Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 370851
Bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball per proveir places d'educador/a infantil de 0 a 3 anys de l'Ajuntament de Sant Lluís amb carácter laboral temporal o interí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juny de 2022 va adoptar, entre d'altres, els següents acords:

«Primer.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a proveir places d'educador/a infantil de 0 a 3 anys de l'Ajuntament de Sant Lluís amb caràcter laboral temporal o interí.

Segon.- Convocar el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a proveir places d'educador/a infantil de 0 a 3 anys de l'Ajuntament de Sant Lluís amb caràcter laboral temporal o interí.

Tercer.- Donar publicitat a la convocatòria i a les bases mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, taulell d'edictes municipal i pàgina web de l'Ajuntament.»

A continuació, es transcriuen les bases:

«Bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball per proveir places d'educador/a infantil de 0 a 3 anys de l'Ajuntament de Sant Lluís amb caràcter laboral temporal o interí

Primera.- Objecte de la convocatòria

1.1. És objecte de les presents bases la creació d'una borsa de treball d'Educador/a Infantil de l'Ajuntament de Sant Lluís, per cobrir temporal o interinament, a temps complet o a temps parcial, les vacants que es puguin produir i per substituir les vacants per malaltia o altres tipus de baixa a l'Escoleta Infantil municipal.

1.2 S'estableix com a procediment selectiu el concurs-oposició, que es regirà per les presents bases.

Segona.- Funcions del lloc de feina

Realització de treballs propis d'educador/a infantil de 0 a 3 anys a l'Escoleta Infantil municipal

Tercera.- Requisits i condicions generals de les persones interessades

Per a ser admesa i, en el seu cas, prendre part del procés selectiu corresponent, les persones aspirants han de complir i reunir els requisits d'aquesta convocatòria en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

a. Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats en els quals sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors de conformitat amb l'article 57 del RDL 5/2015, del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

b. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents del lloc de treball.

c. Tenir 16 anys d'edat i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. En el supòsit de ser menor de divuit anys, és necessari el consentiment dels seus pares o tutors o l'autorització de la persona o institució que els tingui al seu càrrec.

d. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés al treball públic.

e. No trobar-se afectat per cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat aplicables al personal al servei de les administracions públiques recollides en la llei 54/1984, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

f. Estar en possessió de la titulació exigida.

Requisits específics:

g. Titulació acadèmica:

En aplicació del Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, els i les professionals hauran d'estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:

- Títol de mestre amb l'especialitat d'educació infantil o títol de grau equivalent.

- Títol de tècnic superior en educació infantil o titulacions equivalents acadèmicament i professionalment.

- Certificat de professionalitat d'educació infantil.

- Certificació de les unitats de competència que componen la qualificació d'educació infantil.

- Professionals en possessió de qualsevol títol o acreditació declarats equivalents a algun dels anteriors o que hagin sigut habilitats per a l'atenció de fillets/es de 0-3 anys.

En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, haurà de presentar-se fotocòpia de la credencial que acrediti la seva homologació a Espanya, de conformitat amb la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, al RD 1665/1992 i altra normativa de transposició i desenvolupament.

h. Acreditar el coneixement de llengua catalana en el nivell B2. Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l'aportació del certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat B2 o equivalent) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents. Així mateix, serà necessari acreditar el requisit de Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al 1er cicle d'educació infantil o equivalent si és el cas, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC).

Quarta.- Presentació de les sol·licituds

4.1.- Les instàncies per participar en el concurs-oposició s'hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l'Annex II d'aquestes bases, adreçades a la batlia de l'Ajuntament de Sant Lluís, en el termini de DEU DIES NATURALS, a comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Les instàncies es facilitaran gratuïtament al registre general de l'ajuntament, i estaran disponibles en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Lluís i a la seu electrònica municipal «http://ajsantlluis.org/tauler/tipedictes.aspx». A la instància les aspirants hauran d'indicar la titulació que posseeixen i que els habilita per participar en el procediment selectiu.

