Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 22/2023, de 17 d’abril, pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-IB)

    Número d'edicte 3488 - Pàgines 19979-19986

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic de l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària 06/2023, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 13 de març de 2023, que al no haver estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu

    Número d'edicte 3460 - Pàgines 19987-19988

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (electricitat, aigua, gas i telecomunicacions)

    Número d'edicte 3455 - Pàgines 19989-19992

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació definitiva Pressupost Ordinari 2023

    Número d'edicte 3478 - Pàgina 19993

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació definitiva pressupost i plantilla de personal any 2023

    Número d'edicte 3474 - Pàgines 19994-19995

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva expedient suplements de crèdits

    Número d'edicte 3470 - Pàgines 19996-19997