Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 568290
Aprovació definitiva modificació Reglament municipal sobre horari d'establiments públics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. Núm.: 5879/2023

El Ple de l'Ajuntament d'Alaior, en sessió ordinària de dia 2 de maig de 2023 acordà, entre altres, aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal d'horaris dels establiments públics.

Atès que no s'han presentat al·legacions, s'entén aprovada definitivament i es procedeix a la publicació íntegre del text:

REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE HORARI D'ESTABLIMENTS PÚBLICS

La Llei 9/97 de mesures tributàries i administratives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) en l'article 19 estableix la potestat municipal de regular els horaris dels espectacles públics i de les activitats recreatives mitjançant un reglament.

La disposició addicional setena de la Llei 16/06 deixa fora d'aplicació les circulars 3/90 i 5/92, que determinaven els horaris dels establiments públics i de les activitats recreatives a les Illes Balears, i es produeix un buit legal.

A l'efecte de completar aquest buit, i de conformitat amb la normativa citada, s'estableixen les normes següents:

ÍNDEX

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

Article 2. Horari general.

Article 3. Obertura i inici.

Article 4. Tancament.

Article 5. Sessions adscrites a menors d'edat.

Article 6. Activitats realitzades a l'aire lliure.

Article 7. Locals amb ambientació i amenització musical.

Article 8. Establiments annexos a altres instal·lacions principals.

Article 9. Ampliació de l'horari general per l'Ajuntament durant l'època estival.

Article 10. Horari d'activitats extraordinàries i activitats singulars o excepcionals.

Article 11. Cartell horari.

Article 12. Restriccions.

Article 13. Activitat inspectora i de control.

Règim sancionador

Article 14. Principis generals.

Article 15. Responsabilitat.

Article 16. Infraccions.

Article 17. Tipus de sancions.

Article 18. Graduació de les sancions.

Article 19. Competència per sancionar.

Article 20. Reconeixement de la responsabilitat.

Article 21. Mesures provisionals durant la instrucció del procediment sancionador.

Disposició addicional

Disposició final

Article 1 Objecte i àmbit d'aplicació

El present Reglament té per objecte establir l'horari general d'obertura i de tancament dels espectacles, establiments públics i activitats recreatives del municipi d'Alaior.

Article 2 Horari general

1. Sens perjudici de les disposicions legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica, els espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments públics podran exercir la seva activitat únicament dintre dels horaris d'obertura establerts a l'article 3 i de tancament per a cadascun d'ells prevists en els apartats següents:

Tancament després de l'acabament de l'última sessió, que com a màxim començarà a les 00.05 hores:

Espectacles cinematogràfics

Teatres

Auditoris

Espectacles de circ

- Tancament a les 06.00 hores:

Cafès teatre

Cafès concert

Cafès cantant

Pubs i karaokes

Sales d'exhibicions especials

- Tancament a les 02.00 hores:

Salons recreatius de màquines d'atzar, tipus B

Salons recreatius de màquines d'atzar, tipus A

- Tancament a la 01.00 hores:

Instal·lacions esportives

Pistes de patinatge

Parcs d'atraccions

Parcs temàtics

Establiments de joc d'estratègies amb armes simulades

Parcs aquàtics

Ludoteques

- Tancament a les 04.00 hores:

Activitats recreatives (bowling i billars)

Cafè bar

Cafeteries

- Tancament a les 06:00 hores:

Sales de festa

Discoteques

Sales de ball

- Tancament a les 03.00 hores:

Restaurants

2. L'horari dels establiments que se situïn a la zona maritimoterrestre d'acord amb la normativa reguladora de Costes, en funció de les seves condicions d'autorització i segons el que preveu la regulació d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, serà de les deu del matí (10.00 h) a les tres de la matinada (03.00 h).

3. Els espectacles, establiments públics i activitats recreatives inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre podran perllongar l'horari de tancament durant la Nit de Cap d'Any en 90 minuts.

4. Durant les festes patronals de Sant Llorenç, si així ho disposa l'Ajuntament, no serà d'aplicació la previsió horària del punt primer, i l'Ajuntament podrà autoritzar horaris especials durant la celebració de les festes populars, amb les limitacions que s'estableixin en la resolució administrativa corresponent.

