Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 72159
Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/203

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que estableix l'art. 36.3 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, i a l'article 83.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, resta sotmès a informació pública per espai de vint dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la corresponent direcció o punt d'accés electrònic, l'expedient d'obres a sòl rústic següent:

Promogut per FEELFOR ME TERRA S.L. , per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament a  Can Blai Taueta–Venda de Porto Saler, Polígon 3, parcel·la 492, TM Formentera (Exp. LLICÈNCIES OBRES 2019/203).

El referit expedient podrà ser examinat durant un termini de vint dies, a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la WEB del Consell de Formentera, a les dependències administratives del'Àrea de Territori i Habitatge del Consell Insular de Formentera, Carrer Pius Tur Mayans, núm. 14, porta dreta, 07860 Formentera, període durant el qual també podran fer-se les al·legacions pertinents.

 

Formentera, a data de la signatura electrònica (25 de gener de 2023)

La presidenta Ana Juan Torres