Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 582595
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de dia 12 de setembre de 2023, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, modificat per la Llei 15/2019, de 29 de març, estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears –CEIB-.

L'article 9.1 del citat text refós, en la redacció donada per l'apartat 7, de l'article únic de la Llei 15/2019, de 29 de març, estableix una nova redacció i determina els membres que integren el Consell Escolar de les Illes Balears.

L'article 9.3 de l'esmentat text refós disposa que els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats, per resolució del conseller d'Educació i Universitat, d'acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes que reglamentàriament es determinin.

L'article 10 g) del Text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, disposa que un dels motius pels quals han de cessar en els càrrecs els vocals és la pèrdua de la condició de representant de l'organisme que els hagi proposat.

El Consell Escolar de les Illes Balears ha rebut vàries peticions de cessament i nomenament de nous representants, corresponents a les següents entitats, que afecten a la seva composició:

- Ajuntament de Palma (grup j)

- IB dona (grup p)

- Conselleria d'Educació i Universitats (grup h)

D'acord amb aquestes peticions, de cessament i nomenament de nous representants, la presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears ha formulat una proposta de nomenament i cessament mitjançant escrit d'11 de setembre de 2023, d'acord amb el que disposa l'article 17 o) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

Per tot això, d'acord amb el que estableix l'article 10.4 del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dicto la següent

Resolució

Primer

Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que tot seguit s'indica i agrair la seva col·laboració:

Grup j: Administració local

Titular: Sr. Llorenç Carrió Crespí

Suplent: Sr. Sebastián Mascaró Cabrer

Grup p: IB dona

Titular: Sra. Maria Duran i Febrer

Suplent: Sra. Susana Portillo Martínez

Grup h: Conselleria d'Educació i Universitats

Titular: Sr. Tomeu Barceló Rosselló

Suplent: Sra. Amanda Fernández Rubí

 

Segon

Nomenar com a nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que tot seguit s'indica:

Grup j: Administració local

Titular: Sra. María de Lourdes Roca Calafell

Suplent: Sr. José Maria Noguera Vert

Grup p: IB dona

Titular: Sra. Catalina Maria Salom Niell

Suplent: Sra. Sacha de Ignacio Latorre

Grup h: Conselleria d'Educació i Universitats

Titular: Sr. Salvador Ruiz Borràs

Suplent: Sr. Ismael Alonso Sánchez

Tercer

D'acord amb l'article 10 del Decret legislatiu 112/2001, els consellers són nomenats per un període de quatre anys, sense perjudici de les previsions sobre renovació de la meitat de cada un dels grups que disposa l'apartat 1 de l'article 10 i dels canvis que es puguin produir a la composició del Consell per les causes previstes a l'apartat 2 del mateix article 10.

Quart

Es disposa que aquesta resolució tingui efecte el mateix dia de la signatura.

 

Palma, 12 de setembre de 2023

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany