Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 257969
Acord del Consell de Govern de 17 d’abril de 2023 pel qual s’estableixen mesures per impulsar l’obertura i reutilització de les dades del Govern de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Acord del Consell de Govern d'11 de febrer de 2011es va posar en marxa el projecte d'obertura de dades públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en compliment de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic.

Aquesta Llei, de caràcter bàsic, que va incorporar al nostre ordenament jurídic la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003, del Parlament Europeu i del Consell relativa a la reutilització de la informació del sector públic, va establir un marc general mínim per a les condicions de reutilització dels documents de les administracions públiques i organismes del sector públic.

La constant evolució de les tecnologies per a l'anàlisi, explotació i tractament de la informació, juntament amb la creixent conscienciació del valor de la informació pública i l'interès per la reutilització com a eina per fomentar el creixement econòmic, el compromís social i la transparència, va fer que les normes de la Directiva de 2003, modificades per la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, restassin desfasades.

Per això, es va derogar la Directiva de 2003 i es va adoptar la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic, que estableix un nivell mínim d'harmonització per determinar els tipus de dades disponibles per ser reutilitzades en el mercat interior de la informació.

Aquesta Directiva s'ha incorporat a l'ordenament jurídic intern mitjançant el Reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d'autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de ràdio i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients. Especialment rellevants són les novetats respecte dels conjunts de dades d'alt valor, els formats disponibles per a la reutilització i la incorporació de la figura de la «unitat responsable d'informació».

En l'àmbit autonòmic, uns mesos després que el Consell de Govern adoptàs l'Acord d'11 de febrer de 2011, es va aprovar la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, l'article 40 de la qual recull el compromís del Govern de les Illes Balears d'obrir de forma efectiva les dades públiques que són en poder seu, no subjectes a restriccions de privacitat, seguretat o propietat, amb l'objectiu de millorar la transparència i generar valor en la societat.

Posteriorment, la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, referma aquest compromís i, en l'article 64, estableix l'obligació del Govern de garantir la transparència, la participació i la col·laboració ciutadana en els assumptes públics—que són els pilars bàsics en què es sustenta el concepte de Govern obert—, mitjançant, entre altres mecanismes, l'obertura de dades públiques per als ciutadans i entitats públiques i privades, en formats reutilitzables i accessibles telemàticament.

Amb el Decret 47/2021, de 3 de desembre, pel qual es creen i regulen la Comissió Interdepartamental de Govern Obert, la Comissió Tècnica de Transparència i la Comissió Tècnica de Dades Obertes, s'ha fet un pas més en l'exercici del govern obert mitjançant la creació d'aquests òrgans col·legiats en els quals hi estan representades totes les conselleries de l'Administració autonòmica i, en alguns casos, també el sector públic.

Aquest marc normatiu demostra la ferma implicació del Govern de les Illes Balears en l'impuls i foment de la reutilització de la informació en el sector públic. En aquest sentit és plenament conscient que la informació generada des de les instàncies públiques posseeix un gran interès, tant en l'àmbit social, com a element de transparència i guia per a la participació ciutadana, com en l'àmbit econòmic, com a element dinamitzador del sector privat a l'hora de generar noves activitats productives que contribueixin al creixement econòmic i la creació de llocs de feina.

És en aquest context, que el Govern de les Illes Balears decideix publicar la major quantitat possible de dades procedents de diferents organismes públics sota la seva direcció. Això no obstant, l'obertura d'informació no pot centrar-se exclusivament en el volum d'informació publicada sinó que, a més, la política d'obertura ha de vetllar per aspectes tan importants com són el manteniment de la qualitat de la informació publicada, l'aprofundiment en la transparència de la gestió pública, l'alineació de la publicació amb les demandes i interessos de la ciutadania o la publicació en formats interoperables que en facilitin la interpretació i posterior anàlisi.

Les mesures que s'estableixen mitjançant Acord estan adreçades, precisament, a fer possible aquest objectiu, l'assoliment del qual requereix de la implicació de l'Administració autonòmica i el seu sector públic instrumental, com a agents generadors d'informació.

