Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 50710
Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de 16 de gener de 2023 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica d'educació 2/2006, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per a la qual es modifica la Llei orgànica d'educació (LOMLOE), estableix a l'apartat 3 de la disposició addicional sisena que periòdicament, les administracions educatives han de convocar concursos de trasllats, a l'efecte de proveir les places vacants que determinin en els centres docents d'ensenyament que depenen d'aquelles.

En el mateix sentit, l'article 87 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, preveu el concurs de trasllats com a sistema de provisió ordinari de places o llocs de feina docents vacants.

Mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 133, de 13 d'octubre) es va fer pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació.

La base segona de la Resolució esmentada disposa que, amb anterioritat a la resolució provisional del concurs, la Direcció General de Personal Docent, una vegada determinats els llocs de feina vacants que s'han d'oferir al concurs, n'ha d'ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per això,

RESOLC

Primer. Publicar en el BOIB, en els annexos adjunts, les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d'educació infantil i d'educació primària, d'infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria, d'educació de persones adultes, d'instituts d'educació secundària obligatòria i centres integrats de formació professional, centres d'atenció primerenca,  centres d'educació especial, centres d'especial dificultat i equips específics.

Segon. Informar que tenen la consideració de vacants i són objecte del concurs de trasllats les places no ocupades de la plantilla de cada centre docent que figuren en els annexos d'aquesta Resolució i, d'acord amb la base segona de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 133, de 13 d'octubre), les places que resultin del mateix concurs, sempre que la planificació educativa en prevegi la continuïtat.

Tercer. Per tal d'establir quins mestres han de ser desplaçats en els casos en què sigui necessari a conseqüència de les modificacions de les plantilles orgàniques establertes en els annexos d'aquesta Resolució, s'han d'aplicar els criteris de prioritats definits en l'apartat 1 de la disposició addicional segona del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre de 2010 (BOE núm. 263, de 30 d'octubre), modificat mitjançant Reial Decret 800/2022, de 4 d'octubre de 2022 (BOE núm. 239, de 5 d'octubre).

Quart. En virtut de les modificacions establertes en els annexos d'aquesta Resolució, els mestres titulars de llocs de treball ordinaris que s'han transformat en singulars itinerants o a la inversa, poden optar per continuar amb caràcter definitiu al lloc de treball modificat o considerar que la destinació que tenien els ha estat suprimida. En aquest darrer cas, han de participar en el procés d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva i en els successius concursos de trasllats, fins a obtenir una destinació definitiva.

Cinquè. Aprovar els annexos següents

Annex 1. Centres Públics d'Educació Infantil (EI), d'Educació Primària (CP), d'Educació Infantil i Primària (CEIP), d'Educació Infantil i Primària integrats amb Ensenyaments Elementals de Música (CEIPIEEM) i d'Educació Infantil i Primària integrats amb Educació Secundària (CEIPIESO).

  • Annex 2. Centres Públics d'Educació de Persones Adultes.
  • Annex 3. Instituts d'Educació Secundària i Centres Integrats de Formació Professional.
  • Annex 4. Centres d'Atenció Primerenca.
  • Annex 5. Centres d'Educació Especial.
  • Annex 6. Centres d'Especial Dificultat.
  • Annex 7. Equips Específics.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica: 18 de gener de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí Xavier March i Cerdà

Documents adjunts