Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 76017
Extracte del Decret de Batlia de l’Ajuntament de Capdepera, de 25/01/2023, pel qual s'estableixen les Bases de la convocatòria dels premis de narrativa curta Ploma de ferro 2023 (Exp. 98/2023)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Conforme disposen els articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (núm. 672317).

També s'exposa al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Capdepera, al portal web municipal www.ajcapdepera.net i en altres espais de difusió de l'activitat municipal.

Primera. Objecte i finalitat

Aquestes Convocatòria i Bases regulen el desenvolupament del concurs de narrativa curta Ploma de ferro 2023.

Segona. Beneficiaris

Per prendre part en la categoria adulta, els autors han de ser majors de 18 anys.

La categoria juvenil va destinada a l'alumnat de 6è de primària dels CEIP S'Auba i CEIP S'Alzinar.

Tercera. Règim jurídic

La convocatòria es regeix pel que disposen aquestes bases.

En tot allò que no hi estigui previst és d'aplicació:

- article 4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

- Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reglament general de subvencions 887/2006, de 21 de juliol.

- Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Capdepera.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

- Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Quarta. Dotació pressupostària

Durant l'exercici pressupostari de 2023 l'Ajuntament de Capdepera destina la quantitat de 700€, amb càrrec a la partida pressupostària 330/480001.

Cinquena. Premis

S'estableixen els premis següents, segons categoria:

a) Categoria adulta

 • premi únic de 500€, guardó commemoratiu del premi i *despeses de vol, allotjament (1 vespre) i cotxe de lloguer, únicament en cas que el guanyador o guanyadora sigui de fora de Mallorca.
 • premi per a autor local: 200€ i guardó commemoratiu del premi.

1. Les dotacions econòmiques dels premis es poden dividir entre dos guardons de la mateixa categoria.

2. Els premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent.

b) Categoria juvenil: un lot de publicacions municipals per als diferents premiats.

Sisena. Requisitos y obligaciones

1. Les narracions s'han de redactar originalment en llengua catalana.

Quedarà desqualificada una obra en qualsevol altra llengua que s'enviï traduïda al català.

2. Han de ser originals i inèdites; la temàtica és lliure.

3. S'han de redactar en un sol text. És a dir, no poden estar formades per un conjunt de relats.

4. No s'hi poden presentar narracions que, en el moment de presentar-se a aquest concurs, estiguin pendents de veredicte d'un altre concurs, hagin estat guardonades amb anterioritat o editades. Aquest requisit s'haurà d'acreditar marcant una X a la casella de la declaració jurada (inclosa al formulari de sol·licitud).

S'entén per editat aquell text publicat en format llibre, sigui en paper o digitalment.

5. Cada autor o autora només pot presentar un màxim d'una narració.

6. No s'admeten narracions l'autor de les quals siguin diversos autors. Cada obra només pot correspondre a un sol autor.

7. Per prendre part en la categoria adulta cal presentar la documentació següent en qualsevol d'aquestes modalitats d'enviament:

7.1) Per a participants que disposin de certificat digital:

Des de l'enllaç https://ajcapdepera.sedelectronica.es accediu a:

 • Sol·licitud telemàtica de participació als Premis Ploma de ferro i emplenau-la.
 • Declaració jurada (s'inclou a l'ANNEX II de la sol·licitud. Només heu de marcar una X a la pestanya corresponent).
 • Adjuntau l'arxiu de la narració, en format .pdf

Una vegada finalitzat el tràmit el mateix assistent telemàtic us expedirà un resguard de tramesa de sol·licitud.

7.2) Per a participants sense certificat digital:

Des de l'enllaç https://ajcapdepera.sedelectronica.es:

 • Descarregau i emplenau el model de sol·licitud de participació als Premis Ploma de ferro.
 • Declaració jurada (s'inclou a l'ANNEX II de la sol·licitud. Només heu de marcar una X a la pestanya corresponent).
 • Adjuntau la sol·licitud emplenada i l'arxiu de la narració (en format .pdf) a l'adreça de correu plomadeferro@gmail.com
 • Una vegada rebut el correu amb la documentació exigida serà revisada per l'organització del concurs.