Les instàncies es presentaran en el Registre General d'entrada de l'Ajuntament de Sant Lluís, c/ Pla de Sa Creu, s/n, en horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres o en algun dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé telemàticament a través de la seu electrònica municipal.

En cas d'utilitzar l'oficina de correus o el registre de qualsevol altre òrgan administratiu que no sigui el de l'Ajuntament de Sant Lluís s'haurà de remetre còpia de la instància mitjançant la carpeta ciutadana dirigit al Registre general d'entrada de l'Ajuntament de Sant Lluís, dins el termini de presentació de sol·licituds.

4.2.- Per poder ser admeses a les proves selectives, les persones aspirants han de manifestar a la sol·licitud que són certes les dades que hi indiquen i que compleixen totes les condicions establertes en la base tercera d'aquesta convocatòria, sota la seva responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de l'esmentada manifestació és causa d'exclusió de la persona aspirant.

Als efectes d'admissió de les persones aspirants, es tenen únicament en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud.

Les dades corresponents al domicili, el telèfon i l'adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideren com les úniques vàlides a l'efecte de notificacions i és responsabilitat de les persones aspirants comunicar la modificació puntual d'aquestes dades

Per ser admeses i prendre part en el procediment les persones aspirants hauran de presentar la següent documentació:

a) Instància emplenada d'acord amb el model normalitzat (Annex II), indicant la titulació que s'al·lega tenir per participar en la convocatòria. La no indicació en la sol·licitud de la titulació ostentada serà motiu d'exclusió. Així mateix, ha de constar la declaració responsable del compliment de la resta de requisits de participació.

b) Còpia del DNI.

c) Còpia del document que acrediti que està en possessió del nivell exigit de coneixements de català.

d) Còpia dels documents justificatius dels mèrits. L'experiència laboral s'ha d'acreditar amb l'aportació de la vida laboral acompanyada dels contractes laborals, o bé dels certificats oficials d'empresa o de serveis prestats a l'Administració.

Cinquena.- Admissió de les persones aspirants

5.1.- Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Sra. Batlessa aprovarà per resolució la relació provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Lluís i la pàgina web municipal, concedint-se un termini de tres dies hàbils per tal que les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes o esmenin la seva sol·licitud. Un cop examinades les que s'haguessin presentat, es publicarà la relació definitiva de persones admeses a través dels mitjans esmentats. De no presentar cap reclamació es considerarà definitiva la inicialment publicada sense necessitat de nova resolució, circumstància que es farà pública al tauler d'anuncis electrònic. A la mateixa resolució es comunicarà la data d'inici dels exercicis, lloc i hora.

Les possibles reclamacions o al·legacions, si n'hi haguessin, seran acceptades o rebutjades en la Resolució que aprovi la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior. Els successius anuncis del procediment selectiu es publicaran al tauler d'anuncis electrònic del lloc web de l'Ajuntament.

No s'admetrà a la realització de l'exercici de la fase d'oposició a cap persona aspirant que no hagi acreditat degudament estar en possessió del nivell de coneixement de llengua catalana requerit en la convocatòria.

Sisena.- Tribunal qualificador

6.1.- El Tribunal Qualificador estarà constituït per tres membres. Haurà de comptar amb un/a president/a, un/a secretari/a amb veu però sense vot, i dos vocals (un vocal farà les funcions de secretari/a).

La seva composició serà tècnica, el President i els vocals hauran d'estar en possessió de titulació o especialitat igual o superior a les exigides per a l'accés a la plaça convocada.

Es designaran tants suplents com titulars hi hagi. Igualment, com a membre del Tribunal podrà assistir, amb veu però sense vot, un observador designat a proposta de la representació del personal de l'Ajuntament de Sant Lluís, amb funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

6.2.- La composició del Tribunal es concretarà en la Resolució d'Alcaldia que aprovi la llista provisional de persones admeses i excloses.

6.3.- El Tribunal pot disposar la incorporació d'assessors especialistes en les proves o exercicis que estimi pertinents, els quals es limitaran a prestar la seva col·laboració.

