Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 50714
Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica d'educació 2/2006, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per a la qual es modifica la Llei orgànica d'educació (LOMLOE), estableix a l'apartat 3 de la disposició addicional sisena que periòdicament, les administracions educatives han de convocar concursos de trasllats, a l'efecte de proveir les places vacants que determinin en els centres docents d'ensenyament que depenen d'aquelles.

En el mateix sentit, l'article 87 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, preveu el concurs de trasllats com a sistema de provisió ordinari de places o llocs de feina docents vacants.

Mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 133, de 13 d'octubre) es va fer pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació.

La base segona de la Resolució esmentada disposa que, amb anterioritat a la resolució provisional del concurs, la Direcció General de Personal Docent, una vegada determinats els llocs de feina vacants que s'han d'oferir al concurs, n'ha d'ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per això,

RESOLC

Primer. Publicar en el BOIB, en els annexos adjunts, les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, corresponents als Instituts d'educació secundària i Centres integrats de formació professional, Escoles oficials d'idiomes, Centres d'arts plàstiques i disseny, Conservatoris professionals de música i dansa i Col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música (CEIPIEEM), Centres d'educació de persones adultes, Equips d'orientació educativa i psicopedagògica i Equips d'atenció primerenca, Centres d'educació especial, Orientació educativa a centres d'educació infantil i primària, Centres d'especial dificultat i Equips específics.

Segon. Informar que tenen la consideració de vacants i són objecte del concurs de trasllat les places no ocupades de la plantilla de cada centre docent que figuren en els annexos d'aquesta Resolució i, d'acord amb la base segona de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 133, de 13 d'octubre), les places que resultin del mateix concurs, sempre que la planificació educativa en prevegi la continuïtat.

Tercer. Per tal d'establir quins professors han de ser desplaçats en els casos en què sigui necessari en funció de les plantilles orgàniques establertes en els annexos d'aquesta Resolució, s'han d'aplicar els criteris de prioritats definits en l'apartat 2 de la disposició addicional segona del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre de 2010 (BOE núm. 263, de 30 d'octubre), modificat mitjançant Reial Decret 800/2022, de 4 d'octubre de 2022 (BOE núm. 239, de 5 d'octubre).

Quart. Aprovar els annexos següents:

Annex 1. Instituts d'Educació Secundària i Centres Integrats de Formació Professional.

Annex 2. Escoles Oficials d'Idiomes.

Annex 3. Centres  d'Arts Plàstiques i Disseny.

Annex 4. Conservatoris Professionals de Música i Dansa i  Col·legis d'Educació Infantil i Primària integrats amb Ensenyaments Elementals de Música (CEIPIEEM).

Annex 5. Centres d'Educació de Persones Adultes.

Annex 6. Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica i Equips d'Atenció Primerenca.

Annex 7. Centres d'Educació Especial.

Annex 8. Orientació Educativa a Centres d'Educació Infantil i Primària.

Annex 9. Centres d'Especial Dificultat.

Annex 10. Equips Específics.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica: 18 de enero de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí Xavier March i Cerdà

Documents adjunts