- Si és correcta serà remesa al Registre General de l'Ajuntament per a que us la registrin i posteriorment rebreu un correu electrònic amb el resguard del registre realitzat.

- Si cal esmenar-la o hi ha algun error en els arxius, també se us indicarà.

8. Característiques de les narracions:

- Han de contenir el títol i el pseudònim de l'autor (a la primera pàgina o a la portada).

- En cas de fer constar el nom del concurs Ploma de ferro, cal verificar la referència correcta a aquest concurs literari i no fer constar el nom d'un altre concurs. Tota narració amb referència errònia als Premis Ploma de ferro quedarà automàticament fora de concurs.

- L'extensió màxima de les narracions és de 10 fulls mecanografiats per una sola cara, a doble espai i amb lletra mida 12 del tipus Arial o Times New Roman. Així mateix, els marges del document han de ser de 2 cm pels quatre costats.

- Cal complir els estàndards mínims de correcció lingüística, coherència, cohesió i puntuació.

9. Si no es reuneixen tots i cadascun dels requisits anteriors les obres quedaran automàticament fora de concurs.

10. Una vegada presentada una narració, si algun autor de la categoria adulta es vol retirar del concurs únicament ho pot fer durant el termini de presentació d'obres (fins 17 de març de 2023 a les 14 h). En aquest cas al fer constar expressament presentant un escrit motivat en què faci constar aquesta circumstància. Es pot presentar davant el registre general de l'Ajuntament de Capdepera o per qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11. El jurat es reserva el dret de sol·licitar algun canvi als autors a l'hora de publicar l'obra, així com de fer-hi les correccions d'errors ortogràfics, gramaticals i de puntuació que consideri oportunes.

12. No es retornaran les obres presentades; en conseqüència, una vegada resolta la convocatòria, els arxius es destruiran automàticament.

13. El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació de les condicions que aquestes bases estableixen, així com de les obligacions i dels drets que se'n deriven. Així mateix, l'autor es responsabilitza de complir el següent:

a) que l'obra és inèdita i que en el moment de presentar-se al concurs Ploma de ferro no participa en cap altre concurs literari ni està pendent de resolució de premi.

b) que tampoc ha estat guardonada amb anterioritat ni està pendent de ser editada.

c) estar localitzable (a través de mòbil, fix o correu electrònic) en un màxim de 72 hores després de la data de deliberació del jurat per poder-li comunicar el veredicte, en cas de ser-ne guanyador o guanyadora, com s'especifica al punt 6 d'aquestes bases.

d) Els premiats hauran d'acreditar trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l'Agència Estatal de la l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social. En cas contrari no podran ser beneficiaris dels premis, com s'indica al punt 9 de les bases.

Setena. Jurat

Jurat de la categoria adulta:

- Vocals: Aina Fullana Llull, Pere Antoni Pons i Pau Vadell Vallbona

- Secretaria: personal del Servei d'Assessorament Lingüístic.

Jurat de la categoria juvenil (per determinar).

Pot declarar desert algun dels premis, si ho considera oportú.

Qualsevol cas no previst en aquestes bases i en el desenvolupament d'aquesta convocatòria del concurs serà resolt per l'organització d'aquests premis.

Vuitena. Termini de presentació

El termini per presentar obres és el següent:

 • Categoria adulta: fins al 17 de març de 2023 a les 14 h.
 • Categoria juvenil: fins al 31 de març de 2023.

Novena. Dates de deliberació i de comunicació de veredicte

La data aproximada de deliberació del jurat de la categoria adulta serà entre els dies 3 i 4 d'abril de 2023.

La resolució final del jurat serà inapel·lable. S'establirà de la manera següent: D'entre les obres presentades, el jurat en seleccionarà cinc per emetre el seu veredicte, atenent els criteris de tècnica, temàtica, qualitat literària, acció/tensió narrativa, construcció de personatges i història i correcció lingüística, a més dels aspectes indicats a la clàusula sisena. S'establirà una graella amb aquestes cinc narracions, ordenades de major a menor puntuació.