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de la Direcció General de Modernització i Administració Digital, gestiona el Portal de Dades Obertes del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Acord del Consell de Govern d'11 de febrer de 2011, que encarrega a aquesta Direcció General que presti el suport necessari per posar en marxa el projecte i desenvolupar-lo.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en la sessió de dia 17 d'abril de 2023 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Objecte

Aquest Acord té per objecte establir les mesures necessàries per fer efectiva l'obertura i reutilització de dades públiques del Govern de les Illes Balears.

Segon. Àmbit subjectiu

Les mesures que s'estableixen en aquest Acord vinculen l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens que integren el seu sector públic instrumental inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic.

Tercer. Àmbit objectiu

Les mesures afecten la totalitat de dades que formen part de la informació pública del Govern de les Illes Balears, respectant les restriccions de privacitat, seguretat i propietat. Els sistemes d'informació, existents o de nova creació, que manegin dades dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació han d'estar dotats de mecanismes que permetin l'accés i reutilització, interna o externa, d'aquestes dades de manera automàtica.

De la mateixa manera, la pròpia Administració autonòmica fomentarà la reutilització de la informació entre els seus propis sistemes i aplicacions, dotant-los per defecte d'interfícies que permetin la consulta autoritzada de dades per a ús intern.

Quart. Principis

El Govern de les Illes Balears s'adhereix a la Carta Internacional de Dades Obertes elaborada per la xarxa internacional Open Data Charter, que s'incorpora com a annex, i en subscriu els principis. Aquests principis són:

 • Obertura per defecte. Les dades seran de lliure accés, ús i reutilització per part de la ciutadania, sense cap tipus de taxa associada i amb l'única limitació de salvaguardar el dret a la privacitat de la ciutadania.
 • Oportunitat i exhaustivitat. Les dades alliberades seran de la màxima qualitat possible i seran publicades sense demores injustificades. A més, es donarà prioritat a les dades que més interessin a la societat civil i al sector privat.
 • Accessibilitat i usabilitat. Les dades estaran centralitzades en un portal únic i accessible per al públic en general. A més, es publicaran en formats oberts i estandarditzats perquè puguin ser tractades i processades de manera automàtica.
 • Interoperabilitat. El portal de dades estarà federat al portal estatal datos.gob.es i al portal europeu European Data portal, de manera que s'assegura la interoperabilitat de les dades, la consulta de dades enllaçada (Linked Open Data) i l'ús d'esquemes normalitzats de metadades.
 • Foment de la governança i participació ciutadana. Es promocionarà la participació de la ciutadania de cara a determinar la informació d'interès, establint així una política de rendició de comptes envers la ciutadania.
 • Desenvolupament inclusiu i innovació. Estimular la creativitat i la capacitat de la ciutadania envers a la creació de projectes innovadors basats en l'ús de dades obertes.

Cinquè. Organització

Correspon a la Direcció General de Modernització i Administració Digital la definició i direcció d'una estratègia d'obertura de dades, en coordinació, quan afecti les seves competències, amb la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, i en el marc la Comissió Interdepartamental de Govern Obert i la Comissió Tècnica de Dades Obertes. Aquesta estratègia és un full de ruta per a l'obertura de dades en el Govern de les Illes Balears i és de compliment obligatori per a totes les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord.

Els subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord han de designar una unitat responsable d'informació, tal com es defineix en l'article 10 bis de la Llei 37/2007, que ha de garantir la posada a disposició de la seva informació. En l'àmbit de les conselleries, l'ha de designar la persona titular de la secretaria general, i en l'àmbit del sector públic instrumental, el titular de l'òrgan de direcció. La Direcció General de Modernització i Administració Digital actuarà com a òrgan coordinador d'aquestes unitats.

Sisè. Catàleg de Dades Obertes de les Illes Balears

Es defineix el Catàleg de Dades Obertes de les Illes Balears com l'espai únic a través del qual el Govern de les Illes Balears posa a disposició de la ciutadania i les empreses les seves dades perquè les puguin consultar i reutilitzar.

Aquest Catàleg està a disposició de la resta d'administracions públiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears perquè puguin fer-ne ús.

