Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 788643
Decret 34/2023, de 15 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Consell Consultiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 5.1 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, disposa que el Consell Consultiu està integrat per deu membres l'elecció o la designació dels quals, segons pertoqui de conformitat amb la Llei esmentada, s'ha de fer entre juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més de deu anys d'exercici professional, que tenguin la condició política de ciutadans o ciutadanes de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 6.1 de la Llei 5/2010, quatre membres del Consell Consultiu han de ser elegits pel Parlament amb el vot favorable de les tres cinquenes parts dels diputats i diputades, i els altres sis han de ser designats pel Govern. Així mateix, l'article 6.1 esmentat disposa que els membres del Consell Consultiu de les Illes Balears han de ser nomenats pel president o presidenta de les Illes Balears, que n'establirà l'ordre de prelació als efectes del que preveu l'article 7, precepte destinat a regular el procediment d'elecció del president o presidenta del Consell Consultiu.

En compliment d'aquesta previsió, el Parlament de les Illes Balears, en data 28 de novembre de 2023, va elegir quatre persones per ser nomenades membres del Consell Consultiu.

Així mateix, en data 7 de desembre de 2023, el Consell de Govern ha designat sis membres del Consell Consultiu.

D'altra banda, s'ha de tenir en compte que, d'acord amb l'article 16.1.c) i 4 de la Llei 5/2010, els membres del Consell Consultiu cessen per expiració del termini del seu nomenament, tot i que continuaran en l'exercici de les seves funcions fins que no es produeixi una nova designació i presa de possessió.

Per tot això, i en ús de l'atribució que em confereix l'article 6.1 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, dict el següent

DECRET

Primer

Es nomenen membres del Consell Consultiu de les Illes Balears els juristes següents:

1. Senyor Felio José Bauzá Martorell

2. Senyora María Virtudes Marí Ferrer

3. Senyor José Argüelles Pintos

4. Senyor Jorge Sainz de Baranda Brünbeck

5. Senyora Antonia María Perelló Jorquera

6. Senyor Andrés Buades i de Armenteras

7. Senyor Antonio José Diéguez Seguí

8. Senyora María de los Ángeles Berrocal Vela

9. Senyora Lourdes Aguiló i Bennassar

10. Senyora María Ballester Cardell

Segon

Als efectes del que estableix l'article 7 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, sobre el procediment d'elecció del president o presidenta del Consell Consultiu de les Illes Balears, l'ordre de prelació és el que estableix el punt anterior.

Tercer

S'agraeixen els serveis prestats als consellers i conselleres que foren nomenats per decret 34/2019, de 13 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, que han cessat per expiració del termini del seu nomenament, de conformitat amb l'article 16.1.c) de la Llei 5/2010.

Quart

Aquest Decret té efectes des del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Palma, 15 de desembre de 2023

La presidenta Margarita Prohens Rigo