Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 711991
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1, C2 i AP de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 16 de maig de 2022, la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS), va dictar la Resolució per la qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública de personal derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de personal funcionari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2022 (BOIB núm. 66, de 21 de maig). En data 22 de setembre de 2022, la presidenta va dictar Resolució de correcció amb relació a l'oferta d'ocupació pública de personal funcionari, que es va publicar al BOIB núm. 126, de 27 de setembre.

2. En data 13 de juny de 2022, es va aprovar el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears. L'article 4 regula el procés excepcional d'estabilització de places ocupades de manera temporal de llarga durada, de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Aquestes disposicions preveuen que les administracions públiques convoquin, amb caràcter excepcional i per una sola vegada pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016. Addicionalment, de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, els processos d'estabilització continguts a la disposició addicional sisena han d'incloure a les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació d'aquesta naturalesa anterior a l'1 de gener de 2016.

3. El sistema selectiu de concurs de mèrits, consisteix a qualificar els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el barem de mèrits inclòs en les bases generals i comunes, aprovades en data 11 de maig de 2022 a la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. La resolució d'aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

4. En data 8 de novembre de 2022, la Presidència de l'IMAS va ordenar l'inici de l'execució de l'oferta d'ocupació pública derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de personal funcionari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2022, amb relació a les especialitats adscrites als subgrups C1, C2 i AP.

5. En la sessió de dia 29 de setembre de 2022 de la Mesa Sectorial de Negociació de l'IMAS, es va negociar la quota i la distribució de les places amb reserva per a persones amb discapacitat per a ser cobertes per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, d'acord amb el que preveu l'article 59.1 del TREBEP. L'IMAS ha acordat reservar una quota superior al 7% de les vacants.

Es convoquen les següents places de personal funcionari reservades a persones amb discapacitat mitjançant el sistema de concurs excepcional de mèrits:

- 1 plaça del subgrup C1 d'Administratiu/administrativa

- 1 plaça del subgrup C2 d'Auxiliar d'Administració general

- 3 places del subrup AP de Subaltern/subalterna

- 1 plaça del subgrup AP de Personal de serveis

6. En data 18 de novembre , la directora gerent de l'IMAS va dictar la proposta de resolució que aprova la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1, C2 i AP de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022.

7. En data 23 de novembre de 2022, la Intervenció General va emetre l'informe de fiscalització prèvia de conformitat respecte de la proposta de resolució descrita a l'apartat anterior.

8. L'objecte d'aquesta convocatòria és la cobertura de 22 places de personal funcionari de l'IMAS a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1, 203 places de personal funcionari de l'IMAS a les escales, subescales, classes i especialitats del subgrup C2, i 99 places de personal funcionari de l'IMAS a les escales, subescales, classes i especialitats del subgrup AP, inclosa la reserva per a les persones amb discapacitat, corresponents a l'Oferta d'ocupació pública extraordinària derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021per a l'any 2022.

Fonaments de dret

1. La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública (BOE, núm. 312, de 29 de desembre), té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les Administracions per sota del 8%, i al seu article 2 autoritza un tercer procés d'estabilització d'ocupació pública.

2. En data 13 de juny es va aprovar el Decret llei 6/2022 de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 16 de juny), a l'empara de la Llei de l'Estat 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, com també la transposició d'aquesta Llei a la normativa autonòmica.

3. L'apartat 3 de l'article 2 del Decret llei 6/2022 exigeix que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans del 31 de desembre de 2022. Així mateix, disposa que la resolució d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

4. El sistema selectiu dels processos d'estabilització de les places que són objecte de l'oferta que compleixen amb els requisits contemplats a la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei 20/2021, ha de ser amb caràcter excepcional el concurs de mèrits, de conformitat amb el previst a la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, l'article 61.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) i l'article 4 del Decret llei 6/2022.

5. L'article 48 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, igual que fa l'article 59 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, preveu que en les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, de manera que progressivament s'arribi al 2 % dels efectius totals en cada administració pública.

6. La disposició transitòria setena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per la qual es crea la Mesa de Negociació específica per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública perquè, en el seu si, de manera excepcional i transitòria, es dugui a terme la negociació sindical preceptiva, limitada a la tramitació dels processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. En la sessió del dia 11 de maig de 2022, la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, va aprovar, amb el vot favorable de la representació de les administracions adherides i de les organitzacions sindicals CCOO, UGT, STEI Intersindical, CSIF i SPPME i el vot en contra de les organitzacions sindicals USO, SINTTA i ATAP, les bases comunes del procés d'estabilització.

7. L'article 12 del Decret llei 6/2022 preveu que «Les convocatòries dels processos selectius poden establir que, de conformitat amb el que estableix l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones aspirants que participin en els processos de selecció d'estabilització regulats en aquest Decret llei quedin obligats a relacionar-se amb l'administració de què es tracti telemàticament (...)».

D'acord amb la disposició addicional primera de l'Ordenança per la qual es regula l'Administració electrònica del Consell insular de Mallorca i els organismes que en depenen (BOIB núm. 69 de 16 de maig de 2013 i modificació al BOIB núm. 122, de 17 de setembre de 2022), les persones que participen en els processos selectius convocats per les entitats incloses a l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança han de presentar les sol·licituds i la documentació i, si escau, la seva esmena, procediments d'impugnació de les actuacions d'aquests processos selectius, així com qualsevol altra actuació relacionada amb el procediment, per mitjans electrònics. El deure de relacionar-se amb l'Administració insular per mitjans telemàtics comprendrà l'obligació de rebre notificacions electròniques en el cas d'aquells actes o incidències que requereixin una comunicació personal.

La simplificació dels mitjans d'inscripció en un únic sistema electrònic suposa una agilitació més elevada de la tramitació i facilita l'accessibilitat dels ciutadans, que poden fer les gestions necessàries des de qualsevol lloc i hora, dins el termini previst en la convocatòria. El nombre elevat d'aspirants previst per a les convocatòries derivades de les ofertes d'ocupació pública aconsella, igualment, adoptar mesures que facilitin una celeritat més alta en el procés de selecció, sens detriment dels drets dels interessats en el procediment.

8. D'acord amb l'article 55 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (en endavant, TREBEP), tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el que preveuen aquest Estatut i la resta de l'ordenament jurídic.

Atès allò que amb relació a l'accés a l'ocupació pública es preveu al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, mitjançant el qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims als quals s'han d'ajustar els procediments de selecció dels funcionaris d'Administració Local (amb l'excepció dels articles 8 i 9), la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), la Llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (LFPCAIB), el Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i a la resta de la normativa concordant.

9. A l'article 5 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local, relatiu a la convocatòria de les proves selectives, es disposa que, «un cop publicada l'oferta d'ocupació pública en el "Butlletí Oficial de l'Estat" o en el de la Comunitat Autònoma i, si escau, en altres diaris oficials, i dins el termini legalment establert, procedirà a convocar les proves selectives».

En el punt 2 del mateix article, es disposa que les convocatòries respectives han de determinar el nombre i característiques de les places que hagin de ser proveïdes, amb referència a les bases aprovades, i especificant les que siguin de promoció interna.

I a l'article 6 del Reial Decret esmentat, es disposa que les convocatòries s'han de publicar en el «Butlletí Oficial» de la província, en el «Butlletí Oficial» de la comunitat autònoma i, en el seu cas, en altres diaris oficials o en el diari oficial de la Corporació interessada, i l'article 97 de la LBRL disposa que «Els anuncis de convocatòries de proves d'accés a la funció pública local i de concursos per a la provisió de llocs de treball, hauran de publicar-se al «Butlletí Oficial de l'Estat».

10. La disposició addicional setzena del Decret llei 6/2022 estableix mesures específiques del procés d'estabilització en l'àmbit del Consell Insular de Mallorca i preveu que els departaments que integren el Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms es considerin com a una mateixa administració, a tots els efectes que es deriven dels processos d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i que els mèrits meritats a qualsevol departament del Consell Insular de Mallorca o als seus organismes autònoms s'ha de valorar de manera equivalent.

Les convocatòries dels processos d'estabilització per part del Consell Insular de Mallorca i de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) es duran a terme de manera independent, la qual cosa obliga al fet que les convocatòries articulin mesures per garantir la cobertura real de tots els llocs quan les persones aspirants obtenguin més d'una plaça en el mateix cos, escala, subescala, especialitat o categoria, cas en el qual hauran d'optar per una d'aquestes.