5. Aquells establiments en els quals concorrin diverses i distintes llicències d'activitat i sempre que les activitats citades no puguin ser separades físicament les unes de les altres i, per tant, ser objecte d'obertura i tancament de forma individualitzada, en funció de l'activitat adoptaran com a horari d'obertura el més restrictiu dels establerts per a les diferents activitats i com a horari de tancament el més restrictiu dels establerts per a les diferents activitats, excepte autorització expressa en contra.

Article 3 Obertura i inici

1. S'entén per hora d'obertura dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics el moment a partir del qual es permet l'accés als espectadors o usuaris.

1.1 Entre el tancament i l'obertura dels locals i establiments públics hi haurà d'haver un període de temps no inferior a quatre hores.

2. Es considera hora d'inici aquella en què, a partir de l'hora d'obertura, comença l'espectacle o l'activitat. En els establiments públics citats a l'article anterior, l'hora d'obertura podrà coincidir amb l'hora d'inici de l'activitat.

3. L'antelació amb què els locals i establiments han d'estar oberts abans que comencin els espectacles públics inclosos en el primer grup de l'article 2.1 d'aquesta ordre serà com a mínim de 15 minuts i com a màxim de 30 minuts. Qui organitzi l'espectacle donarà a conèixer aquesta circumstància amb cartells que ho anunciïn.

Els locals destinats a espectacles de cafè teatre, cafè concert i cafè cantant, quan realitzin actuacions en directe hauran d'obrir les portes al públic amb una antelació respecte a l'inici de l'actuació de 15 minuts, com a mínim, i de 30 minuts, com a màxim.

4. No obstant això, en els espectacles i activitats que tenguin la consideració d'extraordinaris, singulars o excepcionals, d'acord amb el que preveu la normativa vigent, aquesta antelació s'ampliarà, com a mínim, en una hora més en cadascun dels casos anteriors.

Així mateix, en aquells espectacles o activitats en què per raons d'ordre públic es requereixi, el temps que intervengui entre l'hora d'obertura de les instal·lacions o recintes i l'inici de l'espectacle o activitat es podrà ampliar en funció de les necessitats que hi concorrin.

Article 4 Tancament

1. A partir de l'hora de tancament, assenyalada en l'article 2 d'aquesta norma per als establiments públics, no es permetrà l'accés de clientela al local o establiment, no s'expendrà cap consumició i, si s'escau, haurà de quedar fora de funcionament tant la música ambiental com les màquines recreatives, els vídeos o qualsevol aparell o màquina similar, i també els senyals lluminosos situats a l'exterior.

Així mateix, a l'hora de tancar s'encendran els llums generals del local, i les portes d'entrada i d'emergència quedaran expedites i obertes perquè es desallotgi totalment en el termini màxim de 30 minuts.

2. Amb independència que hagin finalitzat les tasques pròpies de recollida i neteja del local o establiment, les persones usuàries no podran romandre a dins a partir de l'hora de tancament. És responsabilitat de qui és titular de l'activitat l'efectivitat del desallotjament i tancament del local en la forma i en el temps establerts.

3. Entre el tancament i l'obertura dels locals i establiments públics hi haurà d'haver un període de temps no inferior a quatre hores.

Article 5 Sessions adscrites a menors d'edat

Els locals que hagin obtingut autorització per fer sessions especials dirigides a menors d'edat podran iniciar l'activitat o espectacle a partir de les 17.00 hores. En tot cas, hauran de finalitzar abans de les 22.00 hores del mateix dia. Aquests locals romandran tancats almenys durant mitja hora des de la finalització de la sessió i el començament de les sessions ordinàries, si en tinguessin.

Article 6 Activitats realitzades a l'aire lliure

1. Les activitats i els espectacles compresos en l'article 2.1 d'aquest Reglament —excepte els autocines i cinemes d'estiu— que es facin a l'aire lliure o en instal·lacions portàtils o eventuals a la via pública, ja siguin autoritzades amb caràcter temporal o comptin amb llicència o autorització definitiva municipal, tindran l'horari que s'estableixi en l'autorització administrativa corresponent, que haurà de ser expressa, i hauran d'acabar en tot cas l'activitat, com a tard, a l'hora de tancament assenyalada amb caràcter general en aquest Reglament per a cada grup, sens perjudici del compliment de les disposicions sobre contaminació acústica.

