adjudicació de destinacions provisionals, deixa de tenir titular o sorgeix com a vacant per raons de planificació educativa, o una plaça vacant adjudicada a un funcionari interí que aquest deixa d'ocupar de forma definitiva per defunció, jubilació, renúncia o qualsevol altra causa, sempre que, en els casos anteriors s'adjudiqui amb posterioritat al 31 d'agost de 2022.

2.1.2. Una substitució és una plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que s'ofereix, per ser adjudicada, a un aspirant a funcionari interí docent perquè cobreixi l'absència temporal del titular de la plaça o de la persona que l'ocupa de forma provisional.

2.1.3. Una substitució que es preveu que duri tot el curs escolar, exclusivament per a aquest procés, es defineix en els mateixos termes que en el punt 5.1.2 de l'annex 1 d'aquesta resolució però que s'adjudica amb posterioritat al 31 d'agost de 2022.

2.1.4. Places temporals:

a) Una plaça per a l'execució de programes temporals, exclusivament per a aquest procés, es defineix en els mateixos termes que en el punt 5.1.3 de l'annex 1 d'aquesta resolució però que s'adjudica amb posterioritat al 31 d'agost de 2022.

b) Una plaça temporal per excés o acumulació de tasques es defineix com una plaça que sorgeix per raons de planificació educativa per atendre necessitats sobrevingudes i puntuals d'un centre. Aquestes places només s'oferiran per a ser adjudicades a partir del 30 de setembre de 2022.

2.2. Les places que s'ofereixen són les que es preveuen en la quota per al curs 2022-2023 als centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que consten com a disponibles a mesura que es genera la necessitat urgent de cobrir la substitució, la vacant sobrevinguda o la plaça temporal. Aquestes places poden ser objecte de modificació o supressió per raons organitzatives del centre o per raons de planificació educativa.

2.3. La Direcció General de Personal Docent ha d'oferir als aspirants les places corresponents a les especialitats o funcions per a les quals figuren admesos a la borsa i les especialitats o funcions en què figuren exclosos únicament per no acreditar uns coneixements adequats de la llengua catalana.

3. Procediment d'oferiment i d'adjudicació de les places

Els procediments d'oferiment i d'adjudicació de substitucions són els previstos en la base dotzena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021.

3.1. Procediment ordinari.

3.1.1. El procediment ordinari d'adjudicació de substitucions, vacants sobrevingudes i places temporals es fa setmanalment de forma telemàtica i l'adjudicació de les places és automàtica.

3.1.2. Setmanalment, abans de les 15:00 hores del divendres, s'ha de fer pública la relació de places disponibles per cossos i especialitats, així com les característiques que tenen, la data en què el centre ha sol·licitat que es cobreixi la plaça, la causa que origina la necessitat de cobrir-la i la data en què el funcionari interí s'ha d'incorporar al centre.

Només s'inclouen en aquest procediment les places que els centres educatius hagin fet constar com a disponibles al GestIB abans de les 12:00 hores del dijous sempre que la Direcció General de Personal Docent tingui constància de la documentació que acredita la causa de substitució i la data en què s'ha produït o es produirà. Una vegada iniciat el tràmit no s'hi incorporaran noves places disponibles.

La data de finalització de les substitucions és orientativa, no vinculant i està supeditada a la incorporació de la persona substituïda. Si el camp apareix en blanc suposa que no és possible concretar cap termini.

3.1.3. Els aspirants disponibles poden participar en aquest procediment voluntàriament i sol·licitar tantes places com vulguin de les especialitats o funcions per a les quals figuren admesos a la borsa o de les especialitats o funcions en què figuren exclosos únicament per no acreditar uns coneixements adequats de la llengua catalana. Aquesta selecció de places és independent de les opcions seleccionades per l'aspirant en la seva sol·licitud de participació de la convocatòria d'interinitats.

Excepcionalment, s'entén que aquells que cessen el dijous  són aspirants disponibles. En qualsevol cas, tant si el cessament es produeix el dijous o abans, és necessari que els centres educatius hagin fet constar el cessament al GestIB abans de les 12:00 hores del dijous. Una vegada iniciat el tràmit no s'hi incorporaran nous aspirants disponibles.

3.1.4. El fet de no participar en aquest procediment ordinari no implica en cap cas l'exclusió de la borsa.

3.1.5. Les persones que participen en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud segons les instruccions de l'assistent de tramitació que hi ha a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

3.1.6. La sol·licitud de places s'ha de fer setmanalment, des de l'obertura del tràmit de divendres fins al dilluns a les 10:00 h. En el cas que els dies en què s'ha de dur a terme aquest procediment coincideixin amb jornades festives de l'àmbit general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Direcció General de Personal Docent ha de publicar prèviament els canvis en el calendari d'adjudicacions a la seva pàgina web.

En el cas que el calendari s'hagi de modificar, les referències fetes en aquesta instrucció del divendres i del dilluns, s'han d'entendre fetes respectivament als dies en què s'obre i es finalitza el tràmit.

3.1.7. L'adjudicació de les places s'ha de publicar cada dilluns a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (<http://dgpdocen.caib.es>).

3.1.8. El fet de participar en aquest procediment suposa que l'aspirant es compromet a acceptar la plaça que se li adjudiqui. També suposa l'obligació de prendre possessió de la plaça que se li adjudiqui en la data indicada en la relació de places disponibles feta pública. El centre no pot acceptar cap incorporació anterior a aquesta data.

3.2. Procediment extraordinari

3.2.1. S'ha d'aplicar aquest procediment quan quedin places sense cobrir en el procediment ordinari o en l'urgent, si aquest hagués estat necessari.

3.2.2. En el procediment extraordinari, la Direcció General de Personal Docent ha d'oferir aquestes places als aspirants disponibles d'acord amb les especialitats o funcions per a les quals figuren admesos a la borsa o d'acord amb les especialitats o funcions per a les quals figuren exclosos únicament per no acreditar uns coneixements adequats de la llengua catalana, incloses també les opcions seleccionades per l'aspirant en la sol·licitud de participació en la convocatòria d'interinitats o, si és el cas, les opcions actualitzades mitjançant el tràmit previ descrit al punt 14.4 de la instrucció catorzena de l'annex 1.

A aquests efectes, també s'oferiran als aspirants disponibles les places perfilades amb alguns dels perfils relacionats en l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021, sempre que la seva titulació els capaciti per poder optar-hi.

3.2.3. Els serveis d'Educació Primària i d'Educació Secundària s'han de posar en contacte amb l'aspirant per qualsevol dels mitjans que, a l'efecte de notificació i comunicació, aquest hagi indicat en la seva sol·licitud per formar part de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents, amb preferència, atesa la necessitat urgent de cobrir la plaça, a la comunicació telefònica i/o al correu electrònic, amb la finalitat d'oferir-li les places disponibles a les quals poden optar d'acord amb les especialitats o funcions, illes i opcions elegides.

3.2.4. Una vegada els serveis han intentat posar-se en contacte amb l'aspirant, es poden produir les situacions següents:

a) En el cas que l'aspirant accepti la plaça oferta, aquesta se li adjudicarà.

b) En el cas que l'aspirant no retorni la trucada telefònica rebuda o no contesti el correu electrònic enviat, per tal d'acceptar una de les places ofertes, o per comunicar que no les accepta o, si escau, per renunciar-hi justificadament, - actuacions que també pot realitzar per qualsevol dels mitjans prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú - s'entén que renuncia injustificadament a la plaça oferta i serà objecte d'exclusió de la borsa, excepte si acredita, dins el termini establert i en la forma escaient, que es troba en un dels supòsits de renúncia justificada.

L'aspirant ha d'acomplir l'obligació de posar-se en contacte amb el Servei pertinent amb un termini màxim de 24 hores hàbils des de que es va realitzar la trucada o en què es va enviar el correu electrònic.

c) En el cas que l'aspirant no accepti la plaça oferta sense motiu justificat, és exclòs de la borsa.

El funcionari encarregat de la comunicació ha d'estendre una diligència per fer constar qualsevol d'aquests fets, la qual s'ha d'incorporar a l'expedient.