Al seu torn, a efectes del que preveu l'article 2.6 de la Llei 20/2021, s'ha d'entendre que el personal interí no ha superat el procés selectiu d'estabilització, quan havent-se presentat a totes les convocatòries realitzades pel Consell Insular de Mallorca o per qualsevol dels seus organismes autònoms per a la categoria en què presta serveis, no obtingui plaça en cap d'aquestes.

A aquest efecte, la present convocatòria determina les correspondències entre les escales, subescales, classes i categories -o especialitats- de l'IMAS i el Consell de Mallorca.

11. La Presidència de l'IMAS és l'òrgan competent per convocar i resoldre els procediments de selecció, establir-ne les bases, els programes i el contingut de les proves, i nomenar els membres dels òrgans de selecció, d'acord amb allò que es preveu en l'article 7.2.13 del Text consolidat dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per cobrir 22 places de personal funcionari de l'IMAS a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1, 203 places de personal funcionari de l'IMAS a les escales, subescales, classes i especialitats del subgrup C2, i 99 places de personal funcionari de l'IMAS a les escales, subescales, classes i especialitats del subgrup AP, inclosa la reserva per a les persones amb discapacitat, corresponents a l'Oferta d'ocupació pública extraordinària derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021per a l'any 2022, que es relacionen, així com amb les seves correspondències amb les escales, subescales, classes i especialitats (o categories) del Consell Insular de Mallorca, juntament amb els requisits de titulació i altres d'específics, en l'annex I d'aquesta Resolució.

Segon.- Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades per la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, en la sessió del dia 11 de maig de 2022, i també per les mesures per reduir la temporalitat aprovades pel Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

Tercer.- Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria i que s'adjunten a aquesta Resolució com a annex II.

Quart.- Aprovar el barem de mèrits que ha de regir aquest procés selectiu, que consta a l'annex III.

Cinquè.- Aprovar les instruccions per a l'acreditació dels requisits i dels mèrits que consten a l'annex IV.

Sisè.- Establir, a l'efecte de l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que el model específic de sol·licitud de participació i d'autobaremació de mèrits estan inclosos dins el tràmit telemàtic que es troba a disposició de les persones interessades a la pàgina web http://www.imasmallorca.net/rh.

Setè.- Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura a l'annex V.

Vuitè.- Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

Interposició de recursos

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (30 de novembre de 2022

El vicepresident 1er de l'IMAS Jaume Tortella Cànaves

La secretària delegada de l'IMAS María Elena Tur Figueruelo)

 

ANNEX I Places de personal funcionari dels subgrups C1, C2 i grup AP que es convoquen pel sistema de concurs excepcional

Grup C / Subgrup C1

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

CODI

DENOMINACIÓ PLAÇA

NÚMERO PLACES

REQUISITS (**)

CORRESPONDÈNCIA AMB EL CONSELL DE MALLORCA (*)

F0006001R

F00320003

F00060001

F00060004

F00060006

F00640005

Subescala: administrativa, classe: administratiu-administrativa

6

-Títol de Batxiller o Títol de Tècnic-Tècnica de Formació Professional

Subescala: administrativa, Denominació: administratiu-administrativa d'administració general

F0006001E

Reserva discapacitat

1

Grup C / Subgrup C1

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

CODI

DENOMINACIÓ PLAÇA

NÚMERO PLACES

REQUISITS (**)

CORRESPONDÈNCIA AMB EL CONSELL DE MALLORCA (*)

F0096000A

Subescala: tècnica, classe: tècnic-tècnica auxiliar, especialitat: guia intèrpret de llenguatge de signes

1

-Títol de Formació Professional de Tècnic-Tècnica Superior en Interpretació de Llengua de Signes

- Permís de conduir B

___

F00600001

Subescala: tècnica, classe: tècnic-tècnica auxiliar, especialitat: delineació

1

- Títol de Formació Professional de Tècnic-Tècnica Superior de Projectes d'Edificació o Títol de Formació Professional de Tècnic-Tècnica superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció

- Permís de conduir B

___

F00080010

F00080001

F00080002

F00800002

Subescala: tècnica, classe: tècnic-tècnica auxiliar, especialitat: gestió econòmica (grup C1)

6

-Títol de Batxiller o Títol de Tècnic-Tècnica de Formació Professional

Subescala: tècnica, classe: tècnica auxiliar, Denominació: tècnic-tècnica auxiliar gestió econòmica

F00510008

F00510004

F00640003

F0051001F

Subescala: tècnica, classe: tècnic-tècnica auxiliar, especialitat: gestió de personal

4

-Títol de Batxiller o Títol de Tècnic-Tècnica de Formació Professional

___

F00430002

Subescala: tècnica, classe: tècnic-tècnica auxiliar, especialitat: informàtica

2

 

-Títol de Formació Professional de Tècnic Superior de les famílies professionals d'Informàtica i Comunicacions

___

F00270006

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / mestre-mestra, especialitat: mestre-mestra de taller

1

-Títol de Batxiller o Títol de Tècnic-Tècnica de formació professional

___

 

Grup C / Subgrup C2

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

CODI

DENOMINACIÓ PLAÇA

NÚMERO PLACES

REQUISITS (**)

CORRESPONDÈNCIA AMB EL CONSELL DE MALLORCA (*)

F00220001

F00220003

F00220004

F00220007

F00220008

F00220010

F00220011

F00220017

F00220018

F00220022

F00220025

F00220027

F00220030

F00220031

F00220033

F00220034

F00220035

F00220089

F00220091

F00220092

F00220093

F002201FW

F002201AS

F002201GT

F0022016V

F00320004

F00320014

F00320015

F00320016

F00320018

F00320017

F00320020

Subescala auxiliar, classe auxiliar

39

-Títol de Graduat/Graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Subescala: auxiliar, Denominació: auxiliar d'administració general

F0032002W

Reserva discapacitat

1

Grup C / Subgrup C2

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

CODI

DENOMINACIÓ PLAÇA

NÚMERO

PLACES

REQUISITS (**)

CORRESPONDÈNCIA AMB EL CONSELL DE MALLORCA (*)

F00220028

F00460001

F00460002

Subescala: tècnica, classe: tècnic-tècnica auxiliar, especialitat: gestió econòmica (grup C2)

3

-Títol de Graduat-Graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO)

___

F00470092

F00470094

F00470008

F00470005

F00480008

F00470002

F00470004

F00470093

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / ajudant-ajudanta, especialitat: auxiliars educatius

23

-Títol de Graduat-Graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO)

- Permís de conduir B

- Certificació negativa de delictes sexuals

___

F00770005

F00770009

F00770011

F00770012

F00770466

F00770015

F00770016

F00770467

F00779TLK

Subescala: tècnica, classe: tècnic-tècnica auxiliar, especialitat: cures auxiliars d'infermeria

112

- Títol de Formació Professional de Tècnic/Tècnica en Cures Auxiliars d'Infermeria o Títol de Formació Professional de Tècnic/Tècnica en Atenció a Persones en Situació de Dependència o Títol de Formació Professional de Tècnic/Tècnica en Atenció Sociosanitària

___

F00310001

F00310002

F00310003

F00310143

F00310037

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / oficial-oficiala, especialitat: oficial

7

-Títol de Graduat-Graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO)

- Permís de conduir B

Subescala de serveis especials, classe: personal d'oficis, Denominació: Oficial-Oficiala de manteniment

F00390001

F00390002

F00390003

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / oficial-oficiala, especialitat: coord. de serveis / governanta

4

-Títol de Formació Professional de Tècnic/Tècnica en Atenció Sociosanitària o Títol de Formació Professional de Tècnic/Tècnica en Atenció a Persones en Situació de Dependència o Títol de Formació Professional de Tècnic/Tècnica Auxiliar regidoria de pisos, branca Hoteleria i Turisme o Títol de Graduat/Graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO)

___

F00470001

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / ajudant-ajudanta, especialitat: auxiliar de serveis

5

-Títol de Graduat/Graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO)

___

F00160003

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / oficial-oficiala, especialitat: cuiner-cuinera de primera

