Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 72146
Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2019/208

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que estableix l'art. 36.3 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, i a l'article 83.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, resta sotmès a informació pública per espai de vint dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la corresponent direcció o punt d'accés electrònic, l'expedient d'obres a sòl rústic següent:

Promogut per CONDOMINIO ONCE DE NOVIEMBRE S.XXI, S.L, per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat  amb emplaçament a  Can Mestra–Venda de Sa Miranda de Cala Saona, Polígon 2, parcel·la 79, 80, 89 i 90, TM Formentera (Exp. LLICÈNCIES OBRES 2019/208).

El referit expedient podrà ser examinat durant un termini de vint dies, a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la WEB del Consell de Formentera, a les dependències administratives del'Àrea de Territori i Habitatge del Consell Insular de Formentera, Carrer Pius Tur Mayans, núm. 14, porta dreta, 07860 Formentera, període durant el qual també podran fer-se les al·legacions pertinents.

 

Formentera, a data de la signatura electrónica (25 de gener de 2023)

La presidenta

Ana Juan Torres