Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 76283
Extracte de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 672827

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index) i a la pàgina web de la Fundació Mallorca Turisme www.fundaciomallorcaturisme.net:

Primer. Beneficiaris

1. Poden ser persones beneficiàries:

a) Les empreses de producció audiovisual independents i les associacions relacionades amb el sector audiovisual.

b) Les persones físiques donades d'alta d'una activitat econòmica en epígrafs relacionats amb el sector audiovisual, empadronades a Mallorca, amb un any d'antelació a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

c) Sol·licitants (persones físiques o jurídiques) de fora de Mallorca, que siguin autors, guionistes, professionals o empreses de producció audiovisual independents, sempre que presentin obres vinculades a Mallorca, contribuint a aprofundir, donar a conèixer, o difondre les seves localitzacions o els seus valors culturals, històrics, ambientals o patrimonials, mostrant els seus paratges o incloent personatges relacionats directament o indirectament amb Mallorca. Si després no es duu a terme l'obra projectada o, una vegada feta l'obra no es compleix el requisit de vinculació amb Mallorca, la persona beneficiària ha de reintegrar l'import de la subvenció.

d) És requisit estar d'alta d'activitats econòmiques, que s'ha d'acreditar amb la presentació del certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT (Agència Estatal de l'Administració Tributària) de l'any en curs, i estar d'alta en la Seguretat Social si pertoca. Per sol·licitants estrangers o comunitaris han de justificar estar d'alta d'activitats segons la normativa del seu país d'origen.

e) Per a les òperes primes poden ser beneficiaris les persones físiques sense necessitat d'estar donades d'alta d'activitats econòmiques. Són autors/es novells/es, no professionals, estudiants, etc., que presenten el primer projecte en una categoria.

2 En cas que les comunitats de béns vulguin demanar una subvenció han d'optar entre sol·licitar-la com a comunitat de béns o com a persona física. Si es presenta com a comunitat de béns, s'ha de fer constar de manera explícita en la sol·licitud els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació que també tenen la consideració de beneficiaris. A la resolució de concessió s'ha d'indicar l'import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cada un d'ells. En tot cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, correspon a l'agrupació. A les comunitats de béns els hi serà d'aplicació l'article 7.4 i 7.5 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

3 S'entén per empresa de producció audiovisual independent la persona física o jurídica que té una personalitat jurídica diferent de la d'una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; no participa d'una manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d'una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no té una participació directa o indirecta superior al 15% per part d'una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, i en els tres darrers exercicis fiscals no ha facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

4 S'entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial de ràdio o televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre a un tercer.

5 Totes les persones o entitats que sol·licitin aquestes ajudes han d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), amb el Consell Insular de Mallorca i ens dependents, i amb la Fundació Mallorca Turisme.

La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè el personal de la Fundació Mallorca Turisme i de la Direcció Insular de Turisme i Esports del Consell Insular de Mallorca comprovi d'ofici el compliment d'aquest requisit. Si la persona sol·licitant denega l'autorització ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les ajudes i quan sigui requerida durant el procediment.

El compliment de les obligacions davant el Consell Insular de Mallorca serà comprovat d'ofici pel personal de la Fundació Mallorca Turisme. 

6 Per optar a les subvencions la persona sol·licitant ha de tenir els drets per explotar els continguts relacionats amb el projecte, per si sola o mitjançant acords amb altres titulars dels drets, o bé és qui organitza l'esdeveniment.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és per promoure i fomentar la producció cinematogràfica i audiovisual a Mallorca, impulsar la promoció de la imatge de Mallorca com a plató cinematogràfic, mitjançant el cinema i altres mitjans audiovisuals i fomentar el turisme a Mallorca mitjançant el sector audiovisual.

La finalitat és fomentar el desenvolupament de projectes locals, nacionals o internacionals audiovisuals vinculats a Mallorca per l'impacte que tenen com a mitjans de promoció turística.

S'entén per desenvolupament aquelles activitats prèvies a l'inici de la producció  necessàries per a la realització del projecte audiovisual.

Tercer. Bases reguladores

Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, amb modificació BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018). 

Quart. Quantia

El pressupost de la convocatòria és de 200.000 €, a càrrec del pressupost propi de la Fundació Mallorca Turisme.

Cinquè. Termini per presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud i tota la documentació annexa és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà dia hàbil a les 9 h, a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc de presentació: les sol·licituds, els annexos i la documentació s'ha de presentar a través del Registre electrònic de la seu electrònica de la Fundació Mallorca Turisme:

https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/ 

Sisè. Desenvolupament audiovisual (200.000 €)

Aspectes comuns:

No hi ha límit a la presentació de projectes per una mateixa persona interessada.

És requisit indispensable de cada projecte presentar un guió literari en el moment de la justificació, que pot anar acompanyat d'altres elements, sempre i quan estiguin vinculats a les despeses subvencionables descrites en aquesta convocatòria. A més, és obligatori que els projectes presentats es trobin en fase de desenvolupament, és a dir, que únicament hagin dut a terme totes aquelles activitats prèvies a l'inici de la producció necessàries per a la realització del projecte audiovisual.

Són subvencionables les òperes primes, els llargmetratges de ficció, documentals ficcionats, les sèries de ficció i les TV movies.

El termini subvencionable durant el qual s'ha de realitzar l'activitat és de l'1 de gener de 2023 fins el 30 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos).

Setè. Altres dades

El model de sol·licitud i demés annexos són obligatoris i no s'admeten altres models de presentació. Es poden obtenir en el web de la Fundació Mallorca Turisme:

(www.fundaciomallorcaturisme.net).

Aquestes subvencions són incompatibles amb l'obtenció d'altres ajudes o contractes de la Fundació Mallorca Turisme i són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents del sector públic o privat, sempre que l'import no superi el cost del projecte o activitat.

Si la persona interessada demana una altra col·laboració de la Fundació Mallorca Turisme per al mateix projecte o activitat ha de renunciar a una d'elles en el moment en que se li notifiqui la proposta de resolució, en cas contrari queda exclòs del dret a obtenir l'ajuda.

 

Palma, a data de la signatura electrònica: (27 de gener de 2023)

El director de la Fundació Mallorca Turisme

Miguel Pastor Jordá