El Catàleg de Dades Obertes està disponible des del Portal de Dades Obertes del Govern de les Illes Balears (https://dadesobertes.caib.es i https://dadesobertes.caib.cat) i de forma directa des de les adreces https://catalegdades.caib.es i https://catalegdades.caib.cat/.

Setè. Efectivitat

Aquest Acord deixa sense efecte l'Acord d'11 de febrer de 2011, pel qual es posa en marxa el projecte d'obertura de dades públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en compliment de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic.

Vuitè. Publicació

Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 17 d'abril de 2023

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Carta Internacional de Dades Obertes

Les dades obertes són dades digitals que estan disponibles amb les característiques tècniques i jurídiques necessàries perquè puguin ser utilitzades, reutilitzades i redistribuïdes lliurement per qualsevol persona, en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Preàmbul

1. El món és testimoni d'una transformació global significativa, afavorida per la tecnologia i els mitjans digitals, i impulsada per les dades i la informació. Aquesta transformació té un potencial enorme per promoure governs, societat civil i organitzacions del sector privat més transparents, responsables, eficients, receptius i efectius, així com per donar suport al disseny, lliurament i avaluació de les fites de desenvolupament sostenible a una escala global.

Les dades obertes s'ubiquen al centre d'aquest canvi global.

2. Construir una societat més pròspera, equitativa i justa requereix governs transparents, que retin comptes, i que col·laborin de manera regular i significativa amb la ciutadania. En aquest sentit, hi ha una revolució global de dades que cerca avançar en la col·laboració a l'entorn dels reptes socials clau, proporcionar una supervisió eficaç de les activitats governamentals i donar suport a la innovació, el desenvolupament sostenible i la creació i expansió de polítiques públiques i programes eficients i efectius.

Les dades obertes són crucials per complir aquests objectius.

3. Les dades obertes permeten als governs, ciutadans i organitzacions de la societat civil i del sector privat prendre millors decisions informades. L'accés eficaç i oportú a les dades ajuda les persones i les organitzacions a desenvolupar noves oportunitats i idees innovadores, que poden generar beneficis socials i econòmics i millorar la vida de les persones a tot el món.

Les dades obertes ofereixen una oportunitat que s'ha d'aprofitar.

4. Les dades obertes permeten als usuaris comparar, combinar i seguir les connexions entre diferents conjunts de dades, rastrejant dades en diversos programes i sectors. Quan les dades es poden combinar i comparar efectivament és possible ressaltar les tendències, identificar reptes i inequitats econòmiques i socials, així com referenciar avenços en els programes i serveis públics.

5. Les dades obertes poden empoderar governs, ciutadania i organitzacions de la societat civil i del sector privat per treballar cap a millors resultats dels serveis públics en àrees com ara salut, educació, seguretat pública, protecció del medi ambient, drets humans i desastres naturals.

6. Les dades obertes poden contribuir a la generació de creixement econòmic inclusiu amb la creació i l'enfortiment de nous mercats, empreses i llocs de treball. Aquests beneficis es poden multiplicar en la mesura que més organitzacions de la societat civil i del sector privat adoptin bones pràctiques de dades obertes i comparteixin les seves pròpies dades amb la ciutadania.

7. Les dades obertes poden ajudar a millorar el flux d'informació dins dels governs i entre ells, i fan que les decisions i processos de govern siguin més transparents. Una transparència més gran promou la rendició de comptes i la bona governança, enriqueix el debat públic i ajuda en la lluita contra la corrupció.

8. Les dades obertes presenten oportunitats per trobar solucions amb polítiques innovadores i basades en proves, i fomentar beneficis econòmics i desenvolupament social per a tots els integrants de la societat. Això es pot aconseguir, per exemple:

 • Donant suport a polítiques públiques basades en proves: encoratjant els governs a fer servir dades en el desenvolupament de polítiques i en la presa de decisions basades en proves, cosa que permet millors resultats de les polítiques públiques i consolida el desenvolupament econòmic sostenible i el desenvolupament social.
 • Habilitant la col·laboració intersectorial: donant suport a la col·laboració entre governs, ciutadania, organitzacions de la societat civil i del sector privat en el disseny de polítiques i en la implementació de millors serveis públics.
 • Fent un seguiment de l'ús de recursos públics: mostrant com i on es gasten els fons públics, cosa que incentiva els governs a demostrar que estan fent servir els doblers públics de manera eficaç.
 • Millorant la governança dels recursos naturals: augmentant la conscienciació sobre la manera en què els països utilitzen els recursos naturals, com es gasten els ingressos extractius, i com es comercialitza i administra la terra.
 • Monitorant l'impacte: promovent l'avaluació de l'impacte de programes públics, que al seu torn permet que els governs, les organitzacions de la societat civil i del sector privat responguin de manera més eficaç a les necessitats específiques de les comunitats locals.
 • Promovent el creixement equitatiu: donant suport al creixement sostenible i inclusiu a través de la creació i l'enfortiment de mercats, empreses i llocs de treball.
 • Geolocalizant les dades: proporcionant referències d'observacions geoespacials i terrestres, que permeten la comparabilitat, la interoperabilitat i l'anàlisi eficaços en permetre que les dades es disposin en capes geogràfiques.
 • Millorant la presa de decisions: fent possible que la ciutadania prengui decisions millor informades respecte dels serveis que reben i la qualitat de servei que haurien d'esperar.

Utilitzades d'aquesta manera, les dades obertes són un bé públic clau, que les persones poden utilitzar per generar valor, coneixement, idees i serveis per tal de crear un món millor per a tothom.

9. Nosaltres, els adherits a la Carta Internacional de Dades Obertes, reconeixem que els governs i altres organitzacions del sector públic posseeixen grans quantitats de dades que poden ser d'interès per a la ciutadania, i que aquestes dades són un recurs infrautilitzat. L'obertura de les dades dels governs promou la construcció de societats més interconnectades, que satisfan les necessitats de la ciutadania, i permet desenvolupar la innovació, la justícia, la transparència i la prosperitat, ja que s'assegura la participació cívica en la presa de decisions públiques i la rendició de comptes dels governs.

10. En conseqüència, vam acordar seguir sis principis que assentaran les bases per a l'accés a les dades i per a la seva publicació i ús. Aquests principis estableixen que les dades han de ser:

 • Obertes per defecte.
 • Oportunes i exhaustives.
 • Accessibles i utilitzables.
 • Comparables i interoperables.
 • Per millorar la governança i la participació ciutadana.
 • Per al desenvolupament inclusiu i la innovació.

11. Nosaltres desenvoluparem plans d'acció o identificarem mecanismes o polítiques existents que donin suport a la implementació dels principis de la Carta i els recursos associats. Vàrem acordar assignar els recursos necessaris per treballar dins dels marcs jurídics i polítics respectius per tal d'aplicar aquests principis, de conformitat amb les millors pràctiques tècniques i els terminis fixats en els plans d'acció.

12. Aquesta carta s'ha desenvolupat amb vista a la seva adopció per part dels governs de tots els nivells, i per organismes multilaterals. Tot i que la Carta se centra en les dades obertes dels governs, altres organitzacions de la societat civil i del sector privat també són convidades a adoptar aquests principis.

Principi 1. Obertes per defecte

1. Reconeixem que el terme «dades governamentals» inclou, de manera no limitativa, les dades en poder dels governs nacionals, regionals, locals i municipals, organismes governamentals internacionals i altres tipus d'institucions del sector públic ampliat. El terme «dades governamentals» també es podria aplicar a les dades que creen les organitzacions externes als governs, i a les dades que beneficien de manera significativa la ciutadania, que estan en mans d'organitzacions externes, i que es relacionen amb programes i serveis de govern (per exemple, informació d'empreses de la indústria extractiva, dades sobre la infraestructura de transport, etc.).

2. Reconeixem que l'accés lliure a les dades governamentals i l'ús posterior tenen un valor significatiu per a la societat i l'economia, i que les dades governamentals hauran de ser, per tant, obertes per defecte.

3. Reconeixem la necessitat de promoure el desenvolupament global i l'adopció de recursos, normes i polítiques per a la creació, ús, intercanvi i harmonització de les dades obertes.

