Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 78696
Calendari contribuent 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 25 de gener de 2023, per decret d'alcaldia 2023/DA/0000250 s'ha aprovat el calendari fiscal següent:

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2023 / CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 2023

Concepte

Període voluntari

Càrrecs domiciliats

Dates càrrec Sistema especial de pagament

Concepto

Periodo voluntario

Cargos domiciliados

Fechas cargo Sistema especial de pago

Impost sobre vehicles/

2 de març a 30 de juny

2 de maig

Entre els dies 5 i 10 de cada mes

 

 2 de marzo a 30 de junio

 

 

Impuesto sobre vehículos

 

2 de mayo

Entre los días 5 y 10 de cada mes

Impost sobre béns urbana, rústica i els BICE/

2 de maig a 31 d'agost

3 de juliol

Entre els dies 5 i 10 de cada mes

Impuesto sobre bienes urbanos, rústicos y los BICE

2 de mayo a 31 de agosto

3 de julio

Entre los días 5 y 10 de cada mes

Ocupació de via pública/

1 d'agost a 30 de novembre

4 de setembre

 

Ocupación de vía pública

1 de agosto a 30 de noviembre

 

Entrada de vehicles/

 

4 de septiembre

Entrada de vehículos

 

 

Impost sobre activitats econòmiques/

1 d'agost a 30 de novembre

4 de setembre

 

Impuesto sobre actividades económicas

 

 

Cementeris/ Cementerios

1 de agosto a 30 de noviembre

 

 

 

4 de septiembre

Podreu interposar el recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar del dia següent de la publicació, d'acord amb l'article 108 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, i l'article 14.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, per el que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, segons estableix la disposició addicional primera de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

(Signat electrònicament: 27 de gener de 2023)

El batle Héctor Pons Riudavets