3.2.5 Així mateix, quan no sigui possible cobrir una plaça amb els aspirants disponibles segons la seva sol·licitud, excepcionalment aquesta plaça es pot oferir de manera ordenada als següents col·lectius:

a) La resta d'aspirants disponibles en la pròpia especialitat, malgrat que en la seva sol·licitud no hagin seleccionat, el tipus de plaça (mitja jornada, itinerant o compartida) o l'illa on s'ubica la plaça.

b) La resta d'aspirants no disponibles en la pròpia especialitat que hagin sol·licitat el canvi d'estat a disponible per al següent trimestre.

c) La resta d'aspirants disponibles en una de les especialitats afins a l'especialitat de la plaça segons els punts 5.1, 5.2 i 5.3 de l'annex 5 d'aquesta resolució.

d) La resta d'aspirants no disponibles en especialitats afins a l'especialitat de la plaça segons els punts 5.1, 5.2 i 5.3 de l'annex 5 d'aquesta resolució que hagin sol·licitat el canvi d'estat a disponible per al següent trimestre.

e) Els aspirants que hagin participat del tràmit previ d'especialitats considerades afins als àmbits, d'acord amb el punt 5.4 de l'annex 5 d'aquesta resolució.

En qualsevol cas, l'acceptació de la plaça és voluntària per a l'aspirant.

3.2.6. El resultat de les adjudicacions extraordinàries s'ha de publicar cada divendres a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

3.3. Procediment urgent

3.3.1. Quan, per evitar un perjudici greu en la prestació dels serveis educatius essencials, sigui urgent la cobertura d'una plaça, s'obrirà un tràmit d'adjudicació a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, sempre que la plaça s'hagi ofert prèviament en el procediment ordinari de substitucions descrit en el punt 3.1 d'aquesta instrucció.

3.3.2. El procediment urgent d'adjudicació de substitucions es farà de forma telemàtica i l'adjudicació de la plaça serà automàtica.

3.3.3. Poden participar en aquest procediment:

- els aspirants disponibles que formin part de la borsa.

- els aspirants que formin part de la borsa exclosos únicament per no acreditar la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

- qualsevol altre aspirant que no formi part de la borsa.

No poden participar en aquest procediment aquells aspirants que se relacionen en el punt 12.1.3 de la base dotzena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021.

3.3.4. Els aspirants que no formin part de la borsa i participin en aquest procediment no s'integraran en la borsa que correspongui, amb independència de que se'ls adjudiqui o no la plaça, i restaran disponibles únicament per si fos necessari tornar a cobrir aquesta plaça. Així mateix, els aspirants que formin part de la borsa i, com a conseqüència de la seva participació, se li reconegui una nova especialitat o funció tampoc quedaran integrats en la borsa que correspongui amb aquesta nova especialitat o funció.

3.3.5. Les places que s'ofereixin en aquest procediment així com les condicions amb les quals es desenvoluparà seran anunciades a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent. Les persones que participen en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud segons les instruccions de l'assistent de tramitació que hi ha a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent i adjuntar la documentació acreditativa que correspongui. L'adjudicació de les places s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (<http://dgpdocen.caib.es>).

3.4 Una vegada que un aspirant a funcionari interí docent se li adjudiqui una plaça com a personal docent en centres públics d'ensenyament no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui mitjançant el procés d'adjudicació previst en els annexos 1 i 2 d'aquesta resolució, sigui mitjançant qualsevol altre procediment d'adjudicació de places docents, no se li adjudicarà cap altre plaça, en tant continuï ocupant la que se li va adjudicar.

4. Ordre en l'oferiment de places

4.1. Per als procediments definits en els punts 3.1 i 3.2 d'aquest annex, les places s'adjudicaran segons l'ordre establert en la base específica 13.2 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021.

4.1.1. No obstant l'anterior dins cada un dels subgrups previs, tindran preferència sobre la resta els aspirants que acompleixin alguns dels requisits següents:

a) Tenir 55 anys complerts amb almenys 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears en el moment en què s'ofereixi la plaça objecte de substitució.

b) Tenir menys de 55 anys amb almenys 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears en el moment en què s'ofereixi la plaça objecte de substitució.

4.1.2. L'ordre en l'adjudicació de places vindrà donat per:

4.1.2.1. En primer lloc, els aspirants de l'apartat a) de la base específica 13.2 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021 prioritzant els aspirants tutoritzats respecte dels no tutoritzats i, en cada un d'aquests subgrups, prioritzant en primer lloc els aspirants de l'apartat a) del punt 4.1.1 d'aquest annex, a continuació els aspirants de l'apartat b) del punt 4.1.2 d'aquest annex i finalment la resta d'aspirants.