4. Reconeixem que les dades obertes només es poden habilitar quan la ciutadania té la certesa que aquesta obertura no comprometrà el seu dret a la privacitat, i que la ciutadania té dret a influir en la recollida i l'ús de les seves dades personals o de dades generades com a resultat de la seva interacció amb els governs.

5. Nosaltres treballarem per:

a) Desenvolupar i adoptar polítiques i pràctiques per garantir que totes les dades del govern s'obrin per defecte, com es descriu en aquesta carta, tot i que es reconeix que hi ha raons legítimes per les quals no es poden alliberar algunes dades.

b) Proporcionar justificacions clares de per què certes dades no es poden publicar.

c) Establir una cultura d'obertura, no només mitjançant mesures legislatives o de política, sinó també mitjançant el suport amb programes de capacitació i conscienciació, eines, directrius i estratègies de comunicació dissenyades per aconseguir que governs, societat civil i representants del sector privat prenguin consciència dels beneficis que ofereixen les dades obertes.

d) Desenvolupar polítiques de lideratge, gestió i supervisió, incentius de rendiment i polítiques de comunicació interna necessàries per permetre aquesta transició cap a una cultura d'obertura en tots els departaments i organismes de govern, incloent-hi organitzacions oficials d'estadística.

e) Respectar les lleis locals i normes reconegudes internacionalment, en particular les relacionades amb seguretat, privacitat, confidencialitat i propietat intel·lectual. On la legislació o regulació pertinent no existeixin o estiguin desactualitzades, en serà necessària la creació o actualització.

f) Anonimitzar les dades abans de la publicació, en funció de la legislació i normes de privacitat corresponents, i garantir que les dades sensibles d'identificació personal siguin eliminades.

Principi 2. Oportunes i exhaustives

1. Reconeixem que pot requerir temps i recursos humans i tècnics identificar dades per alliberar-les o publicar-les.

2. Reconeixem la importància de consultar les persones usuàries de les dades, incloent ciutadania, altres governs i organitzacions de la societat civil i del sector privat per identificar quines dades prioritzar a l'hora de publicar-les i millorar-les.

3. Reconeixem que, perquè les dades siguin valuoses per als governs, ciutadania i organitzacions de la societat civil i del sector privat, han de ser exhaustives, precises i d'alta qualitat.

4. Treballarem per:

a) Crear, mantenir i publicar llistes exhaustives dels actius de dades, per donar suport a consultes significatives en relació amb la priorització, la publicació i la data de llançament de les dades.

b) Alliberar dades obertes d'alta qualitat de manera oportuna, sense demores injustificades. Les dades seran exhaustives i precises, i alliberades d'acord amb la priorització informada per consultes a les persones usuàries de dades obertes, incloent ciutadania, altres governs i organitzacions de la societat civil i del sector privat.

c) En la mesura que sigui possible, alliberar dades en la seva forma original, sense modificacions, i vincular les dades a directrius, documentació, visualitzacions o anàlisis rellevants.

d) En la mesura que sigui possible, alliberar dades desagregades fins als nivells més baixos de l'Administració, incloent desagregació per gènere, edat, ingressos i altres categories.

 

​​​​​​​e) Permetre que les persones usuàries proveeixin la retroalimentació, i continuïn fent revisions per assegurar que la qualitat de les dades es millori segons sigui necessari.

f) Aplicar pràctiques consistents d'administració del cicle de vida de la informació i assegurar que les còpies de bases de dades històriques es conservin, s'emmagatzemin i es mantinguin accessibles mentre conservin el seu valor.

g) Consultar les persones usuàries de les dades sobre canvis significatius en l'estructura o el subministrament de dades, per tal de minimitzar l'impacte en els usuaris que han creat eines basades en les dades obertes.

h) Ser transparents respecte de la mateixa recol·lecció de dades, normes i processos de publicació, i documentar aquests processos en línia.

Principi 3. Accessibles i utilitzables

1. Reconeixem que l'obertura de dades permet als governs, a la ciutadania, a la societat civil i a les organitzacions del sector privat prendre decisions millor informades.

2. Reconeixem que, quan les dades obertes són alliberades, han de ser fàcilment visibles i accessibles, i han d'estar disponibles sense barreres burocràtiques o administratives que puguin dissuadir les persones d'accedir-hi.