6.4.- L'abstenció i recusació dels membres de l'òrgan de selecció es farà efectiva d'acord amb el que disposen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

6.5.- Les indemnitzacions per assistències que hagin de percebre els membres de l'òrgan de valoració es regiran pel que disposa el Reial Decret 462/2002, regulador de les indemnitzacions per raó de servei.

6.6.- L'òrgan de valoració resta facultat per a resoldre els dubtes o incidències que es presentin i prendre els acords necessaris per el bon ordre del procediment de selecció en tot el que no estigui previst a les presents bases.

6.7.- Els membres del Tribunal seran personalment responsables de l'estricte compliment de les bases de la convocatòria, de la subjecció als terminis establerts per la realització i valoració de les proves i per la publicació dels resultats. Els dubtes o reclamacions que es puguin originar amb la interpretació de l'aplicació de les bases d'aquesta convocatòria, així i com el que s'hagi de fer en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria.

6.8.- El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres titulars o suplents, indistintament.

Setena.- Desenvolupament del procediment selectiu per mitjà de concurs-oposició

7.1.- El procés selectiu s'iniciarà després de la publicació del llistat definitiu de persones admeses i excloses.

7.2.- Un cop iniciat el procés selectiu, els anuncis que correspongui s'exposaran al Tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal, on també s'indicarà la data, lloc i hora de la realització dels successius exercicis, i , després de cada prova, la relació de puntuacions atorgades a les persones aspirants.

7.3.- En tot cas, si resulta pertinent, i així ho decideix el Tribunal, les diferents proves i fases del procediment podran desenvolupar-se dins del mateix dia, fent-ho saber a les persones aspirants que concorrin a la primera prova i respectant períodes de descans adients entre els diferents exercicis.

7.4.- El procés selectiu serà el de concurs-oposició i constarà de dues fases diferenciades: en primer lloc la fase d'oposició, i , un cop finalitzades les proves i la seva qualificació, es desenvoluparà la fase de concurs, que, en els casos que ho acordi el Tribunal i prèvia notificació a les persones interessades, podrà incloure una entrevista per a contrastar tant els mèrits de les persones aspirants , així com, la seva experiència i aptituds.

7.4.1.-FASE D'OPOSICIÓ. (màxim 10 punts)

Fase d'Oposició: Prova teòric-pràctica:

Seran eliminats les persones aspirants que no arribin a la meitat de la puntuació màxima de l'exercici.

Exercici: De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà a contestar 10 preguntes curtes sobre el temari que consta a l'annex, en un temps màxim de 60 minuts.

Conclòs l'exercici, i una vegada realitzada la correcció de la prova, el Tribunal qualificador farà públic el resultat del mateix al tauler d'anuncis electrònic, amb la publicació del llistat de persones aspirants que hagin resultat APTES a la prova, amb expressió de la puntuació obtinguda, i atorgant a les persones interessades un termini de tres dies hàbils per tal que puguin formular-ne al·legacions o reclamacions o sol·licitar revisió de l'examen realitzat. En el mateix acte, el Tribunal anunciarà la data, hora i lloc de la baremació de mèrits.

En el cas d'existir reclamacions, al·legacions o sol·licituds de revisió, el tribunal qualificador, un cop examinades, les resoldrà i en farà públic el resultat al tauler d'anuncis electrònic.

7.4.2.- FASE DE CONCURS - Valoració de mèrits (màxim 10 punts):

Es procedirà únicament a la valoració dels mèrits d'aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició. La puntuació màxima que es podrà assolir respecte dels mèrits presentats serà de 10 punts.

La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits al·legats, els quals hauran d'estar correctament i fefaentment documentats (originals o còpies autèntiques) per les persones aspirants, per tal de poder ser valorats, assignant a cadascun d'ells els punts que puguin correspondre de conformitat amb els barems que es diran més endavant.

En cap cas es valoraran els mèrits que no hagin estat degudament al·legats i acreditats en el termini de presentació.

La fase de concurs no tindrà caràcter eliminatori. La puntuació atribuïda en la mateixa incrementarà la del conjunt de la fase d'oposició, però, no podrà tenir-se en compte per a superar les proves d'aquesta, ni suposar més de la tercera part de la puntuació màxima assolible en el conjunt del procés selectiu.

