Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Anunci pel qual es publica la delegació de competència de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors en els consellers de Mobilitat i Habitatge i de Medi Ambient i Territori per a la subscripció de l’acord d’adhesió a l’Acord marc estatal 14/2022 per a la contractació del subministrament de vehicles turisme

    Número de registre 3454 - Pàgina 20249

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als i les esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions l’any 2023

    Número de registre 3440 - Pàgines 20250-20251

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 177/2023

    Número de registre 3459 - Pàgina 20252

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Anunci del tràmit d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’aproven les Normes Tècniques i Estàndards Cartogràfics de les Illes Balears

    Número de registre 3216 - Pàgina 20253

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de l'expedient 349/2021 relativa al projecte de disseny, execució i manteniment de rutes senderistes en el municipi d'Artà

    Número de registre 3471 - Pàgina 20254

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües per a Subministrament públic d’aigua potable en camions, Expedient núm : CAS_2020 (A-S 12069) S'han presentat a la Direcció General de Recursos Hídrics la sol·licitud i la documentació pertinents a efectes d'obtenir la concessió que s'assenyala a continuació:

    Número de registre 8067 - Pàgina 20255

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de canvi d’ inversió de les inversions concedides i de revocació parcial de les ajudes, Exp. 140 de data 27 de gener de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3423 - Pàgines 20256-20258

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RDS4 de data 12 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per l’any 2022

    Número de registre 3446 - Pàgines 20259-20261

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RDS3 de data 24 de març de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per l’any 2022

    Número de registre 3447 - Pàgines 20262-20264

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i un motor procedent del port de Portocolom

    Número de registre 3369 - Pàgina 20265

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port d’Andratx

    Número de registre 3465 - Pàgina 20266

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2023/00001419K

    Número de registre 3361 - Pàgina 20267

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00025075J

    Número de registre 3364 - Pàgina 20268

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00025927Z

    Número de registre 3366 - Pàgina 20269

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions 2023 per a associacions per edició de llibres, fonogrames i audiovisuals

    Número de registre 3435 - Pàgines 20270-20271

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, de dia 3 d’abril de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per al foment de la competitivitat de l’artesania de Mallorca 2023

    Número de registre 3261 - Pàgines 20272-20274

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià de 7 de març de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes i subvencions socioeducatives CUC – curs acadèmic 2023/2024

    Número de registre 3480 - Pàgina 20275

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià de 7 de març de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per a cursar estudis de màster universitari per al curs acadèmic 2023/2024

    Número de registre 3481 - Pàgina 20276

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià de 7 de març de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per a cursar estudis de grau universitari per al curs acadèmic 2023/2024

    Número de registre 3482 - Pàgina 20277

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià de 7 de març de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes per a la realització de mobilitat Erasmus+ – estudis de grau universitari curs acadèmic 2023/2024

    Número de registre 3483 - Pàgina 20278

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià de 7 de març de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per a cursar estudis de cicles formatius de formació professional bàsica, grau mitjà o grau superior de formació professional del sistema educatiu – curs acadèmic 2023/2024

    Número de registre 3484 - Pàgina 20279

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià de 7 de març de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes per a la realització de les proves d'accés a estudis de cicles formatius de grau mitjà o grau superior de formació professional del sistema educatiu – proves 2023

    Número de registre 3485 - Pàgina 20280

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià de 7 de març de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes per a la realització de les proves d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys – proves 2023

    Número de registre 3486 - Pàgina 20281

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 3/2023

    Número de registre 3475 - Pàgina 20282

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Modificació de la relació de llocs de treball i plantilla de personal de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 3472 - Pàgina 20283

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació inicial expedients 14-2023 crèdit extraordinari i expedient 16-2023 suplement de crèdit

    Número de registre 3268 - Pàgina 20284