3

1. Títol de Formació Professional de Tècnic-Tècnica en Cuina i Gastronomia o Títol de Formació Professional de Tècnic-Tècnica en Cuina o Títol de Formació Professional de Tècnic-Tècnica Auxiliar Cuina, branca Hoteleria i Turisme o Títol de Formació Professional de Tècnic-Tècnica Auxiliar Hoteleria, branca Hoteleria i Turisme

___

F00780002

F00780003

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / oficial-oficiala, especialitat: encarregat/encarregada de magatzem

2

-Títol de Graduat-Graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Subescala de serveis especials, classe: personal d'oficis, Denominació: encarregat-encarregada de magatzem

F00250002

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / oficial-oficiala, especialitat: encarregat/encarregada d'instal·lacions

1

-Títol de Graduat-Graduada en Educació Secundària obligatòria (ESO)

- Permís de conduir B

___

F00420001

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / oficial-oficiala, especialitat: jardiner-jardinera

1

-Títol de Graduat-Graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO)

- Permís de conduir B

___

F00490001

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / oficial-oficiala, especialitat: modista

1

-Títol de Formació Professional de Tècnic-Tècnica en Confecció i Moda o Títol de Formació Professional de Tècnic-Tècnica en Confecció

___

F00500002

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / oficial-oficiala, especialitat: xofer/conductor-conductora

1

-Títol de Graduat-Graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO)

- Permís de conduir D

Subescala de serveis especials, classe: personal d'oficis, Denominació: xofer-xófera

Agrupació professional (AP)

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

CODI

DENOMINACIÓ PLAÇA

NÚMERO

PLACES

REQUISITS

CORRESPONDÈNCIA AMB EL CONSELL DE MALLORCA

F00090008

F00100001

F00110005

F00110004

F00110002

F00110006

F00170004

F00170002

F00170003

Subescala: subalterna, classe: subaltern-subalterna

17

- No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

-Permís de conduir A1 i Permís de conduir B o Permís de conduir B amb tres anys d'experiència

___

F001101WJ

F001101WK

F00174BEJ

Reserva discapacitat

3

Agrupació professional (AP)

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

CODI

DENOMINACIÓ PLAÇA

NÚMERO

PLACES

REQUISITS

CORRESPONDÈNCIA AMB EL CONSELL DE MALLORCA (*)

F001509HR

F00380001

F00400004

F00140002

F00150004

F00150002

F00380004

F001509HS

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / operari-operaria, especialitat: personal de serveis

68

- No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

___

F00150BCV

Reserva discapacitat

1

F00120002

F00120003

F00120009

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / operari-operaria, especialitat: zelador-zeladora

5

- No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

___

F00340002

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / operari-operaria, especialitat: personal de manteniment

1

- No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

Subescala de serveis especials, classe: personal d'oficis, Denominació: Mosso-Mossa d'oficis

F00210002

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / operari-operaria, especialitat: costurer-costurera

1

- No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

___

F00070002

F00070004

Subescala: serveis especials, classe: personal d'oficis / operari-operaria, especialitat: ajudant-ajudanta de cuina

3

- No és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu vigent

___

(*) Les correspondències establertes en aquest annex estan supeditades al compliment dels requisits específics que consten a l'annex I de les convocatòries del Consell de Mallorca

(**) Les titulacions referides com a requisit en aquest annex s'entenen també amb les equivalències respectives amb altres titulacions establertes legalment.

 

ANNEX II Bases específiques

1. Normativa reguladora

Aquesta convocatòria es regula per la normativa següent:

a. Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat (BOE, núm. 312, de 29 de desembre).

b. Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'aproven mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

c. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, modificat pel Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

d. Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (en endavant, TREBEP).

e. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

f. Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

g. Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims als quals s'han d'ajustar els procediments de selecció dels funcionaris d'Administració local (amb l'excepció dels articles 8 i 9).

h. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

i. Llei 3/2007, de 27 de març de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, LFPCAIB).

j. Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març.

k. Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

l. Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

m. Reglament de regulació de l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca, aprovat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 2 de maig de 1989 (BOCAIB núm. 69, de 6 de juny de 1989; rectificació d'errades BOIB núm. 86, de 15 de juliol de 1989), i Decrets de la Presidència del Consell Insular de Mallorca de 3 de juny i de 9 de setembre de 2004, pels quals es convoquen proves d'avaluació de coneixements de la llengua catalana per al personal del Consell de Mallorca i dels organismes vinculats.

n. Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014).

o. Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

p. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de selecció de personal en l'àmbit del Consell Insular de Mallorca i dels seus organismes autònoms, aprovada per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 9 de març de 2018, modificat per Acord de Ple del Consell Insular de Mallorca de 9 de juny de 2022 (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018; BOIB núm. 107, de 13 d'agost de 2022).

q. Llei orgànica 3/2007, de 27 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

r. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

s. Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

t. Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor.

u. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

v. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

w. Ordenança per la qual es regula l'Administració electrònica del Consell Insular de Mallorca i els organismes que en depenen, aprovada per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 14 de febrer de 2013, modificat per Acord de Ple del Consell Insular de Mallorca de 9 de juny de 2022 (BOIB núm. 69 de 16 de maig de 2013; BOIB núm. 122, de 17 de setembre de 2022),

x. Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

y. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. Principis, objecte de la convocatòria i mesures específiques

2.1 El procés selectiu d'accés a l'Administració pública de l' Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) garanteix el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i el sotmetiment al principi de legalitat.

2.2 Els departaments que integren el Consell Insular de Mallorca i els seus organismes autònoms, entre altres, l'IMAS, es consideren com la mateixa administració, a tots els efectes que es deriven d'aquesta convocatòria. Els mèrits meritats a qualsevol departament del Consell Insular de Mallorca o als seus organismes autònoms es valoren de manera equivalent.

2.3 A l'annex I s'indiquen les correspondències entre escales, subescales, classes i categories -o especialitats- de l'IMAS i les del Consell Insular del Mallorca que es convoquen, al efectes de la Disposició addicional setzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

2. 4. L'objecte d'aquestes bases es regular la convocatòria per cobrir les places incloses a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització derivada de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, mitjançant un concurs de mèrits, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, per accedir a les places dels subgrups C1, C2 i AP de l'escala, classe i categories -o especialitats- que s'indiquen a l'annex I.

Aquest concurs consisteix a qualificar els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, d'acord amb els barems de mèrits establerts a les disposicions addicionals setena i vuitena del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, i que consten en els annexos III i IV.

El procés selectiu objecte d'aquesta convocatòria ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

3. Places reservades a persones amb discapacitat.

3.1. S'ha establert una quota de reserva per a persones amb discapacitat, d'acord amb l'article 59 del TREBEP.

En aquesta convocatòria es convoquen les següents places de personal funcionari reservades a persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial (excepte sordesa prelocutiva profunda severa o mitjana), que s'indiquen a l'annex I:

- 1 plaça del subgrup C1 d'Administratiu/administrativa per a persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial (excepte sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana).

- 1 plaça del subgrup C2 d'Auxiliar d'Administració general per a persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial (excepte sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana).

- 3 places del subrup AP de Subaltern/subalterna per a persones amb discapacitat física, sensorial o psíquica, que no sigui originada per discapacitat intel·lectual.

- 1 plaça del subgrup AP de Personal de serveis per a persones amb discapacitat física, sensorial o psíquica, que no sigui originada per discapacitat intel·lectual.

Les places no adjudicades per la quota de reserva per a persones amb discapacitat acreixeran les no reservades.

3.2. L'opció a les places reservades en la convocatòria per a qui tengui la condició legal de discapacitat s'ha de formular en la sol·licitud de participació amb una declaració expressa de les persones interessades que compleixin la condició que s'exigeix.

3.3. Les persones que optin per les places de la reserva per a persones amb discapacitat no poden participar, en el mateix procés, en el torn lliure. No obstant això, les persones aspirants que participin per la quota de reserva per a persones amb discapacitat però no obtinguin plaça per aquesta reserva i que, per la puntuació obtinguda, obtindrien plaça pel torn lliure, en tot cas seran incloses, amb l'ordre de prelació que els correspongui per la seva puntuació, en la llista de persones aspirants que han superat el concurs excepcional per aquest torn, amb la finalitat que una persona amb una puntuació inferior no pugui obtenir la plaça en detriment d'una altra amb una puntuació superior.

3.4. Les persones aspirants que hagin optat per places reservades a persones amb discapacitat i durant el procés perdin la condició legal de persona amb discapacitat passaran al torn lliure.

