Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 34/2023, de 15 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Consell Consultiu

    Número de registre 12086 - Pàgines 60679-60680

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de desembre de 2023 pel qual es dona per assabentat de la designació i la contractació del gerent de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

    Número de registre 12078 - Pàgina 60681

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de desembre de 2023 pel qual es dona per assabentat del cessament de la directora de Ràdio i de Comunicació Corporativa de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)

    Número de registre 12079 - Pàgina 60682

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 13 de desembre de 2023 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria d'Economia Hisenda i Innovació

    Número de registre 12032 - Pàgina 60683

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Nomenament funcionària de carrera de l'escala d'administració general

    Número de registre 11870 - Pàgina 60684

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Decret de Batlia, de data 14 de desembre de 2023, pel qual es nomena a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Selva

    Número de registre 11997 - Pàgines 60685-60686

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidenta del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears per la qual es s’aprova la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés de selecció del concurs de mèrits de personal laboral fix de tècnic jurídic i s’adjudica el lloc de treball

    Número de registre 11995 - Pàgines 60687-60688

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidenta del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés de selecció del concurs de mèrits de personal laboral fix de peó de manteniment i s’adjudica el lloc de treball

    Número de registre 11996 - Pàgines 60689-60690

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aproven la Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a d'Administració i Finances de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 12055 - Pàgines 60691-60697

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Resolució del director i gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per a les diferents categories i especialitats o llocs de feina del grup C, del procés excepcional d’estabilització per concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

    Número de registre 12004 - Pàgines 60698-60700

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera Presidència i Administracions Públiques per la qual es modifica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 12009 - Pàgines 60701-60702

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució per la qual es modifica la designació de part del tribunal qualificador del concurs oposició i concurs extraordinari per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria d’infermer especialista obstetricoginecològic (llevador) / infermera especialista obstetricoginecològica (llevadora) del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 12008 - Pàgines 60703-60704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs extraordinari per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’obstetrícia i ginecologia del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 12010 - Pàgines 60705-60707

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs extraordinari per cobrir places vacants de la categoria personal tècnic titulat superior en biologia del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 12042 - Pàgines 60708-60710

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs extraordinari per cobrir places vacants de la categoria dietista-nutricionista del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 12043 - Pàgines 60711-60712

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 12070 - Pàgines 60713-60714

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Infraestructures i Manteniment de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 12071 - Pàgines 60715-60716

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Hospitalització (UH3O)

    Número de registre 11979 - Pàgina 60717

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Nomenament personal col·laborador i assessor especialista del tribunal que ha de regir el procés selectiu per a la cobertura definitiva, amb caràcter de personal funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició, de tretze places de bomber/a, que consten a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici 2022 per a l’estabilització del personal temporal del Consell Insular d’Eivissa (Exp. My TAO 2023/00004725S)

    Número de registre 12048 - Pàgina 60718

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 12 de desembre de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

    Número de registre 11980 - Pàgina 60719

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 12 de desembre de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d'accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l'Estat

    Número de registre 11981 - Pàgina 60720

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Resolució per la qual es publica la llista de persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits del procés d'estabilització de l'Ajuntament de Calvià de tècnic/a desenvolupament estratègic i d'enginyer/a de camins, canals i ports.

    Número de registre 12045 - Pàgines 60721-60722

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Nomenaments de personal laboral fix de l'Ajuntament de Ciutadella, relatius al procés d'estabilització

    Número de registre 11982 - Pàgina 60723

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Contractació personal laboral fix

    Número de registre 11986 - Pàgina 60724

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Contractació personal laboral fix

    Número de registre 11987 - Pàgina 60725

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Contractació personal laboral fix

    Número de registre 11988 - Pàgina 60726

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aprova la llista definitiva de persones que han superat la 44a promoció, grup 4, del Curs bàsic de capacitació per a l’accés a la categoria de policia del cos de policia local per a l’any 2023

    Número de registre 11992 - Pàgines 60727-60728