Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 6/2022, d 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears

    Número d'edicte 5096 - Pàgines 24243-24320

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca d’aprovació definitiva de l’Ordenança de l’ajuda econòmica d’urgència social de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 5138 - Pàgines 24321-24332

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació de l’ordenança del preu públic per la prestació del servei de cursets de natació

    Número d'edicte 5158 - Pàgina 24333

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 5071 - Pàgines 24334-24342

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Ordenança reguladora del preu públic pel servei d'escola infantil al municipi d'Esporles

    Número d'edicte 5033 - Pàgines 24343-24346

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit modalitat de crèdits extraordinaris, finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 5141 - Pàgina 24347

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Esmena d'errada material a l'acord d'aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal de mobilitat de sant Llorenç des Cardassar

    Número d'edicte 5105 - Pàgina 24348

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en el municipi de Santa Margalida

    Número d'edicte 5127 - Pàgines 24349-24356

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva expedient 8/2022 crèdit extraordinari

    Número d'edicte 5099 - Pàgina 24357