4. Relacions a través de mitjans electrònics i mitjans d'identificació i de signatura que s'admeten

4.1. S'estableix, mitjançant aquesta convocatòria i d'acord amb l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica del Consell Insular de Mallorca i els organismes que en depenen, que les persones aspirants queden obligades a relacionar-se amb l'Administració de l'IMAS o del Consell de Mallorca telemàticament en totes les fases del procediment, des de la presentació de sol·licituds de participació fins a l'elecció de destinació, incloses les reclamacions i els recursos administratius que es puguin interposar, llevat dels supòsits expressament previstos.

El deure de relacionar-se amb l'Administració insular per mitjans telemàtics comprendrà l'obligació de rebre notificacions electròniques en el cas d'aquells actes o incidències que requereixin una comunicació personal. Els avisos de la posada a disposició de les notificacions personals que es duguin a terme en la Seu Electrònica s'enviaran a l'adreça electrònica que les persones interessades hagin fet constar a la instància de sol·licitud de participació.

4.2. Serà necessari un certificat electrònic vàlid o DNI electrònic per a la presentació de la sol·licitud de participació, per a l'acreditació documental dels requisits i mèrits, així com per a formular recursos, i en la resta de supòsits de l'article 11.2 de la Llei 39/2015.

Les persones interessades hauran de realitzar els tràmits i les actuacions la Seu Electrònica de l'IMAS.

Per a les persones aspirants amb dificultats d'accés o de maneig dels mitjans electrònics, l'IMAS i el Consell habilitaran les mesures oportunes per a facilitar la relació telemàtica en totes o en algunes de les fases del procediment corresponent.

4.3. En cas que es presentin circumstàncies sobrevingudes de caràcter tècnic o de qualsevol altra naturalesa, l'òrgan convocant podrà autoritzar motivadament l'ús de mitjans no electrònics per a aquells tràmits en els quals pugui resultar necessari.

4.4. De conformitat amb l'article 32.4 de la Llei 39/2015, quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o l'aplicació que correspongui, es podrà determinar una ampliació dels terminis no vençuts, i es publicarà al tauler d'anuncis electrònics de l'IMAS i al Portal de Selecció tant la incidència tècnica esdevinguda com l'ampliació concreta del termini no vençut.

4.5. Les persones interessades són les responsables de la veracitat dels documents presentats electrònicament en les diverses fases dels procediments selectius, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, esmentada.

Quan de la documentació aportada telemàticament no se'n pugui deduir el caràcter de documentació original o còpia autèntica, les persones interessades han de ser requerides per aportar els originals, còpies autèntiques o còpies compulsades, amb l'advertiment que la no presentació suposa l'exclusió del procediment i la impossibilitat de ser nomenats funcionaris de carrera.

4.6. D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i al Portal de Selecció (www.imasmallorca.net/rh/).

Tot això, sens perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes que les bases d'aquesta convocatòria determinin expressament que s'hagin de publicar.

En tot cas, només tenen efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació prevists en aquesta convocatòria.

4.7. Quan sigui necessària la publicació d'actes en la Seu Electrònica o en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones aspirants s'han d'identificar amb nom, llinatges i les xifres numèriques quarta, cinquena, sisena i setena del número del DNI o NIE, i les xifres tercera, quarta, cinquena i sisena en el cas de passaports.

5. Requisits i condicions per participar

5.1. Requisits generals

Per tenir la condició d'aspirant i ser admeses als procés selectiu que es convoca, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del TREBEP.

b) Tenir complerts setze anys i no excedir l'edat ordinària de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'indica a l'annex I per a cada categoria o especialitat convocada o titulació equivalent, o estar en condició d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

e) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en la mateixa escala, subescala, classe i especialitat o categoria, de l'administració a què s'opta.

g) Per participar a la convocatòria s'ha d'acreditar un nivell de coneixement de llengua catalana d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació, llevat dels supòsits a què es refereix el punt 5.2 següent:

 

- Per accedir a llocs de treball del subgrup C1 adscrits exclusivament a les escales de l'Administració general, s'exigeix el certificat C1 de coneixements de llengua catalana.

- Per accedir a llocs de treball del subgrup C2 adscrits exclusivament a les escales de l'Administració general, s'exigeix el certificat B2 de coneixements de llengua catalana.

- Per accedir a llocs de treball del subgrup AP adscrits exclusivament a les escales de l'Administració general, s'exigeix el certificat B1 de coneixements de llengua catalana.

- Per accedir a llocs de treball del subgrup C1 adscrits exclusivament a les escales de l'Administració especial, s'exigeix el certificat B2 de coneixements de llengua catalana.

- Per accedir a llocs de treball dels subgrups C2 i AP adscrits exclusivament a les escales de l'Administració especial, s'exigeix el certificat B1 de coneixements de llengua catalana.

 

A les persones aspirants que acreditin, amb els informes previs adients, sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, se'ls ha d'adaptar l'exigència del requisit de coneixements de llengua catalana, mitjançant una resolució, d'acord amb l'abast de la discapacitat.

h) Emplenar la sol·licitud per participar, que s'ha de tramitar mitjançant l'aplicació informàtica que es troba a l'adreça electrònica www.imasmallorca.net/rh/ (Portal de Selecció).

i) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d'acord amb l'Ordenança de la taxa per als serveis de selecció de personal a l'àmbit del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms (BOIB núm. 35 de 20/03/2018 i BOIB núm. 79 de 18/06/2022), la quota de la qual són 13,77.-€, o acreditar-ne la situació d'exempció, reducció o bonificació de quota.

Estan exempts, en el percentatge determinat, en el pagament de la quota íntegra de la taxa els subjectes passius següents:

A1 – Les persones aspirants que tenguin la condició de membre de família nombrosa de categoria general en la data en què finalitza el termini per formular la sol·licitud per participar en el procés selectiu (exempció del 50 %).

A2 – Les persones aspirants que tenguin la condició de membre de família nombrosa de categoria especial en la data en què finalitza el termini per formular la sol·licitud per participar en el procés selectiu (exempció del 100 %).

B – Les persones aspirants amb grau de discapacitat.

- Les persones aspirants amb grau de discapacitat igual o superior al 33 % (exempció del 100 %).

C – Les persones aspirants en situació d'atur que així figurin inscrits en els serveis públics d'ocupació durant un termini de, almanco, 1 mes abans de la data de publicació de la convocatòria (exempció del 100 %).

D – Les persones aspirants que formen part d'una família monoparental (exempció del 50 %). S'entén que formen part d'una família monoparental els supòsits de separació matrimonial o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada per una sola de les persones progenitores i tots els fills menors d'edat que conviuen amb ella. També en formen part els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

j) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació i als mèrits al·legats (full d'autobaremació), que figura en el tràmit telemàtic d'inscripció en aquest procés selectiu.

S'entén que la declaració de responsable està signada quan finalitzi el procés d'inscripció.

5.2. Exempció del requisit d'acreditació de coneixements de llengua catalana

Les persones aspirants que no puguin acreditar el requisit de coneixement de la llengua catalana de referència i que estiguin en servei actiu en el moment de finalització de la presentació de sol·licituds, a l'IMAS, en la mateixa escala, subescala, classe, categoria o especialitat, objecte de la convocatòria, estan exemptes d'acreditar-lo.

S'entenen com a situacions assimilades a servei actiu les següents:

- Les persones que gaudeixen d'una excedència per cura de familiars (article 89.4 TREBEP i article 105 LFPCAIB).

- Les persones que gaudeixen d'una excedència per raó de violència de gènere (article 89.5 TREBEP i article 106 LFPCAIB).

- Les persones declarades en serveis especials (article 87 TREBEP i article 99 LFPCAIB).

- El personal laboral declarat en excedència forçosa (article 46.1 TRET).

En el supòsit que aquestes persones, mitjançant la participació en aquest procés d'estabilització, assoleixin la condició de personal funcionari de carrera, restaran obligades, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la presa de possessió o de la signatura del contracte de treball, a acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés al nivell exigit per a l'accés a l'escala, subescala, classe o categoria -o especialitat- a la qual s'ha accedit.

Si transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per a l'accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i oïts els òrgans de representació del personal corresponent. La remoció suposa el cessament en el lloc de treball obtingut al corresponent procés selectiu, i la pèrdua d'aquest lloc.

