Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 79207
Notificació del Decret de Presidència acordant la inadmissió d’una sol•licitud i la concessió i el pagament de les corresponents ajudes de la Convocatòria per a l’adquisició d’alimentació animal per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'establert al punt 4.c de les Disposicions generals de la Convocatòria d'ajudes per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022 (BOIB núm. 113, de data 27 d'agost de 2022), es notifica a les següents persones sol·licitants d'aquestes ajudes, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Decret de Presidència núm. 2022001590, de data 7 de desembre de 2022, i del següent tenor:

 “.../...

Vist l'expedient 2022/00013511H de la Convocatòria d'ajudes per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022 (BOIB núm. 113, de 27 d'agost de 2022).

Vist l'informe tècnic emès en data 25 d'octubre de 2022 pel veterinari de la Secció d'Agricultura (Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí).

Vista l'acta de la Comissió avaluadora de les ajudes per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022, que es va reunir el dia 26 d'octubre de 2022 als efectes de valorar les sol·licituds presentades i a la vista de l'informe tècnic abans esmentat, proposà el següent:

«.../...

1. Inadmetre la sol·licitud d'ajuda presentada per la Sra. Maria Marí Torres amb DNI ***4099**, (RGE CIE núm. 28103  de setembre de 2022), atès que es va presentar fora del termini establert.

2. Aprovar la concessió i reconèixer l'obligació de pagament del següent import d'ajuda a les persones sol·licitants que s'anomenen:

Ordre

Exped.

TAO

Nom Sol·licitant

DNI/NIF

AJUDA

SOL·LICIT.

CÀLCUL

AJUDA

CONCESSIÓ

CÀLCUL

AJUDA

PAGAMENT

1

18032P

Eivillet SL

B57992794

4.389,00

4.389,00

4.389,00

2

18034X

Antonio Guasch Ferrer

***5820**

15.376,40

15.376,40

15.376,40

3

18298K

Granja Pep Lluqui SL

B07892011

10.427,40

10.427,40

10.427,40

4

18299E

Antonio Tur Costa

***5202**

2.217,60

2.217,60

2.217,60

5

18330F

Maria Ramon Torres

***6080**

8.099,80

8.099,80

8.099,80

6

18334B

Vicente Bufí Clapés

***3698**

3.511,20

3.511,20

3.511,20

7

18345E

Vicente Guasch Torres

***3537**

2.880,00

2.880,00

2.880,00

8

18473N

Es Tap Nou SL

B07854672

4.840,00

4.840,00

4.840,00

9

18476S

Daniel Costa Arabí

***5399**

1.346,40

1.346,40

1.346,40

10

18484T

Francesc Xavier Prats Marí

***5773**

1.755,60

1.755,60

1.755,60

11

18510A

Granja des Fornàs SC

J01905181

3.295,80

3.295,80

3.295,80

12

18519N

Gabriele Artina

****8430*

2.200,00

2.200,00

2.200,00

13

18536Y

Juan Ferrer Prats

***4205**

4.530,00

4.530,00

4.530,00

14

18572L

Mariano Ferrer Marí

***4171**

2.620,20

2.620,20

2.620,20

15

18637S

José Juan Ferrer

***3481**

1.782,00

1.782,00

1.782,00

16

18856G

Companatge SL

B57260424

5.544,00

5.544,00

5.544,00

17

19001B

Vicente Javier Juan Marí

***5569**

3.168,00

3.168,00

3.168,00

 

 

 

 

77.983,40

77.983,40

77.983,40

EL TOTAL PROPOSAT A CONCEDIR SÓN: 77.983,40€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100 47900 del Pressupost general del Consell Insular d'Eivissa de l'any 2022.

Tenint en compte que la quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria és de  100.000,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100 47900. Ateses les quantitats abans esmentades i proposades a subvencionar a les persones sol·licitants referides, hi ha un romanent en la dita l'aplicació pressupostària per un import de 22.016,60 .

.../...»

Vist el punt 4.b de les Disposicions generals de la Convocatòria d'ajudes per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022, respecte que: «es prescindirà del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tenguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les esgrimides pels interessats; en aquest cas la proposta de resolució formulada tendrà el caràcter de definitiva.»

Vist l'informe tècnic emès pel veterinari de la Secció d'Agricultura (Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí) en data 8 de novembre de 2022 sobre l'estat del seguiment de les ajudes per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022, en compliment de l'art. 88.3 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Atès que existeix crèdit pressupostari, que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que consta a l'expedient de la Convocatòria d'ajudes  per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022 la retenció de crèdit per a aquest expedient, comptabilitzada per la Intervenció d'aquesta Corporació en data 6 de juny de 2022 (Núm. exp. comptable ATM 2/2022000003089).