El resultat final de la fase de concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits aportats d'experiència professional i formació.

El barem de puntuació a tenir en compte és el següent:

1.-Experiència professional (fins a 6 punts)

- Serveis efectius de funcions similars a les de la plaça convocada prestats a una escoleta infantil municipal durant els tres anys anteriors a l'aprovació d'aquestes bases: 0,20 punts per mes fins un màxim de 4 punts.

- Serveis efectius de funcions similars a les de la plaça convocada prestats en altres administracions: 0,10 punts per mes fins un màxim de 1 punts.

-Serveis efectius de funcions similars a les de la plaça convocada prestats en empreses privades durant els tres anys anteriors a l'aprovació d'aquestes bases: 0,05 punts per mes fins un màxim de 1 punts.

- L'experiència professional es computa per mesos complets.

Forma d'acreditació de l'experiència professional i documentació a presentar:

- El límit temporal per valorar l'experiència professional serà la data de publicació en el BOIB de la convocatòria d'aquest procediment.

- No seran objecte de valoració els certificats que no incloguin la informació suficient per a poder valorar l'experiència d'acord amb els paràmetres mínims que s'indiquen en aquest punt.

- Es consideren inclosos i podran ser objecte de valoració els serveis prestats en contractes formatius de treball en pràctiques establerts a l'art. 11 del TRET, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. No seran objecte de valoració altres tipus de prestacions no incloses en l'esmentat precepte, con la de becaris o serveis prestats en contractes de col·laboració social.

- Els serveis prestats com a personal funcionari i personal laboral de les Administracions Públiques, s'hauran d'acreditar mitjançant certificat lliurat per l'organisme competent, en què constaran: el lapse temporal de prestació (data d'inici i data de fi), el grup, escala i subescala i/o la categoria professional i la vinculació amb l'Administració (funcionari de carrera, interí, accidental, personal laboral). Per a la valoració de les funcions, serà necessari la inclusió al certificat per al personal funcionari del grup, escala, subescala i/o categoria i per al personal laboral la descripció o indicació de les funcions realitzades.

- Els serveis prestats a l'empresa privada es podran acreditar exclusivament a través d'alguna d'aquestes vies:

a) Mitjançant informe de vida laboral acompanyat de certificat expedit per l'empresa, on constin la data d'inici i de finalització dels serveis, i la categoria, lloc de treball i funcions desenvolupades.

b) Mitjançant informe de vida laboral, acompanyat del contracte de treball corresponent.

2.- Formació complementària (fins a 3 punts)

La realització de jornades, cursos i seminaris de formació d'interès pel desenvolupament dels programes d'intervenció familiar o vinculats al contingut de la plaça de referència. Si s'acredita un mateix curs, seminari o jornada realitzat en diferents convocatòries, només es tindrà en compte el darrer certificat. Es valoraran amb 0.01 punt per cada hora lectiva amb un màxim de 3 punts.

En cap cas es valoraran ni puntuaran els mèrits al·legats i no justificats documentalment.

3.- Coneixements de llengua catalana (fins a 1 punt).

Només es reconeixeran les titulacions expedides per l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'Escola Balear d'Administració Pública, l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) o equivalents segons la normativa reguladora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

  • Pel certificat de coneixements corresponents al nivell C1: 0,3 punts
  • Pel certificat de coneixements corresponents al nivell C2: 0,7 punts
  • Pel certificat de coneixements corresponents al nivell LA: 0,3 punts.

Només es valorarà el del nivell superior excepte en el cas del nivell LA, que es podrà sumar al nivell C1 i C2. Aquest mèrit s'ha d'acreditar mitjançant el certificat corresponent (en original o còpia autenticada).