4.1.2.2. En segon lloc, els aspirants de l'apartat b) de la base específica 13.2 de l'annex 1 de Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021, prioritzant en cada un dels nivells, en primer lloc, els aspirants de l'apartat a) del punt 4.1.1 d'aquest annex, a continuació els aspirants de l'apartat b) del punt 4.1.2 d'aquest annex i finalment la resta d'aspirants.

4.1.3. No s'aplicarà aquesta preferència si l'aspirant a funcionari interí ha estat sancionat alguna vegada, mitjançant una resolució ferma en via administrativa, per la comissió d'una falta disciplinària greu o molt greu.

4.2. Per al procediment definit en el punt 3.3 d'aquest annex, les places s'adjudicaran segons l'ordre establert en la base específica 13.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021.

4.3 No obstant els punts anteriors, en el cas que un aspirant renunciï a la plaça adjudicada en el procediment ordinari de substitucions o en el procediment urgent abans de la presa de possessió i abans que s'iniciï el següent tràmit del procediment ordinari de substitucions o del procediment urgent, aquesta s'oferirà mitjançant el procediment extraordinari al aspirants que, havent participat en el mateix tràmit i no havent obtingut cap plaça, haguessin seleccionat la plaça objecte de renúncia.

5. Nomenament i presa de possessió

5.1. L'adjudicació de la plaça oferta determina el nomenament amb efectes des del dia en què es produeixi la presa de possessió efectiva i la incorporació a la plaça adjudicada.

La presa de possessió i la incorporació s'han de produir en la data que indiqui la Direcció General de Personal Docent, que ha de ser posterior a la data de l'adjudicació.

Si entre la data d'adjudicació i la data indicada per a la presa de possessió i la incorporació no hi ha, almenys, 3 dies naturals, i la plaça adjudicada està ubicada a una illa on no hi resideixi l'espirant, aquest disposarà d'un màxim de tres dies naturals per prendre possessió i incorporar-se a la plaça, comptadors des del dia següent al de l'adjudicació. Si el tercer dia natural és no lectiu, la presa de possessió s'ha de fer el primer dia lectiu següent a aquell.

5.2. Si la presa de possessió i la incorporació a la plaça adjudicada no es produeixen en les dates o els terminis esmentats i no hi ha cap causa que ho justifiqui, el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de la borsa.

5.3. El que disposa el punt 18.4 de l'annex 1 d'aquesta resolució s'aplica a aquest procés quan la presa de possessió i la incorporació a la plaça oferta s'hagi de produir abans del 6 de setembre. En aquest cas, la referència que el punt 18.4 fa al primer dia hàbil de setembre s'ha d'entendre feta al dia en què l'aspirant hagi de prendre possessió de la plaça oferta.

5.4. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

5.4.1. Els aspirants a funcionaris interins als quals s'adjudiqui una plaça en el procés d'adjudicació de substitucions i que no hagin autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti la certificació negativa d'haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans, haurà de presentar la certificació negativa al director del centre el dia de la presa de possessió.

Si l'aspirant no ho presenta aquest dia no pot prendre possessió, l'adjudicació de la plaça queda sense efectes i s'exclou l'aspirant de la borsa.

5.4.2. En el cas que l'aspirant hagi autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti al Registre Central de Delinqüents Sexuals la certificació negativa esmentada i, per qualsevol causa, aquest òrgan no l'emeti es comunicarà aquesta circumstància a l'aspirant perquè aquest el sol·liciti al Registre i l'aporti el dia de la presa de possessió. Si l'aspirant no ho presenta aquest dia no podrà prendre possessió, l'adjudicació de la plaça queda sense efectes i s'exclou l'aspirant de la borsa.

5.5. Dictamen d'aptitud per a persones discapacitades.

5.5.1. Els aspirants a funcionaris interins que tenen reconeguda una discapacitat als quals se'ls adjudica una plaça en el procés d'adjudicació de substitucions i que no han autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti el dictamen d'aptitud han de presentar el dictamen o el document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat al director del centre el dia de la presa de possessió.

L'aspirant ha de tenir en compte que l'òrgan de valoració que ha d'expedir aquest dictamen és el mateix que ha reconegut la discapacitat. Per la qual cosa, si el reconeixement del grau de discapacitat s'ha produït per un òrgan de valoració d'una altra comunitat autònoma, l'aspirant ha d'aportar el dictamen corresponent o demanar trasllat d'expedient al Centre Base de les Illes Balears.