S'estableix un termini màxim després de la deliberació del jurat (fins dia 5 d'abril de 2023 a les 14 h) per publicar el veredicte de la categoria adulta al tauler d'edictes de l'Ajuntament http://ajcapdepera.sedelectronica.es/info.0 i comunicar-lo als diferents guanyadors, segons l'ordre obtingut en la prelació de relats premiats efectuat pel jurat.

Durant aquest aquest termini cal que cadascun dels participants en aquest concurs estigui localitzable (a través del telèfon mòbil, telèfon fix o correu electrònic que hagi fet constar en la sol·licitud presentada).

En cas de no haver pogut contactar de cap de les maneres amb els que haguessin resultats guanyadors segons l'ordre de prelació i en el termini assenyalats al paràgraf anterior, s'entendrà que l'autor o autora en qüestió ha perdut els seus drets d'obtenció del premi i, conseqüentment, es passarà a atorgar-lo al següent premiat o premiada segons l'ordre de prelació.

Els premiats hauran d'acreditar trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l'Agència Estatal de la l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social. En cas contrari no podran ser beneficiaris dels premis.

Desena. Cessió de drets de les obres guanyadores a l'ajuntament i publicació 

1. L'Ajuntament de Capdepera es farà càrrec de la primera edició de les obres guanyadores, que es publicaran en suport digital al web www.ajcapdepera.net i en un recull en paper. També es publicaran al web de l'Associació Cultural Cap Vermell www.capvermell.org, entitat col·laboradora del concurs.

2. No obstant això, l'autor guanyador o autora guanyadora podrà publicar l'obra premiada pel seu compte i en cada cas haurà de fer constar el següent: «Aquest relat va obtenir el primer premi / premi local [segons el cas] en l'edició del concurs de narrativa curta Ploma de ferro 2023, convocat per l'Ajuntament de Capdepera».

Onzena. Lliurament i recollida de premis 

1. Data de lliurament de premis de la categoria adulta: entre els dies 20 i 23 d'abril de 2023. S'avisarà del lloc i hora oportunament.

2. Els autors que resultin guanyadors hauran de d'assistir obligatòriament a recollir el premi o, en tot cas, delegar algú perquè el reculli.

En cas de delegació, cal enviar una sol·licitud telemàtica en què es faci constar la representació de la persona en qui es delega la recollida del guardó (nom, llinatges, DNI i forma de contacte).

Es pot descarregar un model de sol·licitud genèrica des de la seu electrònica http://ajcapdepera.sedelectronica.es/info.0, emplenau-la i enviau-la al Servei d'Assessorament Lingüístic (plomadeferro@gmail.com).

3. Si no es compleix la circumstància de venir a recollir el premi personalment o de delegar algú per recollir-lo l'organització entén que hom renuncia a l'obtenció del premi i, conseqüentment, es passarà a atorgar-lo a un altre participant, segons l'ordre de prelació senyalat als paràgrafs anteriors.

Dotzena. Protecció de dades personals 

En compliment del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals les dades dels autors seran tractades per l'Ajuntament de Capdepera únicament amb la finalitat de formar part d'una base de dades de participants al concurs per enviar-los informació sobre aquest concurs en futures edicions. Aquestes dades no se cediran a tercers ni a altres organismes.

Per contra, es poden exercir els drets d'informació, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i no-inclusió de les dades en tractaments automatitzats enviant un correu electrònic a ajuntament@ajcapdepera.net o de forma presencial o postal presentant un escrit al Registre General. Carrer Ciutat, 20. Capdepera. 07580 Illes Balears.

Tretzena. Acceptació de bases 

La participació als Premis Ploma de ferro 2023 suposa la total acceptació d'aquestes bases.

 

Document signat electrònicament (26 de gener de 2023)

El batle Rafel Fernández Mallol