Aquestes persones restaran obligades a participar en totes les convocatòries de proves de llengua catalana que durant aquest període convoquin la Direcció General de Política Lingüística i l'Escola Balear d'Administracions Públiques per obtenir el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l'accés al nivell exigit per a l'accés a l'escala, subescala, classe o categoria -o especialitat- a la qual s'ha accedit.

5.3. Requisits específics

5.3.1. Requisits específics per a la reserva per a persones amb discapacitat

Per a les persones que accedeixin pel torn de reserva, a més dels requisits generals d'aquesta base, han de tenir reconeguda la condició legal de discapacitat física, sensorial o psíquica en un nivell igual o superior al 33 %, i acreditar, mitjançant un informe expedit per l'equip multiprofessional corresponent de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, els aspectes següents:

— Que la persona aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos, escala i/o especialitat al qual aspira, mitjançant, si correspon, segons el parer de l'Administració, les adaptacions adients del lloc de treball.

— Si s'escau, les adaptacions que fossin necessàries per fer les proves d'accés, respectant, en tot cas, els principis de mèrit i capacitat.

Les persones que es presentin a les places amb reserva de discapacitat, han de sol·licitar l'emissió de l'informe d'aptitud i adaptació de l'equip multiprofessional de la Direcció General d'Atenció a la Dependència o l'organisme públic equivalent sobre les condicions personals per exercir les funcions corresponents a la categoria/especialitat a la qual aspirin i, si escau, sobre les adaptacions del lloc de treball, i l'han d'aportar en la fase d'acreditació de requisits i mèrits al·legats

5.3.2. S'estableixen altres requisits específics relacionats amb les funcions del llocs de treball que consten a l'annex I.

5.4. El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Les persones aspirants han de complir els requisits exigits el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

6. Òrgans de selecció

6.1. S'ha de designar un tribunal per a les places del subgrup C1, un tribunal per a les places del subgrup C2 i un tribunal per a les places del subgrup AP, els membres dels quals han de ser personal funcionari de carrera nomenat per la Presidència de l'IMAS, d'acord amb els criteris següents:

- Han d'estar constituïts, com a mínim, per cinc membres titulars, i el mateix nombre de suplents. En el cas que resulti impossible la constitució dels tribunals qualificadors amb cinc membres titulars i cinc suplents per la manca de funcionaris de carrera, es podran constituir amb un president i dos vocals, un dels quals ha de fer les funcions de secretari, i el mateix nombre de suplents.

- El president o presidenta i els vocals, un dels quals actuarà com a secretari o secretària, han de ser nomenats per la Presidència de l'IMAS, entre el personal funcionari de carrera de l'IMAS, Consell de Mallorca o dels seus organismes autònoms.

Per a cada persona membre del tribunal, s'ha de nomenar una persona titular i una de suplent.

- La composició s'ha d'ajustar, llevat de raons fundades i objectives, degudament motivades, al criteri de paritat entre homes i dones, amb capacitació, competència i preparació adequades. Es considera que hi ha una representació equilibrada quan en els òrgans de més de quatre membres cada sexe està representat almenys en un 40 %; en la resta, quan els dos sexes estiguin representats.

- Tots els membres dels tribunals han de posseir una titulació acadèmica d'igual o superior nivell que l'exigit a les persones aspirants per a l'ingrés.

6.2. No poden formar part dels tribunals els càrrecs de naturalesa política i el personal eventual de l'Administració, tant si estan en actiu com si fa menys de quatre anys del cessament.

Tampoc poden formar part dels tribunals aquelles persones que hagin realitzat les tasques de preparació d'aspirants a proves selectives per a l'escala, subescala, classe, categoria o l'especialitat de què es tracti en els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent. A tal efecte, l'Administració, amb caràcter previ al nomenament com a membre del tribunal, sol·licitarà als seleccionats la declaració corresponent de no haver preparat aspirants en el període de temps assenyalat abans.

Així mateix, tampoc en poden formar part els representants de les empleades i dels empleats públics, sens perjudici de les funcions de vigilància i vetla del bon desenvolupament del procediment selectiu. A aquests efectes, les persones representants designades han de comunicar aquesta designació a l'Administració amb l'antelació suficient per garantir que no s'interfereix en el funcionament adequat del procediment.

6.3. Les persones que són membres del tribunal s'han d'abstenir de formar-ne part si hi concorren els motius d'abstenció que es preveuen a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les persones aspirants poden promoure la recusació d'algun membre del tribunal qualificador en qualsevol moment de la tramitació del procediment, mitjançant un escrit, en el qual s'ha d'expressar la causa o causes en què es fonamenta, d'acord amb el que es preveu a l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

L'abstenció i la recusació dels membres dels tribunals qualificadors se substanciaran d'acord amb el que disposen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.4. La constitució i les normes de funcionament i d'actuació del tribunal són les que s'estableixen en el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març, en tot allò que no contradigui l'article 8 b) del Decret llei 6/2022.

6.5. El tribunal pot sol·licitar al Departament de Recursos Humans que designi assessors o assessores perquè, en qualitat de persones expertes, amb veu però sense vot, donin suport al tribunal.

6.6. D'acord amb l'article 14 bis del Decret 27/1994, si un nombre elevat d'aspirants o la logística del procés selectiu ho fan recomanable, es podrà nomenar un òrgan de suport del tribunal. Els membres d'aquest òrgan queden adscrits al tribunal i han d'exercir les funcions de conformitat amb les seves instruccions.

6.7. Si en qualsevol moment, el tribunal té coneixement que un aspirant no compleix algun dels requisits exigits que impossibilitin l'accés a l'escala, subescala, classe, categoria -o especialitat -corresponent en els termes que estableix aquesta convocatòria, una vegada feta l'audiència prèvia a la persona interessada, ha de proposar-ne l'exclusió a la presidència de l'IMAS. En la proposta, s'han de comunicar les inexactituds o falsedats que hagi formulat l'aspirant en la sol·licitud.

6.8. De conformitat amb l'apartat 1 de l'article 13 del Decret 27/1994, el nomenament dels membres dels tribunals s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca i al Portal de Selecció de l'IMAS (https://www.imasmallorca.net/rh/) ,un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies.

7. Sol·licituds i autobaremació

7.1. Les persones aspirants han de presentar una sol·licitud per a cada una de les categories/especialitats convocades en què volen participar i formalitzar el corresponent tràmit telemàtic. La sol·licitud per prendre part en aquest procés selectiu s'ha d'emplenar mitjançant l'aplicació telemàtica de l'IMAS. A aquests efectes, s'ha d'accedir al Portal de Selecció (https://www.imasmallorca.net/rh/) o a la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca (www.seu.conselldemallorca.net).

En el supòsit que es vulgui participar en la selecció a escales, subescales, classes o categories - o especialitats- en què hi hagi correspondència amb les del Consell de Mallorca, també s'ha de presentar una sol·licitud de participació a les corresponents convocatòries. Aquesta presentació serà necessària als efectes del que disposa l'apartat 4 de la disposició addicional setzena del Decret llei 6/2022, per al personal afectat per aquest procés d'estabilització que ocupa llocs a l'IMAS amb els mateixos requisits exigits a la convocatòria corresponent del Consell de Mallorca.

El tràmit de sol·licitud de participació dirigirà a l'aplicació telemàtica de l'IMAS, en la qual s'ha d'omplir el model específic de sol·licitud que s'hi trobarà.

El model específic de sol·licitud telemàtica de participació inclou un apartat de dades personals, la declaració responsable sobre compliments dels requisits generals i, si escau, els específics, en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, referits a la data d'expiració del termini per a la presentació de les instàncies.

En el model específic de sol·licitud telemàtica de participació, les persones aspirants han de consignar les dades relatives al compliment dels requisits de participació, i no les han d'acreditar, incloses les circumstàncies que donen dret a bonificacions o exempcions de la taxa, fins al termini previst en la base 8.7.

El model específic de sol·licitud telemàtica de participació també inclou el full d'autobaremació de mèrits, que té igualment la consideració de declaració responsable en els termes que preveu l'esmentat article 69 de la Llei 39/2015.

En aquest full d'autobaremació, les persones aspirants hi han d'al·legar, sota la seva responsabilitat, quins són els mèrits dels quals disposen d'entre els prevists en l'annex III.