En el cas que l'aspirant no presenti aquest dictamen o el document acreditatiu d'haver-ho sol·licitat no podrà prendre possessió de la plaça, l'adjudicació de la plaça queda sense efectes i s'exclou l'aspirant de la borsa.

5.5.2. En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat no és compatible amb l'exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada, l'adjudicació es deixarà sense efectes, així com, si escau, la presa de possessió i el nomenament. I s'exclourà l'aspirant de la borsa corresponent, de l'especialitat o funció concretes.

En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat és incompatible amb les funcions docents, l'adjudicació es deixarà sense efecte i s'exclourà a l'aspirant de la borsa.

5.5.3. La Direcció General de Personal Docent podrà sol·licitar informació addicional a l'òrgan emissor del dictamen en el cas que, del seu contingut, no quedi clarament acreditada la compatibilitat entre la discapacitat i l'exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada.

6. Cessament

6.1. Cessament de funcionaris interins que ocupin vacants o vacants sobrevingudes.

Si en aquest procés s'adjudica una vacant, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix, com a màxim, el 31 d'agost de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera a través de qualsevol dels procediments legalment establerts o per raons organitzatives que donin lloc a la supressió o amortització de la plaça assignada, sense perjudici del que estableix l'article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

6.2. Cessament de funcionaris interins que ocupin substitucions d'una durada prevista per a tot un curs escolar.

Si en aquest procés s'adjudica una substitució d'una durada prevista per a tot un curs escolar a un aspirant, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix el 31 de juliol de 2023, excepte que s'incorpori abans d'aquesta data el funcionari de carrera que l'ocupava.

6.3. Cessament de funcionaris interins que ocupin substitucions.

Si en aquest procés s'adjudica una substitució, el nomenament no es pot estendre més enllà del temps estrictament necessari. Així, el funcionari interí nomenat cessarà, com a màxim, el 31 de juliol de 2023, excepte que cessi abans per haver finalitzat la causa que va donar lloc al nomenament o per la incorporació, abans d'aquesta data, del docent que l'ocupava.

6.4. Cessament de funcionaris interins que ocupin places per a l'execució de programes temporals.

Si en aquest procés s'adjudica una plaça per a l'execució de programes temporals, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix, com a màxim, el 31 d'agost de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera a través de qualsevol dels procediments legalment establerts, o per raons organitzatives que donin lloc a la supressió o amortització de la plaça assignada, o que finalitzi abans d'aquesta data el programa temporal específic que va motivar el nomenament, sense perjudici del que estableix l'article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

6.5. Cessament de funcionaris interins que ocupin places temporals excés o acumulació de tasques.

Si en aquest procés s'adjudica una plaça temporal per excés o acumulació de tasques, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix, com a màxim, el 30 de juny de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera a través de qualsevol dels procediments legalment establerts, o per raons organitzatives que donin lloc a la supressió o amortització de la plaça assignada, o que finalitzi abans d'aquesta data o que finalitzi abans d'aquesta data la causa que va motivar el nomenament, sense perjudici del que estableix l'article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

6.6 Consideracions addicionals per als cessaments

Les consideracions addicionals per als cessaments previstes en el punt 19.4 de la instrucció dinovena de l'annex 1 d'aquesta resolució, són aplicables als cessament dels funcionaris als quals se'ls hi adjudiqui una substitució, amb referència, en aquest cas, als punts 6.1 a 6.5 d'aquesta instrucció.

6.bis Renúncia justificada per a aspirants que ocupin mitges jornades

De manera excepcional, els aspirants als quals se'ls adjudiqui una plaça a mitja jornada, ja sigui una plaça vacant o una plaça per a l'execució de programes temporals, si l'estan ocupant el 26 de juny de 2023, podran renunciar a ella. Aquesta renúncia s'entendrà com a justificada amb efectes de 30 de juny de 2023 i l'aspirant es mantindrà a la borsa en situació de disponible. Per a això, la Direcció General de Personal Docent habilitarà un tràmit telemàtic a la seva pàgina web la darrera setmana hàbil del mes de juny de 2023.

7. Continuïtat del funcionari interí en supòsits excepcionals

Per tal de garantir l'estabilitat del professorat als centres durant el curs 2022-2023 i la continuïtat del procés d'aprenentatge dels alumnes, es preveuen les següents situacions excepcionals:

7.1. En el cas que un funcionari s'incorpori en règim de reducció de mitja jornada a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual és el titular, el funcionari interí que el substituïa podrà optar per mantenir-se en la mateixa plaça a mitja jornada.

7.2. En el cas que un funcionari s'aculli a una reducció de mitja jornada, l'altra mitja jornada s'oferirà al funcionari interí que ocupi una plaça de mitja jornada de la mateixa especialitat o funció al centre.

7.3. En el cas que un funcionari interí ocupi una plaça de mitja jornada a un centre i sorgeixi al centre en la mateixa especialitat o funció una plaça sobrevinguda a mitja jornada, se li oferirà ocupar-la.

7.4. En el cas que un funcionari interí ocupi una plaça definida com una substitució i aquesta es reconverteixi en una vacant o en una plaça temporal, se li oferirà ocupar-la.

7.5. En el cas que un funcionari s'incorpori a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual n'és el titular i, per qualsevol motiu, en el termini de 3 dies lectius deixi novament d'ocupar-la, s'oferirà la plaça al funcionari interí que el substituïa i que ha cessat a conseqüència de la incorporació esmentada.

En el cas que la substitució tingui com a causa el permís per naixement per a la mare biològica; el permís per adopció, per guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com permanent; o el permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o filla, s'oferirà la plaça al funcionari interí que substituïa al beneficiari dels permisos esmentats durant els períodes de gaudi interromput d'aquests permisos.

L'oferiment de la plaça es farà mitjançant el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions i sempre que el funcionari interí cessat no hagi obtingut una altra plaça mitjançant qualsevol dels procediments d'adjudicació de substitucions.

7.6. El que disposen els punts 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 anteriors queda condicionat a la compatibilitat d'horaris al centre.

7.7. Les mitges jornades previstes en els supòsits excepcionals esmentats seran tractades com a places independents a l'efecte de determinar la data de cessament del funcionari interí, tenint en compte el que disposen la instrucció 19 de l'annex 1 i la instrucció 6 de l'annex 2 d'aquesta resolució.

 

ANNEX 3

Instruccions per a la presa de possessió i cessament dels funcionaris interins

1. Una vegada adjudicada la plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals o en el procés d'adjudicació de substitucions, l'aspirant ha d'accedir al tràmit telemàtic habilitat a l'efecte a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent per fer el tràmit Previ de Presa de Possessió.

2. La tramitació i la presentació telemàtica només es completa quan es fa l'enviament amb l'assistent de tramitació.

3. Els aspirants als quals s'adjudica una plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, o en el procés d'adjudicació de substitucions han de fer el tràmit abans de la incorporació al centre.

4. En cap cas es pot prendre possessió si no s'ha fet el tràmit previ a la presa de possessió.

5. Només en el cas que l'aspirant a funcionari interí hagi emplenat telemàticament el tràmit Previ de Presa de Possessió i, si escau, presenti la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i/o el dictamen per a persones discapacitades o el document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat, el director del centre validarà al GestIB la presa de possessió del funcionari.

6. La presa de possessió quedarà sense efectes en cas que un aspirant presenti un comunicat mèdic d'incapacitat temporal amb data d'inici el mateix dia de la incorporació, sense perjudici de l'exercici del dret a la renúncia justificada a la plaça adjudicada, amb o sense reserva de plaça.

7. Cessament: quan el funcionari interí cessa en una substitució abans del 30 de juny el director del centre ha de validar mitjançant el GestIB el full de cessament d'aquest. És responsabilitat del funcionari interí vetllar perquè aquest cessament s'hagi formalitzat en temps i forma.

 

 

ANNEX 4

Relació de perfils considerats significatius per a la selecció de places dels funcionaris interins

 

