Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 78870
Aprovació provisional imposició i ordenació taxa utilització privativa o aprofitament especial domini públic local a favor d'empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments d'interés general

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada provisionalment per l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada dia 26-01-2023, la imposició i ordenació de la Taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, es fa constar que l'expedient s'exposa al públic durant el termini de trenta dies comptats a partir del dia següent hàbil a la publicació d'aquest anunci sobre el BOIB, perquè els interessats puguin examinar-lo i efectuar les reclamacions que considerin pertinents.

En cas que no es presentin reclamacions durant el termini assenyalat, l'esmentat acord esdevindrà definitiu en aplicació del que disposa l'art. 17.3 del R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Texte Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

Santa Maria del Camí, (signat electrònicament:30 de gener 2023)

El batle-president Nicolau Canyelles