Vuitena.- Puntuació final

La puntuació final, en ordre a determinar les persones aspirants que superen el procés selectiu, vindrà determinada per la suma del 70 % de la puntuació obtinguda en els exercicis de la fase d'oposició, i del 30% de la puntuació obtinguda de la suma dels mèrits de la fase de concurs, d'acord amb la fórmula següent:

Resultat = (70% O) + (30% C)

O = oposició

C = concurs

En cas d'empat, es tindrà en compte la major puntuació obtinguda en la fase d'oposició.

Novena.- Qualificació.

9.1.- El Tribunal farà públiques, les qualificacions de cada exercici i les finals, i , a més a més, confeccionarà un llistat ordenat, atenent la qualificació total de les proves, de major a menor nombre de punts aconseguits. Aquest llistat, es publicarà al Taulell d'anuncis i a la web municipal, un cop finalitzades ambdues fases de concurs i oposició.

9.2.- Els actes i resolucions del Tribunal Qualificador s'ajustaran als criteris i podran ésser recorreguts en els termes que estableix l'art. 121 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut el termini de presentació de documents, establert a la base onzena, la batlia efectuarà el nomenament de la persona aspirant proposada, la qual haurà de prendre possessió del càrrec en un termini màxim de 3 dies naturals, comptats des del següent al de la notificació del seu nomenament.

Desena.- Borsa de treball

10.1.-Les persones aspirants que hagin aprovat l'exercici constituiran una borsa de treball en aquest Ajuntament per cobrir vacants, baixes mèdiques i maternitat, l'excés i acumulació de tasques, i els permisos i llicències que puguin sorgir, i seran cridades per ordre de puntuació.

Si la persona aspirant que ha estat cridada no contesta o rebutja la oferta de prestació del serveis com a personal laboral temporal, passarà a l'últim lloc de la llista.

La borsa de feina tindrà una vigència de 3 anys, prorrogable per motius de necessitat 1 any més.

10.2.- Funcionament de la borsa:

Quan es produeixi la necessitat de contractar personal, els aspirants seran requerits segons l'ordre de puntuació mitjançant contacte telefònic o a través de correu electrònic amb un màxim de tres intents. A través de diligencia quedarà constància a l'expedient de que l'aspirant ha rebut la comunicació o dels requeriments efectuats.

A la persona aspirant se li comunicarà el lloc i el termini en el que sigui precís que es presenti. Si l'aspirant no manifesta la seva conformitat amb la contractació en el termini d'un dia hàbil i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat, s'entendrà que renuncia.

Les persones aspirants que renunciïn de forma expressa o tàcita (conforme al paràgraf anterior) passaran a l'últim lloc de la borsa de treball, excepte en el cas de la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, les quals han de justificar-se documentalment dins del termini de tres (3) dies hàbils:

- Estar en període d'embaràs, maternitat o paternitat, d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu, incloent el període que sigui procedent la concessió de l'excedència pel cuidat de fills per qualsevol dels supòsits anteriors.

- Malaltia o incapacitat temporal.

Els aspirants que, malgrat haver renunciat, al·leguin i justifiquin alguna de les circumstàncies previstes anteriorment conservaran la posició obtinguda a la borsa. No obstant això, quedaran en la situació de no disponible i no rebran cap oferta més mentre es mantingui la circumstància al·legada. Així mateix, hauran de comunicar per escrit la finalització de la circumstància al·legada, amb la corresponent justificació, en un termini no superior a deu dies hàbils des de la seva finalització per a poder passar a disponible i poder ocupar el lloc ofert en cas de ser seleccionats. La falta de comunicació en el termini determinarà perdre el seu ordre de prelació a la borsa.

Quan finalitzi el contracte de la persona seleccionada en el seu lloc de treball es reincorporarà a la borsa de treball ocupant el mateix ordre de prelació, tret que sigui per renúncia voluntària.

L'incompliment del deure d'incorporar-se al lloc de treball prèviament acceptat o una vegada ocupat, la posterior renúncia voluntària, suposarà l'exclusió de la borsa de treball, excepte que aquestes circumstàncies es produïssin per causa de força major.