Els mèrits s'han d'al·legar en referència a la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. Amb la sol·licitud de participació, no s'ha d'aportar cap documentació d'acreditació dels mèrits.

Les persones que optin per places reservades per a persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud, mitjançant una declaració responsable, que tenen reconegut un nivell de discapacitat igual o superior al 33%, així com que han sol·licitat l'informe d'aptitud o adaptació de l'equip multiprofessional de la Direcció General d'Atenció a la Dependència o de l'organisme públic equivalent sobre les condicions personals per exercir les funcions corresponents a la categoria o especialitat a la qual aspirin. La persona aspirant ha d'aportar aquest informe en la fase d'acreditació dels requisits i mèrits al·legats.

La participació en el procés selectiu de les persones que optin a places amb reserva per a persones amb discapacitat queda condicionada al fet que l'esmentat informe, relatiu a les condicions personals per exercir les funcions de la plaça, sigui favorable.

Tota la informació relativa als tràmits de la convocatòria d'aquest procés selectiu estarà disponible en el Portal de Selecció (https://www.imasmallorca.net/rh/).

7.2. Emplenament i presentació de la sol·licitud:

a) Emplenat el model específic de sol·licitud de participació, es generarà un document (format pdf), que s'ha de descarregar i incorporar en el tràmit que s'iniciï en la Seu electrònica de l'IMAS. És l'únic document que s'ha d'adjuntar.

b) Generat aquest document (en format pdf), el tràmit següent és l'abonament de la taxa, sense el qual no es podrà continuar la tramitació.

c) Una vegada abonada la taxa, s'ha de signar la instància i el document adjuntat, i registrar-los. El registre de la sol·licitud és requisit per a l'admissió en el procés selectiu. En el cas que no es realitzi, encara que s'hagi emplenat el model específic de sol·licitud i s'hagi abonat la taxa, la persona aspirant no serà admesa en el procés.

d) Amb la sol·licitud de participació, no s'ha d'aportar cap document d'acreditació, ni dels requisits ni dels mèrits. La persona aspirant declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits al·legats i disposa dels mèrits declarats.

En el cas que s'hagi presentat més d'una sol·licitud, únicament es tendrà en compte la rebuda amb el darrer número de registre d'entrada electrònic dins termini.

Les sol·licituds de participació que es presentin per qualsevol altra via telemàtica diferent d'aquest tràmit telemàtic es tendran per no presentades.

7.3. L'Administració, d'ofici o a proposta de la persona que presideixi el tribunal, pot requerir, en qualsevol moment, que els les persones aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, s'hagi requerit per acreditar el compliment del que declara, determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

Els errors materials es poden corregir en la fase d'al·legacions, si queden acreditats.

Les persones aspirants queden vinculades pels mèrits que al·leguen dins el tràmit telemàtic, per tant, la puntuació resultant dels mèrits declarats determina la puntuació màxima que poden obtenir en la fase de concurs.

7.4. En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, aquesta es tendrà per no presentada, sense perjudici de l'establert a la base 3.3.

7.5. D'acord amb l'art. 15 de la Llei 39/2015, la sol·licitud de participació està disponible en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7.6. El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils i comença l'endemà que s'hagi publicat l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

La no presentació de la sol·licitud dins el termini i en la forma escaient suposarà l'exclusió de la persona aspirant.

7.7. Amb la finalitat de fer efectiva la protecció de les persones víctimes de violència de gènere, al llarg de tot el procediment se n'han de preservar la identitat i les dades personals.

Les persones aspirants víctimes de violència de gènere han de sol·licitar aquesta protecció a la sol·licitud i han d'emplenar la declaració responsable que es troben en alguna de les circumstàncies següents:

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, encara que no sigui ferma, en què es declari que la persona interessada ha patit alguna de les formes de violència de gènere.

b) L'ordre de protecció vigent.

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

d) Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, de seguretat o d'assegurament vigent.

e) L'informe de l'Institut Balear de la Dona i dels departaments competents en aquesta matèria dels consells insulars.

f) Qualsevol altre dels mitjans de prova prevists en l'article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

8. Admissió i exclusió d'aspirants

8.1. En el termini màxim de dos mesos, comptador des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de l'IMAS ha de dictar una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió. Aquesta relació s'ha de publicar al Portal de Selecció de l'IMAS i en el tauler d' anuncis electrònic de l'IMAS.

Les persones interessades han de comprovar no només que no figuren a la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació de persones admeses.

8.2. Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte. En la publicació d'aquesta resolució, se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

8.3. Un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la Presidència de l'IMAS ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB, en el Portal de Selecció i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS.

El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal publicarà la llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autobarem). Aquesta relació s'ha de publicar en el Portal de Selecció i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS.

En el supòsit que en el moment de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses encara no s'hagi pogut constituir el tribunal, la publicació de la llista provisional de mèrits l'ha de fer l'òrgan convocant.

8.4. Les persones aspirants disposen d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la llista provisional de mèrits al·legats, per esmenar el defecte (error material) de la declaració responsable (autobaremació).

Són considerats errors materials els errors produïts a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta les valoracions d'un mèrit a l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat de manera incorrecta les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit, no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial.

8.5. Un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades les al·legacions fetes en la declaració responsable (autobaremació), si escau, el tribunal publicarà la llista definitiva de mèrits al·legats per ordre de prelació, d'acord amb la puntuació al·legada a l'autobaremació, i l'elevarà a la Presidència de l'IMAS perquè dicti una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre de les persones aspirants d'acord amb la puntuació al·legada en la declaració responsable. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el Portal de Selecció i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS.

8.6. En cas d'empat, aquest s'ha de resoldre atenent els criteris següents:

1r. La major antiguitat el mateix cos, escala, subescala, especialitat o categoria acreditada a l'administració de l'IMAS, Consell de Mallorca o a qualsevol dels seus organismes autònoms.

2n. La major antiguitat acreditada a l'Administració de l'IMAS, Consell de Mallorca o a qualsevol dels seus organismes autònoms.

3è. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de formació.

4t. La major puntuació obtinguda en el mèrit de superació d'exercicis en convocatòries anteriors.

5è. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'administracions i entitats del sector públic.

6è. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en el cos, l'escala, la subescala, l'especialitat o la categoria de què es tracti.

7è. Les persones víctimes de violència de gènere.

8è. La persona de més edat.

9è. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència de gènere, s'han d'acreditar tal com estableix la base 7.6.

8.7. En la mateixa llista informativa, es requerirà un nombre d'aspirants igual al 120 % del nombre de places convocades, per acreditar els requisits i els mèrits al·legats en la declaració responsable.

L'acreditació dels requisits i dels mèrits s'ha de realitzar segons l'indicat a l'annex IV.

Si és necessari, es publicarà una llista addicional de les persones aspirants que poden ser requerides per acreditar els requisits i els mèrits al·legats en la declaració responsable.

El termini per acreditar els requisits i mèrits al·legats és de 10 dies hàbils des de la publicació de la resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre de les persones aspirants en el Portal de Selecció.

Les persones aspirants seleccionades que no presentin la documentació en termini, no poden ser nomenades personal funcionari i resten anul·lades les seves actuacions, tret dels casos de força major estimats per l'Administració en resolució motivada.

Els requisits poden ser comprovats en qualsevol moment per l'Administració de l'IMAS, i sempre abans que es publiqui la llista definitiva de mèrits acreditats. L'Administració de l'IMAS ha de requerir a les persones aspirants perquè esmenin els defectes de la documentació acreditativa dels requisits en el termini de 10 dies hàbils.

Si escau, els requeriments a les persones interessades perquè esmenin els defectes de la documentació acreditativa dels requisits els podran complimentar presentant la documentació original o la seva còpia autèntica per mitjans no electrònics.

Els tribunals han de revisar la documentació acreditativa dels mèrits i valorar-los d'acord amb les bases i el barem de mèrits que figura a l'annex III. La Presidència de l'IMAS pot dictar les instruccions que consideri oportunes per homogeneïtzar els criteris d'aplicació de les bases i del barem de mèrit per part dels tribunals.

El tribunal ha de requerir a les persones aspirants que esmenin els defectes que presenti la documentació acreditativa dels mèrits i atorgarà un termini d'esmena de 10 dies hàbils. També pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

Si escau, els requeriments a les persones interessades perquè esmenin els defectes de la documentació acreditativa dels mèrits els podran complimentar presentant la documentació original o la seva còpia autèntica per mitjans no electrònics.

Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants. Aquesta llista s'ha de publicar per ordre de major a menor puntuació total.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades podran veure l'expedient de valoració, al qual podran accedir de la manera en què s'indicarà a la llista provisional esmentada.

Un cop resoltes les al·legacions, s'ha de publicar en els mateixos termes la llista definitiva de valoració de mèrits, ordenada en funció de la puntuació assolida i amb indicació de la qualificació obtinguda. El tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.

En el cas d'empats en la llista definitiva de valoració de mèrits acreditats, s'aplicaran els criteris de desempats establerts al punt 8.6 d'aquestes bases.

8.8. Comunicació de l'ordre de preferència dels llocs de treball oferts

Al mateix temps de la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits, i segons la convocatòria o convocatòries en les quals hagi participat la persona aspirant, s'ha de procedir a oferir els llocs de treball corresponents a les places convocades, i elegir per ordre de preferència dels llocs oferits segons els supòsits que s'indiquen a continuació. Això no obstant, d'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 36/2004, s'han d'oferir a les persones amb discapacitat que hagin superat el procés aquells llocs de treball adaptats o adaptables a la seva discapacitat .

8.8.1. En el supòsit que es tracti d'una escala, subescala, classe i categoria o especialitat que no tengui correspondència amb el Consell Insular de Mallorca, els tribunals publicaran una llista dels llocs de treball corresponents a les places convocades, que es publicarà en el Portal de Selecció i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS.

A partir de l'endemà d'aquesta publicació, les persones aspirants que figuren a la llista definitiva de valoració de mèrits han de comunicar l'ordre de preferència dels llocs de treballs oferts en el termini de 7 dies hàbils.

L'adjudicació del lloc de treball s'efectuarà atenent a l'ordre prelació definitiu, d'acord amb la petició de destinació efectuada per la persona interessada, ateses les seves preferències del lloc de treball.

Per garantir la cobertura real de tots els llocs oferts per l'IMAS i del Consell de Mallorca, s'oferiran els llocs vacants a la següent persona aspirant disponible en la llista definitiva de valoració de mèrits on es produeixi la vacant, segons la preferència d'elecció de llocs i l'ordre de puntuació establert a la llista definitiva de valoració de mèrits, tant si aquesta vacant es produeix per renúncia o per altres motius.

8.8.2. En el supòsit que es tracti d'una escala, subescala, classe i categoria o especialitat que tengui correspondència amb el Consell Insular de Mallorca, els tribunals publicaran una llista dels llocs de treball corresponents a les places convocades al Consell Insular de Mallorca i a l'IMAS, i les persones aspirants que figurin només a una de les llistes definitives de valoració de mèrits (del Consell Insular de Mallorca o de l'IMAS), hauran de manifestar en el termini de 7 dies hàbils la preferència d'elecció de només els llocs oferts per l'Administració en la qual figura a la llista definitiva de valoració de mèrits esmentada a la base 8.7.

En el supòsit que les persones aspirants figurin a ambdues llistes definitives de valoració de mèrits (de l'IMAS i del Consell de Mallorca), hauran de manifestar, en el mateix termini de 7 dies hàbils, la preferència d'elecció de tots els llocs. En aquest cas, aquesta manifestació ha de ser coincident en el procés de l'IMAS i en el del Consell Insular de Mallorca, i en cas de no ser-ho, es tindrà en compte la darrera manifestació presentada en qualsevol d'ambdós processos.

L'adjudicació del lloc de treball s'efectuarà atenent a l'ordre final de prelació, a l'IMAS o a la del Consell de Mallorca, i d'acord amb la preferència d'elecció del lloc de treball efectuada per la persona interessada.

Per garantir la cobertura real de tots els llocs oferts per l'IMAS i pel Consell de Mallorca, s'oferiran els llocs vacants a la persona aspirant següent disponible en la llista definitiva de valoració de mèrits on es produeixi la vacant segons la preferència d'elecció de llocs i l'ordre de puntuació establert a la llista definitiva de valoració de mèrits, tant si aquesta vacant es produeix per renúncia com si es produeix pel supòsit esmentat en aquest apartat o per altres motius.

Les places de reserva per a persones amb discapacitat no adjudicades, acreixeran les no reservades.

9. Publicació de la llista d'aspirants que hagin superat el procés selectiu, adjudicació dels llocs de treball, nomenament i presa de possessió

9.1. Un cop assignats els llocs de treball oferts en la forma establerta en la base 8, el tribunal ha d'elevar a la Presidència de l'IMAS la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs excepcional de mèrits amb adjudicació dels llocs de treball. D'acord amb l'article 52.3 de la Llei 3/2007, en concordança amb l'article 61.8 del TREBEP, aquesta llista ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com el nombre de places convocades.

Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin les places convocades, quan hi hagi renúncies de persones aspirants seleccionades abans del nomenament o de la presa de possessió, el tribunal ha d'elevar a l'òrgan convocant una relació complementària de les persones aspirants que estiguin situades a continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per a un possible nomenament com a personal funcionari de carrera en substitució de les qui hi renunciïn.

Les places de reserva per a persones amb discapacitat no adjudicades acreixeran les no reservades.

9.2. D'acord amb la proposta del tribunal, la Presidència de l'IMAS ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs excepcional de mèrits, les nomena personal funcionari de carrera de l'escala, subescala, classe, categoria o especialitat que correspongui, i els adjudica els llocs de treball. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB, en el Portal de Selecció i en el tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS.

 

9.3. Places adjudicades en adscripció provisional

Els llocs de prefectures orgàniques i llocs singularitzats s'han d'adjudicar en adscripció provisional.

Els llocs ocupats per personal laboral que té reconegut el dret a la jubilació parcial afectats pels processos d'estabilització s'han d'identificar per a la seva elecció per part de les persones aspirants, perquè el nomenament definitiu s'ajornarà al moment de la jubilació total de la persona ocupant en jubilació parcial. Aquestes persones podran ser adscrites provisionalment a altres places vacants de la mateixa categoria.

9.4. Pressa de possessió

El termini per a la presa de possessió de la plaça s'inicia l'endemà de la publicació en el BOIB i serà de tres dies hàbils, sens perjudici de l'aplicació del que disposa el paràgraf segon de l'article 37 del Decret 27/1994.

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Si fa alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la presa de possessió, perquè l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

9.5. Les persones que assoleixin la condició de personal funcionari de carrera per haver participat en aquest concurs oposició han de romandre almenys tres anys en el lloc de treball, abans de poder participar en futures convocatòries de provisió, sigui en el mateix o a diferents departaments del Consell de Mallorca o dels seus organismes autònoms.

Tampoc podran participar en el mateix termini en les convocatòries per atorgar comissions de serveis.

10. Borses de personal interí

Les persones que no superin el procés selectiu de les especialitats i que no tenguin la possibilitat de participar en el procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició, per no haver-hi places del mateix cos, escala, subescala, classe, especialitat o categoria professional, convocades pel sistema de concurs oposició, s'inclouran en borses de personal funcionari interí, específiques i preferents a les borses ordinàries i/o extraordinàries vigents. En aquestes borses, s'han d'integrar les persones candidates que hagin obtingut la puntuació mínima de 10 punts.

Aquestes borses tindran una vigència limitada fins a la creació de noves borses derivades del resultat de nous processos selectius d'aquestes especialitats o categories.

A l'efecte anterior, els tribunals requeriran a les persones que hagin obtingut un mínim de 10 punts que en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en la declaració responsable. Aquest requeriment es pot fer de forma parcial en un percentatge mínim corresponent al 120 % de les places convocades i respectant la posició de la llista definitiva de mèrits al·legats.

El tribunal revisarà i baremarà els mèrits declarats segons el procediment establert, i conformarà una llista per ordre de puntuació.

Si el requeriment és parcial, aquesta llista parcial es pot emprar per nomenar personal funcionari interí. Amb caràcter previ a l'exhauriment de la llista anterior, i sempre que no s'hagi creat una nova borsa com a resultat d'un nou procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat, es farà un nou requeriment segons el que estableix el paràgraf anterior.