3. Treballarem per:

a) Publicar les dades en un portal central, perquè les dades obertes es puguin trobar fàcilment i estiguin accessibles en un sol lloc.

b) Alliberar dades en formats oberts per tal d'assegurar que les dades estiguin disponibles per al rang d'usuaris més ampli, que puguin trobar-les, accedir-hi i reutilitzar-les. En molts casos això implicarà proporcionar les dades en múltiples formats estandarditzats, de manera que puguin ser processades per ordinador i utilitzades per persones.

c) Alliberar les dades de manera gratuïta, subjectes a una llicència oberta i sense restriccions.

d) Alliberar les dades sense registre obligatori, de manera que permeti als usuaris escollir descarregar-les sense requerir que s'identifiquin.

e) Assegurar que les dades puguin ser accessibles i usades eficaçment pel rang d'usuaris més ampli.

f) Això pot requerir l'organització d'iniciatives per potenciar les dades obertes, promoure'n el coneixement, capacitar per a l'ús eficaç de les dades obertes, i assegurar que la ciutadania, la comunitat, i els representants de la societat civil i del sector privat tinguin les eines i els recursos necessaris per entendre eficaçment com s'utilitzen els recursos públics.

Principi 4. Comparables i interoperables

1. Reconeixem que, per tal que les dades siguin més eficaces i útils, han de ser fàcils de comparar dins i entre sectors, a través de localitzacions geogràfiques i de temps.

2. Reconeixem que les dades han de ser presentades en formats estructurats i estandarditzats per donar suport a la interoperabilitat, traçabilitat i reutilització efectiva.

3. Treballarem per:

a) Implementar, de manera consistent, estàndards oberts relacionats amb formats, interoperabilitat, estructura i identificadors comuns, en el moment de recollir i publicar les dades.

b) Assegurar que els conjunts de dades obertes incloguin metadades consistents i es posin a disposició en formats llegibles per humans i per màquines.

c) Assegurar que les dades es descriguin en la seva totalitat, que la documentació que les acompanya estigui escrita en format clar, i que els usuaris de les dades tinguin informació suficient per entendre'n l'origen, les fortaleses, les debilitats i les limitacions.

d) Involucrar organismes especialitzats en estàndards, locals i internacionals, i altres iniciatives d'establiment d'estàndards per fomentar una interoperabilitat més gran entre les normes internacionals existents, donar suport a la creació de normes globals comunes on encara no existeixin, i assegurar que tota norma nova que creem sigui, tant com sigui possible, interoperable amb les normes existents.

e) Mapejar estàndards i identificadors locals amb els estàndards emergents globalment acceptats i compartir-ne els resultats públicament.

Principi 5. Per millorar la governança i la participació ciutadana

1. Reconeixem que l'alliberament de dades obertes enforteix la governança i la confiança en les nostres institucions públiques, reforça l'obligació dels governs de respectar l'estat de dret, i proveeix un fonament transparent i de rendició de comptes per millorar la presa de decisions i incrementar la prestació de serveis públics.

 

​​​​​​​2. Reconeixem que les dades obertes fomenten un millor desenvolupament, implementació i avaluació de programes i polítiques per satisfer les necessitats de la nostra ciutadania, i permeten la participació cívica i una millor col·laboració informada entre els governs i la ciutadania.

3. Reconeixem que la col·laboració i consulta amb la ciutadania i les organitzacions de la societat civil i del sector privat pot ajudar els governs a entendre quins tipus de dades tenen una gran demanda, i, successivament, poden conduir a millors pràctiques de priorització de dades, publicació i normalització.

4. Reconeixem que les ciutats o governs locals són sovint el primer punt d'interacció entre la ciutadania i el govern, i que aquests governs, per tant, tenen un paper crucial a l'hora de donar suport al fet que la ciutadania es comprometi en matèria de dades obertes.