2. Per les festes populars o patronals, com ara Sant Llorenç al nucli urbà d'Alaior i les festes de Cala en Porter a Cala en Porter, i Nadal i Carnaval a tots els nuclis, l'Ajuntament podrà autoritzar horaris especials amb les limitacions que s'estableixin en la resolució administrativa corresponent.

3. L'autorització de l'horari de les activitats a l'aire lliure podrà ser revocada, amb tràmit d'audiència prèvia de la persona interessada, per un període no superior a 10 dies per l'autoritat municipal.

Article 7 Locals amb ambientació i amenització musical

L'horari de l'ambientació musical dels espectacles públics, activitats recreatives o establiments públics que d'acord amb la llicència municipal d'obertura en disposin començarà en tot cas a partir de les 10.00 hores.

Article 8 Establiments annexos a altres instal·lacions principals

Els establiments situats en instal·lacions on es desenvolupi una altra activitat considerada com a principal i de la qual siguin accessori, podran tenir el mateix horari que aquelles. No obstant això, en queden exclosos els establiments o locals situats en centres comercials o grans superfícies comercials o d'oci. En aquest cas, seran regits per l'horari general establert en aquest Reglament, sempre que estiguin compresos dintre de l'horari d'obertura i tancament del centre comercial o d'oci on s'ubiquin.

Article 9 Ampliació de l'horari general per part de l'Ajuntament durant l'època estival

Durant el període comprès entre el 17 de juny i el 30 de setembre, els establiments podran perllongar l'horari general de finalització/tancament establert en l'article 2.1 d'aquest Reglament els divendres, els dissabtes i les vigílies de festius en mitja hora.

Article 10 Horari d'activitats extraordinàries i activitats singulars o excepcionals

1. Els espectacles i les activitats recreatives que tenguin caràcter extraordinari hauran d'acabar, com a màxim, a l'hora de tancament de l'establiment d'acord amb el que indica aquest Reglament.

2. Els espectacles i les activitats recreatives que tenguin caràcter singular o excepcional hauran d'acabar, com a màxim, a l'hora indicada per l'òrgan competent per autoritzar-los.

La indicació d'aquest horari de finalització estarà determinat per la tipologia i/o les característiques del recinte on s'hagin de realitzar i també pel tipus d'espectacle o activitat que se sol·liciti.

 

Article 11 Cartell horari

1. Els locals afectats per aquest Reglament hauran de col·locar un cartell en un lloc llegible i visible des de l'exterior en el qual s'haurà d'expressar l'horari d'obertura i tancament que tenguin. L'horari haurà d'estar comprès, en tot cas, dins l'establert amb caràcter general en l'article 2 d'aquest Reglament.

2. Igualment, en el cartell de referència es farà constar l'horari en què es deixen de prestar alguns dels serveis en el cas que aquest sigui diferent al d'obertura o tancament.

Article 12 Restriccions

L'Ajuntament podrà avançar l'horari de tancament o retardar l'horari d'obertura d'aquells locals als quals, per infracció de la normativa d'activitats classificades, se'ls hagi assenyalat l'obligació d'adoptar mesures correctores. Aquesta restricció d'horaris de funcionament es perllongarà fins que s'hagin adoptat les mesures citades i s'hagi obtingut l'informe favorable de l'òrgan competent.

Article 13 Activitat inspectora i de control

Les activitats inspectores i de control sobre el compliment del que preveu aquest Reglament seran efectuades per la Policia Local o per funcionariat degudament acreditat de l'Ajuntament d'Alaior. Aquest personal tindrà, en l'exercici de les seves funcions, el caràcter d'agents de l'autoritat.

Els titulars o prestadors dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles públics i activitats recreatives, o els seus representants i encarregats, estaran obligats a permetre, en qualsevol moment, el lliure accés als inspectors quan s'efectuïn les inspeccions sobre el compliment d'aquest Reglament. Així mateix, hauran de prestar la col·laboració necessària que els sigui sol·licitada en relació amb les inspeccions de què siguin objecte.