001

Coordinació TIC

003

Coordinació extraescolars

004

Coordinació qualitat

005

B2 d'anglès

006

B2 de francès

007

B2 d'alemany

021

Plaça temporalitzada de novembre a març

026

Conducció de cavalls i cures equines bàsiques

027

Coneixements de vela

028

Coneixements de raqueta

029

Conducció de grups en bicicleta

033

Aula UEECO

036

Titulació professional marina mercant esp. navegació

037

Titulació professional marina mercant esp. màquines

038

Titulació en interpretació de la llengua de signes

040

Activitats aquàtiques i activitats dirigides

041

Activitats dirigides i esports amb implements

042

Coordinació de centre col·laborador amb l'IEDIB

049

Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre

059

Pesca d'altura i gran altura

062

Organització de l'assistència sanitària a bord

099

Especial dificultat

100

Anatomia aplicada a la dansa

113

Classes a Formentera amb dependència del centre d'Eivissa

114

Classes a Ciutadella amb dependència del centre de Maó

115

Classes a aules externes que depenen del centre principal

117

Horari semestral

125

Coordinació de programes internacionals i d'intercanvi

131

Centre d'especial dificultat amb alumnat afectat per privació de llibertat

136

CEE Son Ferriol

137

Batxillerat al baccalauréat

144

Titulació en prevenció de riscos laborals

174

Coordinació del programa EOIES

179

Classes a unitats docents externes adscrites a la Fundació S'Estel

186

C1 d'anglès

189

Professor de Centre de Referència Nacional

190

Ensenyaments esportius de règim especial: atletisme

191

Ensenyaments esportius de règim especial: bàsquet

192

Ensenyaments esportius de règim especial: futbol i futbol sala

193

Ensenyaments esportius de règim especial: salvament i socorrisme i vela

194

Ensenyaments esportius de règim especial: hípica

196

Coordinació de convivència i coeducació

197

Carnet d'aplicador de productes fitosanitaris

207

Impartició de matèries corresponents a l'àmbit sociolingüístic

208

Impartició de matèries corresponents a l'àmbit científictecnològic

211

Centre d'adults amb alumnat afectat per privació de llibertat

212

Pianista acompanyant

215

Coneixements informàtics - Web

228

Impartició d'idioma aplicat al cant

230

Pesca de litoral

232

Educador social

233

Impartició de curs d'especialització en Ciberseguretat

234

Impartició de curs d'especialització en intel·ligencia artificial i Big Data

235

Impartició de curs d'especialització en Forneria i Briotxeria

236

Impartició de curs d'especialització en manteniment de vehicles híbrids i elèctrics

237

Impartició de curs d'especialització en Desenvolupament de videjocs i RV

238

Maniobres amb cordes

239

Coordinació PROA plus

240

Ensenyaments esportius de règim especial: barrancs

241

Ensenyaments esportius de règim especial: escalada

242

Ensenyaments esportius de règim especial: mitja muntanya

 

 

 

​​​​​​​ANNEX 5

Relació d'especialitats afins per al procediment extraordinari d'adjudicacions de places

5.1 Especialitats afins del bloc de llengua i ciències socials

Es consideren especialitats afins totes aquelles que donen accés a la funció 0590058 – Professors de suport de l'àrea de llengua i ciències socials, segons l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021.

5.2 Especialitats afins del bloc de ciències i tecnologia

Es consideren especialitats afins totes aquelles que donen accés a la funció 0590059 – Professors de suport de l'àrea científica i tecnològica, segons l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021.

5.3 Especialitats afins del bloc pràctic

Es consideren especialitats afins totes aquelles que donen accés a la funció 0591026 – Professors de suport de l'àrea pràctica, segons l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021.

5.4. Tràmit previ d'especialitats considerades, de manera voluntària, afins als àmbits

De manera excepcional, s'estableix un tràmit voluntari previ al procés ordinari d'adjudicacions de substitucions per considerar afins als àmbits altres especialitats, que tingui validades l'aspirant que ho sol·liciti, per a la cobertura de places en el procés extraordinari de substitucions.

5.4.1. El tràmit d'especialitats afins romandrà obert des del dia 18 de juliol a les 9:00h fins al 31 d'agost a les 8:59h.

5.4.2. Poden participar en el tràmit tots els aspirants admesos en la borsa del cos 0590-professors d'ensenyament secundari que no tinguin validada ni la funció 0590058 – Professors de suport de l'àrea de llengua i ciències socials ni la funció ni la funció 0590059 – Professors de suport de l'àrea científica i tecnològica.

5.4.3. Els aspirants poden seleccionar estar disposats a cobrir, mitjançant el procediment extraordinari de substitucions, o bé places d'especialitats a les quals es refereix el punt 5.1 d'aquest annex, o bé places a les quals es refereix el punt 5.2 d'aquest annex.

5.4.4. L'adjudicació de places es farà mitjançant el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions, d'acord amb la instrucció quarta de l'annex 2 d'aquesta resolució.