Onzena.- Presentació de documents

Les persones que formin part de la borsa i acceptin l'oferiment de treball, hauran de presentar en el Registre General de l'Ajuntament la següent documentació, per document original o còpia degudament acarada, llevat de les que ja estiguin en poder de l'Administració, i sempre referida a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds:

  • Títol acadèmic exigit a la convocatòria.
  • Certificat mèdic, en model oficial, en el que consti que la persona aspirant no pateix malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
  • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques.
  • Declaració jurada o promesa de no estar exercint cap lloc o activitat en el sector públic o privat delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, ni de rebre pensió de jubilació, retir o orfandat, indicant, així mateix, que no realitza cap activitat privada incompatible o subjecta a reconeixement de compatibilitat.
  • Declaració jurada o promesa de no trobar-se sotmès a cap causa d'incapacitat especifica d'acord amb la normativa vigent.

Les persones que no presentin la documentació dins el termini establert, excepte en casos de força major, no podran ser nomenades, quedaran anul·lades totes les actuacions concernents a aquestes persones aspirants i seran excloses de la borsa de treball sense perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat en la sol·licitud.

Dotzena.- Protecció de dades personals

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals), l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de dades de l'Ajuntament de Sant Lluís, amb l'exercici dels poders atorgats a aquest Ajuntament.

Tretzena.- Normes generals i recursos

Les persones interessades podran impugnar la convocatòria, les bases d'aquesta i els actes administratius que efectuïn els òrgans de selecció per executar-les, en els cas i en la forma legal establerta en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i demés normes d'aplicació.

 

Signat a Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica (4 de juliol de 2022)

El batle accidental de l'Ajuntament de Sant Lluís Joan M. Pons Sintes

 

 

ANNEX I TEMARI

1. La programació en el primer cicle d'educació infantil. Objectius, contingut i metodologia adequada pels infants de 0 a 3 anys.

2. Període d'adaptació dels infants a l'escola infantil. Relacions entre la família i l'equip docent.

3. La funció del mestre i del mestre de suport en educació infantil. La importància del treball en equip.

4. Òrgans de govern a l'escola infantil i les seves funcions.

5. La psicomotricitat en el currículum de l'educació infantil. La intervenció educativa.

6. La observació i l'exploració del món físic, natural i social, com a font d'aprenentatge.

7. El conte: el seu valor educatiu. Activitats a partir del conte. La biblioteca d'aula.

8. Hàbits i rutines, el valor educatiu d'aquests moments.

9. L'atenció a la diversitat a l'escola infantil.

10. L'avaluació en el primer cicle d'educació infantil. Pautes d'observació

 

 

 

ANNEX II SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONAL LABORAL TEMPORAL D'EDUCADOR/A

Dades personals

Nom i llinatges

DNI

Data naixement

Nacionalitat

Adreça

Municipi

Província

CP

Telèfons

Correu electrònic

EXPÒS

Que, vistes les bases de la convocatòria per a

DECLARACIÓ JURADA

Declar que compleixo totes les condicions exigides a les bases per participar en la convocatòria i en relació al requisit de titulació manifesta estar en possessió del títol de ................................................................................................ (la persona aspirant ha d'indicar quina titulació posseeix com a requisit de la convocatòria, la no indicació de la titulació al·legada per a participar serà motiu d'exclusió).

Declar que no he estat separat/da o acomiadat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Administració pública, ni em trob inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.

Declar que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que reunesc les condicions exigides per a l'ingrés a l'administració pública i les assenyalades especialment en la convocatòria a que fa referència aquest procés selectiu.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

( ) Còpia del DNI en vigor i/o resguard de la sol·licitud de renovació o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, document oficial acreditatiu de la personalitat i targeta de residència.

( ) Còpia del certificat acreditatiu del nivell B2 de català.

( ) Justificació mèrits (contractes de treball, certificats d'empresa, títols, certificat vida laboral, diplomes, etc)

ALTRES DADES

 

 

SOL·LICIT

Ser admès/esa en el procediment selectiu

Data i signatura

 

 

(*)De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals), l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de dades de l'Ajuntament de Sant Lluís, amb l'exercici dels poders atorgats a aquest Ajuntament.