Règim sancionador Article 14

Principis generals

L'exercici de la potestat sancionadora en l'àmbit d'aquest Reglament es regirà pel que disposa el títol IX de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, que regula la potestat sancionadora de la CAIB mitjançant Decret 14/1994.

Article 15 Responsabilitat

De les infraccions d'aquest Reglament seran responsables solidàriament els titulars de les llicències d'activitat dels locals, els organitzadors o promotors d'espectacles o actuacions que tenguin lloc o que es beneficiïn directament o indirectament de realitzar-los.

Article 16 Infraccions

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions que contravenguin les disposicions d'aquest Reglament, sens perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'altre ordre que es puguin derivar.

En els procediments aplicadors de sancions que s'instrueixin en aplicació d'aquest Reglament, els fets constatats pels agents de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la normativa aplicable a aquest efecte, sens perjudici d'altres proves que puguin aportar les persones interessades. En els expedients aplicadors de sancions que s'instrueixin, i amb els requisits que corresponguin d'acord amb la legislació vigent, es podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans, en la denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable. En tot cas, l'ús de càmeres de vídeo es regirà d'acord amb el principi de proporcionalitat.

Les infraccions administratives es classifiquen en:

LLEUS

- El retard en el començament o finalització dels espectacles, en un excés de temps de fins a 30 minuts.

- L'avançament en l'obertura o el retard en el tancament de locals o establiments públics, en un excés de temps de fins a 30 minuts.

- La falta o ubicació en lloc no visible des de l'accés principal del cartell indicatiu on consti l'horari d'obertura i tancament de l'establiment.

- Qualsevol infracció de les normes d'aquest Reglament no qualificada com a falta greu o molt greu.

GREUS

- El retard en el començament o finalització dels espectacles, en un excés de temps de més de 30 minuts i fins a una hora.

- L'avançament en l'obertura o el retard en el tancament dels locals o establiments públics, en un excés de temps de més de 30 minuts i fins a una hora.

- L'incompliment per part dels establiments públics que facin sessions per a menors dels requisits relatius a l'horari, així com la dedicació del local a activitats distintes a aquestes sessions en el mateix o en diferent horari programat per a aquestes.

- Incomplir el que disposa l'article 4.1 i 4.2 d'aquest Reglament.

- Les infraccions lleus quan, en un període de fins a dotze mesos abans de cometre-les, el seu responsable hagi estat objecte de sanció mitjançant resolució definitiva per infracció tipificada com a lleu.

MOLT GREUS

- El retard en el començament o finalització dels espectacles, en un excés de temps de més d'una hora.

- L'avançament en l'obertura o el retard en el tancament dels locals o establiments públics, en un excés de temps de més d'una hora.

- Negar l'accés a l'establiment o recinte als agents de l'autoritat o funcionaris inspectors que es trobin en l'exercici del seu càrrec, així com la negativa a col·laborar amb ells en l'exercici de les seves funcions.

- Les infraccions lleus quan, en un període de fins a dotze mesos abans de cometre-les, la persona responsable hagi estat objecte de sanció mitjançant resolució definitiva per infracció tipificada com a greu.

Les infraccions tipificades en el present Reglament com a lleus prescriuran en el termini de sis mesos; les tipificades com a greus, als dos anys, i les tipificades com a molt greus, als tres anys.

Interromprà la prescripció l'inici, amb el coneixement de la persona interessada, del procediment aplicador de sancions i es reprendrà el termini de prescripció si l'expedient aplicador de sancions estigués paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte o presumpta responsable.

El procediment sancionador ordinari haurà de ser resolt i notificar-se la resolució que sigui procedent a la persona interessada en el termini màxim d'un any, des del seu inici, i se'n produirà la caducitat en la forma i manera prevists a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No obstant l'anterior, l'instructor o instructora de l'expedient podrà acordar la suspensió del termini màxim per resoldre quan concorrin algunes de les circumstàncies previstes i exigides per a això en l'article 42.5 de la citada Llei, d'acord amb la redacció establerta per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Article 17 Tipus de sancions

Les sancions per infracció d'aquest Reglament es podran aplicar de forma independent o conjunta i ser de tipus:

- Econòmic: multa.