5. Treballarem per:

a) Implementar processos de control i revisió per informar periòdicament el públic sobre els avenços i l'impacte de les iniciatives de dades obertes.

b) Assegurar que la informació publicada com a resultat de les lleis de transparència o anticorrupció sigui alliberada amb dades obertes.

c) Proveir programes de capacitació, eines i directrius dissenyats per assegurar que el personal de l'Administració sigui capaç d'usar les dades obertes eficaçment en els processos de desenvolupament de polítiques.

d) Col·laborar amb les unitats de llibertat d'informació / accés a la informació / dret a la informació per alinear l'alliberament proactiu de les dades obertes amb l'obligació dels governs d'alliberar informació a petició.

e) Col·laborar proactivament amb la ciutadania i representants de la societat civil i del sector privat per determinar quines dades necessiten i així poder assegurar la rendició de comptes dels governs.

f) Respectar el dret de la ciutadana a la llibertat d'expressió mitjançant la protecció dels que fan servir les dades obertes per detectar corrupció o per criticar els governs.

g) Promoure l'ús de les dades obertes per desenvolupar solucions polítiques innovadores basades en proves que beneficiïn tots els integrants de la societat, així com per empoderar les comunitats marginades.

Principi 6. Per al desenvolupament inclusiu i la innovació

1. Reconeixem la importància de l'obertura per estimular la creativitat i la innovació. Com més governs, ciutadans i organitzacions de la societat civil i del sector privat facin servir les dades obertes, més grans seran els beneficis socials i econòmics que es generaran. Això és vàlid per a usos governamentals, comercials i no comercials. 2. Reconeixem que les dades obertes poden ajudar a identificar reptes socials i econòmics, així com a monitorar i dur a terme programes de desenvolupament sostenible. Les dades obertes també poden ajudar a afrontar reptes globals com ara la pobresa, la fam, el canvi climàtic i la desigualtat.

3. Reconeixem que les dades obertes són, per la seva naturalesa, un recurs equitatiu que empodera tothom, ja que es permet l'accés universal a les dades des de qualsevol lloc. Tanmateix, també reconeixem l'existència d'una bretxa digital global pel que fa a eines tecnològiques i coneixements tècnics; aquesta divisió limita la capacitat d'accés i d'ús a persones socialment o econòmicament marginades per accedir i utilitzar dades obertes.

4. Reconeixem que el paper dels governs per promoure la innovació i el desenvolupament sostenible no finalitza amb l'alliberament de les dades obertes. Els governs també tenen un paper actiu a donar suport a la reutilització eficaç i innovadora de les dades obertes, i assegurar que el personal de l'Administració, la ciutadania i les organitzacions de la societat civil i del sector privat tinguin les dades que necessiten així com les eines i recursos per entendre i usar aquestes dades de manera eficaç.

5. Treballarem per:

a) Encoratjar la ciutadania, les organitzacions de la societat civil i del sector privat i les institucions multilaterals que obrin les dades que generen i recopilen per tal d'avançar cap a un ecosistema de dades obertes més ric, amb múltiples fonts de dades.

b) Crear o explorar aliances potencials entre els governs i les organitzacions de la societat civil i del sector privat i les institucions multilaterals, per donar suport a l'alliberament de dades obertes i maximitzar l'impacte de les dades mitjançant el seu ús eficaç.

c) Crear o donar suport a programes i iniciatives que promoguin el desenvolupament o creació conjunta de bases de dades, visualitzacions, aplicacions i altres eines basades en dades obertes.

d) Coordinar-nos amb escoles i institucions d'educació superior per donar suport a una investigació de dades obertes més àmplia i per incorporar l'alfabetització de les dades en els programes educatius.

e) Dur a terme o donar suport a la investigació sobre els impactes socials i econòmics de les dades obertes.

f) Crear capacitat i compartir el coneixement tècnic i l'experiència amb altres governs i organitzacions internacionals, i assegurar que totes les persones puguin obtenir beneficis de les dades obertes.

 

​​​​​​​g) Empoderar les futures generacions d'innovadors de dades, dins i fora dels governs, mitjançant la creació de capacitats i encoratjant els desenvolupadors, emprenedors, organitzacions de la societat civil i del sector privat, el sector acadèmic, representants dels mitjans de comunicació, personal de l'Administració i altres usuaris a descobrir el valor de les dades obertes.