Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 371024
Acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2022 pel qual es dona per assabentat del cessament de la senyora Esther Callizo Gaitero, com a adjunta a la direcció de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), de 6 d'agost de 2020 la senyora Esther Callizo Gaitero va ser nomenada com a adjunta a la direcció de l'AETIB.

El Decret 18/2018, de 20 de juny, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'Agència d'Estratègia Turística les Illes Balears (AETIB) aprova els Estatuts d'aquest ens.

L'article 10 d'aquests Estatuts estableix que la Direcció és nomenada i separada lliurement mitjançant resolució de la Presidència de l'AETIB, de conformitat amb el que estableix l'article 21 de la Llei 7/2010, o normativa que la substitueixi i que la relació laboral és l'especial de personal d'alta direcció, regulada en el Reial decret 1382/1985, o en la normativa que el substitueixi.

Així mateix, l'article 7 dels Estatuts disposa que el president de l'Agència és la persona titular de la conselleria competent en matèria de turisme.

El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019, de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears atribueix les competències en matèria de turisme a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears de dia 1 de juliol de 2022, es va cessar a la senyora Esther Callizo Gaitero, com a adjunta a la direcció d'aquest ens, amb efectes de 4 de juliol de 2022.

Així mateix, d'acord amb el segon paràgraf in fine de l'article 21.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, de el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quan el nomenament i el cessament de les persones titulars de les gerències i els altres òrgans unipersonals de direcció de les entitats de sector públic instrumental autonòmic no corresponguin a Consell de Govern, es comunicaran a aquest òrgan.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en la sessió de 4 de juliol de 2022, adoptà entre d'altres l'Acord següent:

Primer. Donar-se per assabentat del cessament de la senyora Esther Callizo Gaitero, com a adjunta a la direcció de l'Agència d'Estratègia Turística les Illes Balears (AETIB), amb efectes del dia 4 de juliol de 2022, tot agraint-li els serveis prestats.

Segon. Ordenar la publicació d'aquest Acord al BOIB.

  

Palma, 4 de juliol de 2022

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez