Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 66381
Obertura del període d’informació pública en relació a l’expedient de declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de conjunt històric, a favor de la central tèrmica d’Alcanada i del poblat de GESA i de l’edifici principal de la central amb categoria de monument, en el terme municipal d’Alcúdia. Expedient 422/2015

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de dia 12 d'abril de 2022, la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca acordà la incoació de l'expedient de referència. Aquest acord es publicà al BOIB núm. 60 de 7 de maig de 2022.

Efectuada la resta de tràmits legals, i en execució del que disposa l'article 9.3 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears, s'obre període d'informació pública d'un mes, comptat a partir de la data de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els interessats podran sol·licitar informació sobre l'esmentat expedient al Servei del Patrimoni Històric del Consell de Mallorca (Plaça de l'Hospital, 4, 07012 de Palma).

 

Palma, 23 de gener de 2023

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística (Per delegació de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Resolució de 23/07/2019. BOIB núm. 109 de 8/8/2019) Josep Mallol Vicens