- Qualitatiu: tancament, suspensió o retirada de llicència, etc.

Article 18 Graduació de les sancions

A l'empara del que disposa la normativa vigent reguladora de les bases de règim local, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus i se sancionaran amb les quanties següents:

- Infraccions lleus, amb multa de fins a 750 €.

- Infraccions greus, amb multa de fins a 1.500 €, i es pot imposar la sanció de suspensió de les activitats per un període màxim de 6 mesos.

- Infraccions molt greus, amb multa de fins a 3.000 € i es pot imposar la sanció de suspensió de les activitats, per un període màxim de 3 anys.

Per imposar les sancions previstes en aquest Reglament en tindran en compte, en tot cas, els criteris de graduació següents:

- La gravetat de la infracció.

- L'existència d'intencionalitat.

- La naturalesa dels perjudicis causats.

En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.

La desobediència o la resistència a l'autoritat o als seus agents, en els termes dels articles 556 i 634 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, donarà lloc que l'òrgan actuant passi el tant de culpa al Jutjat d'Instrucció perquè determini les responsabilitats penals en què hagués pogut incórrer. La tramitació de les diligències penals interromprà els terminis de prescripció de la infracció.

El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar des de l'endemà d'aquell en què s'hagi esgotat la via administrativa de la resolució per mitjà de la qual s'imposa la sanció.

Article 19 Competència per sancionar

1. La competència per incoar i resoldre els procediments sancionadors per infraccions d'aquest Reglament correspondrà a l'Ajuntament.

2. Les sancions imposades per resolucions que posin fi a la via administrativa seran immediatament executives. No obstant això, l'òrgan competent podrà acordar de suspendre'n l'execució quan s'interposi un recurs administratiu i s'apreciï que hi concorre, en aquest sentit, el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 20 Reconeixement de la responsabilitat

Les persones denunciades poden assumir la seva culpa i conformitat mitjançant el pagament de les sancions de multa, amb una reducció del 30% de l'import màxim de la sanció si el pagament es fa efectiu entre la denúncia i la notificació de l'inici de l'expedient sancionador, o amb una reducció del 20% de l'import de la sanció quan el pagament es fa efectiu des de la resolució d'inici i abans de la resolució final.

Article 21 Mesures provisionals durant la instrucció del procediment sancionador

1. Sens perjudici del que disposa la normativa aplicable, iniciat el procediment sancionador per la comissió presumpta d'infraccions greus i molt greus, l'autoritat competent podrà acordar mitjançant resolució motivada les mesures provisionals imprescindibles per al desenvolupament normal del procediment, assegurar el compliment de la sanció que es pugui imposar i evitar la comissió de noves infraccions.

2. Les mesures hauran de ser proporcionades a la naturalesa i gravetat de les infraccions comeses. Podran consistir en alguna de les previstes a continuació, o qualsevol altra que asseguri l'eficàcia de la resolució que pugui recaure:

- Suspensió o prohibició de l'espectacle públic o activitat recreativa.

- Clausura del local o establiment.

- Suspensió de la llicència o autorització de l'activitat.

3. Les mesures provisionals podran ser llevades o modificades durant la tramitació del procediment, d'ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no es van poder tenir en compte en el moment d'adoptar-les. En tot cas, s'extingiran amb la resolució que posi fi al procediment sancionador corresponent.

4. Aquestes mesures provisionals seran acordades mitjançant resolució motivada amb audiència prèvia de la persona interessada en un termini de deu dies. En cas d'urgència degudament motivada el termini d'audiència quedarà reduït a dos dies.

Disposició addicional

La quantia de les sancions econòmiques previstes en el present Reglament es podrà actualitzar reglamentàriament pel Ple municipal en funció de les variacions de l'índex de preus al consum.

 

Disposició final

El present Reglament entrarà en vigor de conformitat amb el que estableix l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 1 de setembre de 2023)

El batle José Luis Benejam Saura