Vista la Proposta de resolució de concessió i pagament de les ajudes per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022 emesa el 9 de novembre de 2022 pel cap de secció d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça en funcions.

Vist l'informe favorable de fiscalització prèvia plena emès per la Intervenció d'aquesta Corporació en data 1 de desembre de 2022.

Ateses les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament dels àmbits agrícola, ramader, pesquer i cinegètic a l'illa d'Eivissa, publicades en el BOIB núm. 51 de 15/04/2008 i la seua modificació al BOIB núm. 100 ext. de 30/06/2011.

Vist l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 19 d'agost de 2022 d'aprovació de la Convocatòria d'ajudes per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022 i corresponent extracte, que es publicà al BOIB núm. 113 de data 27 d'agost de 2022.

Atès el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Atès el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En virtut de les competències que tenc conferides per la normativa vigent d'aplicació i per delegació del Consell Executiu, d'acord amb el que estableix el punt 4.b) de les Disposicions generals de la Convocatòria d'ajudes per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022, 

DECRET

Primer.- Inadmetre la sol·licitud d'ajuda presentada per la Sra. Maria Marí Torres, amb DNI ***4099**, (RGE CIE núm. 28103 de 29 de setembre de 2022), atès que es va presentar fora del termini establert.

Segon.- Autoritzar i disposar la concessió d'una ajuda econòmica per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022, amb un import total de 77.983,40 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100 47900 del Pressupost general del Consell Insular d'Eivissa de l'any 2022, amb indicació de l'import que correspon a cada persona beneficiària:    

Ordre

Exped.

TAO

Nom

Sol·licitant

DNI/NIF

QUANTITAT

CONCESSIÓ (€)

QUANTITAT

PAGAMENT (€)

1

18032P

Eivillet SL

B57992794

4.389,00

4.389,00

2

18034X

Antonio Guasch Ferrer

***5820**

15.376,40

15.376,40

3

18298K

Granja Pep Lluqui SL

B07892011

10.427,40

10.427,40

4

18299E

Antonio Tur Costa

***5202**

2.217,60

2.217,60

5

18330F

Maria Ramon Torres

***6080**

8.099,80

8.099,80

6

18334B

Vicente Bufí Clapés

***3698**

3.511,20

3.511,20

7

18345E

Vicente Guasch Torres

***3537**

2.880,00

2.880,00

8

18473N

Es Tap Nou SL

B07854672

4.840,00

4.840,00

9

18476S

Daniel Costa Arabí

***5399**

1.346,40

1.346,40

10

18484T

Francesc Xavier Prats Marí

***5773**

1.755,60

1.755,60

11

18510A

Granja des Fornàs SC

J01905181

3.295,80

3.295,80

12

18519N

Gabriele Artina

****8430*

2.200,00

2.200,00

13

18536Y

Juan Ferrer Prats

***4205**

4.530,00

4.530,00

14

18572L

Mariano Ferrer Marí

***4171**

2.620,20

2.620,20

15

18637S

José Juan Ferrer

***3481**

1.782,00

1.782,00

16

18856G

Companatge SL

B57260424

5.544,00

5.544,00

17

19001B

Vicente Javier Juan Marí

***5569**

3.168,00

3.168,00

 

 

 

 

77.983,40

77.983,40

Tenint en compte que la quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria és de  100.000,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100 47900 i ateses les quantitats abans esmentades, hi ha un romanent en la dita aplicació pressupostària per un import de 22.016,60 .

Tercer.- Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per un import total de 77.983,40 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100 47900 del vigent Pressupost general del Consell Insular d'Eivissa, per a les ajudes per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022, distribuïts segons la relació de persones beneficiàries de l'ajuda del punt anterior.

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al tauler d'anuncis i edictes electrònic del Consell Insular d'Eivissa aquesta resolució, en virtut de l'establert al punt 4.c de les Disposicions generals de la Convocatòria d'ajudes per a l'adquisició d'alimentació animal per a l'any 2022 (BOIB núm. 113, de 27-08-22).

Cinquè.- Donar compte al proper Consell Executiu que es celebri.”

Aquest acte ha estat dictat per delegació i s'ha d'entendre dictat per l'òrgan delegant (Consell Executiu), d'acord amb l'article 9.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, i no posa fi a la via administrativa. Contra aquest acte es pot interposar recurs d'alçada previst a l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant el Ple del Consell Insular d'Eivissa dins el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació del present acord, tot això en virtut del que disposa l'article 66 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars i l'article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa, publicat al BOIB núm. 136, de 18-09-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-04-2016.

Tot això, sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

 

Eivissa, 23 de gener de 2023

La tècnica d'Administració General Maria José Cardona Muñoz