Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

Núm. 72870
Extracte de la Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut per la qual s’aprova la convocatòria del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2023 i se n’estableixen les bases

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi BDNS:  672084

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria indicada a l'encapçalament, el text complet de la qual es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primer. Beneficiaris

Els destinataris d'aquesta convocatòria són els següents:

  • Centres educatius. Els centres d'educació secundària, batxillerat i formació professional; públics, concertats, privats, municipals o estrangers reconeguts per la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears. En aquest cas, els grups participants han d'estar formats per joves alumnes de 12 a 30 anys i els seus professors.
  • Joves. Les persones físiques, de 18 a 30 anys, titulars del Carnet Jove de les Illes Balears tant individualment com formant una agrupació de persones físiques sense personalitat jurídica. En aquest darrer cas, un membre de l'agrupació ha de representar la resta.

Segon. Finalitat

El Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2023 té com a objecte la realització de vídeos de temàtica mediambiental, en concret, en aquesta convocatòria es proposa la temàtica de la mobilitat sostenible i l'incentiu de mesures responsables.

Els objectius d'aquesta convocatòria són els següents:

  • Augmentar el coneixement i la conscienciació respecte del medi ambient pel que fa a la mobilitat sostenible i l'incentiu de mesures responsables.
  • Crear un banc de vídeos a disposició de tots els joves i de la societat en general per poder difondre i conscienciar respecte del tema d'aquesta convocatòria.
  • Fomentar l'aprenentatge d'eines audiovisuals i la creativitat de les persones joves mitjançant la realització dels vídeos.

Tercer. Bases reguladores

L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

Quart. Import

Es destina a aquesta convocatòria la quantitat màxima de 8.000 €, a càrrec del pressupost de l'Institut Balear de la Joventut per a l'any 2023.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació especificada comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 30 de març de 2023.

(Signat electrònicament: 26 de gener de 2023)

El director de l'Institut Balear de la Joventut Sebastià Lliteres Lliteres Per delegació de la presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (BOIB núm. 23, de 20/02/2018)