Un cop comprovats els mèrits de totes les persones aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima de 10 punts, s'han de constituir les borses de personal interí de cada escala, subescala, classe, categoria o especialitat corresponent derivades d'aquesta convocatòria i que quedaran formades per ordre de prelació de major a menor puntuació obtinguda, mitjançant una resolució de la Presidència de l'IMAS i la publicació al BOIB.

11. Efectes de la no superació dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal

11.1. Al personal funcionari interí que, estant en actiu com a tal, vegi finalitzada la seva relació amb l'Administració en el moment de la resolució dels processos d'estabilització regulats per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de les places d'estabilització derivades de l'oferta d'ocupació, per la no superació d'aquests, li correspon la compensació econòmica establerta a l'article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei i s'ha de prorratejar per mesos els períodes de temps inferiors a un any fins a un màxim de dotze mensualitats.

La no participació del candidat o candidata en el procés selectiu d'estabilització no dona dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte, en el sistema de concurs excepcional de mèrits es considera que no han participat en les convocatòries les persones que no han presentat la sol·licitud, que no han presentat la declaració responsable, o que no han al·legat la totalitat dels mèrits de què disposen, d'acord amb allò que ja consta en poder de les administracions o entitats.

11.2. Als efectes del que preveu l'article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, només s'ha d'entendre que personal interí o el personal laboral temporal no ha superat el procés selectiu d'estabilització quan, havent-se presentat a totes les convocatòries dels processos selectius d'estabilització realitzats pel Consell Insular de Mallorca o per qualsevol dels seus organismes autònoms, per al cos, escala, subescala o especialitaten què presta serveis, no obtingui plaça en cap d'aquestes.

 

ANNEX III Barem de mèrits

A. Criteris generals

1. S'estableix un barem de mèrits estructurat en els blocs que s'indiquen a continuació, amb les puntuacions màximes que es poden assolir en cada un d'aquests, amb un màxim total de 100 punts:

 • Mèrits professionals: fins a un màxim de 45 punts (45 %)
 • Altres mèrits: fins a un màxim de 55 punts (55 %)

En aquest segon apartat, s'han de valorar els mèrits següents amb el màxim de 55 punts:

 • Superació d'exercicis en convocatòries anteriors per accedir al cos, l'escala o la categoria de la mateixa administració: fins a un màxim de 20 punts.
 • Formació acadèmica: fins a un màxim de 15 punts.
 • Coneixements de la llengua catalana superiors als establerts com a requisit d'accés: fins a un màxim de 15 punts.
 • Cursos de formació rebuts o impartits: fins a un màxim de 20 punts.
 • Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts.

2. Els mèrits meritats a qualsevol departament del Consell Insular de Mallorca o als seus organismes autònoms s'han de valorar de manera equivalent.

3. Els mèrits s'han de valorar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu. En cas que es determini una ampliació del termini de presentació de sol·licituds a conseqüència d'una incidència tècnica que hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o l'aplicació que correspongui, els mèrits es valoraran amb referència a la data en la qual hauria acabat el termini de presentació de sol·licituds si no s'hagués resolt la seva ampliació.

B. Barem de mèrits

1) Mèrits professionals (màxim 45 punts)

i) Per a places de l'escala d'administració general:

1. Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala i classe a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

2. Per cada mes treballat a l'administració convocant, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies de l'escala, subescala i classe a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

3. Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en una escala, subescala i classe o categoria/especialitat diferent d'aquelles a les quals s'opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

4. Per cada mes de serveis prestats en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria/especialitat amb funcions anàlogues, sempre que es tracti d'administració general i del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

ii) Per a places de l'escala d'administració especial

 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/especialitat a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes treballat a l'administració convocant, com a personal laboral, exercint les funcions pròpies de l'escala, subescala, classe o categoria/especialitat a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en una subescala, classe o categoria/especialitat diferent d'aquelles a les quals s'opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior i d'una subescala, classe o categoria/especialitat de la mateixa àrea: 0,1 punts per mes de serveis prestats. S'ha d'entendre la mateixa àrea com experiència en funcions similars del mateix àmbit professional
 • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o categoria /especialitat; o en una subescala, classe o categoria/especialitat amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

S'han de computar com a situacions assimilades a actiu als efectes del còmput de serveis prestats les següents:

 • Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de familiars (article 89.4 TREBEP i article 105 LFPCAIB).
 • Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de violència de gènere (article 89.5 TREBEP i article 106 LFPCAIB).
 • Les persones declarades en serveis especials (article 87 TREBEP i article 99 LFPCAIB).
 • El personal laboral, declarat en excedència forçosa (article 46.1 TRET).

El temps de serveis prestats del personal que ocupi places afectades per un procés de traspàs de competències i que compleixin els requisits establerts en la Llei 20/2021 s'ha de considerar com a temps prestat a l'administració que ha rebut la competència transferida.

Es reconeixeran com a mèrits els serveis prestats al Consell Insular de Mallorca o als seus organismes autònoms com a personal laboral que impliquin l'exercici de funcions pròpies dels funcionaris, tal com estableix l'article 14 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, quan aquests mèrits es valorin en el mateix cos, escala, subescala, classe, especialitat o categoria a què s'opta. Aquests mèrits han de ser comprovats d'ofici per la mateixa administració.

Els serveis prestats a l'IMAS i al Consell Insular de Mallorca en les categories o especialitats la correspondència de les quals s'ha determinat es valoren de manera equivalent per a les persones que han ocupat llocs de feina amb els requisits d'accés establerts en les corresponents convocatòries.

No es computaran els serveis que s'han prestat simultàniament amb altres igualment al·legats.

Per a la realització del càlcul dels serveis prestats s'estableix que els mesos naturals complets computen com un mes. Els períodes inferiors a un mes s'acumularan i cada període de 30 dies es computarà com un mes.

2) Altres mèrits (màxim 55 punts)

i) Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors (màxim 20 punts)

Per a la valoració de la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés com a personal funcionari de carrera, en la mateixa escala, subescala, classe i especialitat de la mateixa administració a la qual s'opta, amb un màxim de 20 punts:

 • Per haver superat el primer exercici d'un o de diversos processos selectius: 4 punts per cada exercici amb un màxim de 8 punts.
 • Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu: 12 punts.
 • Per haver superat més d'un exercici en diversos processos selectius: 15 punts.
 • Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 20 punts.

Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu.

En aquest apartat, quan es refereix a personal funcionari en el mateix cos, escala o especialitat, s'ha d'entendre que, per a les administracions insulars i els ajuntaments, es refereix a personal funcionari en la mateixa escala, subescala, classe o categoria a la qual s'opta.

ii) Formació acadèmica (màxim 15 punts)

Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb els criteris següents:

La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acrediti com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un de superior.

Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions del cos, l'escala o l'especialitat o de la categoria a què s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de tots els cossos, escales o especialitats o categoria les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.

Les titulacions d'ESO i batxiller s'entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats o la categoria que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acrediti, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixin.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 15 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

 • Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 15 punts
 • Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 13 punts.
 • Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 11 punts.
 • Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic: 9 punts.
 • Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic: 7 punts.
 • Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic: 5 punts.

iii) Coneixements de llengua catalana (màxim 15 punts)

Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acrediti, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos, només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 15 punts. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

 • Per al nivell B1: 6 punts
 • Per al nivell B2: 8 punts
 • Per al nivell C1: 10 punts
 • Per al nivell C2: 12 punts
 • Per al llenguatge administratiu: 3 punts

iv) Cursos de formació (màxim 20 punts)

Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació o dels plans per a la formació contínua del personal de les administracions públiques.

Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base territorial i escoles d'administració pública.

Els cursos de formació impartits per ens del sector públic adscrits i dependents de les administracions públiques de base territorial s'han de considerar com a impartits o promoguts per les administracions territorials a les quals estiguin adscrits.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,10 punts per hora.

Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,06666 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS, i a raó de 10 hores per cada crèdit CFC o LRU.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació. En aquest cas, s'ha de valorar el mèrit que atorgui més puntuació a la persona participant.

En tot cas, la persona interessada pot acreditar que el contingut de dos o més cursos que es denominen igual no és el mateix a conseqüència de canvis normatius o d'altres variacions que hagin motivat la modificació dels continguts.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

v) Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts.

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.

 

ANNEX IV Acreditació dels requisits i dels mèrits

1. Criteris generals per a l'acreditació dels requisits i dels mèrits

1.1. D'acord amb la Base 8.7, les persones aspirants que hagin estat requerides per acreditar els mèrits i requisits al·legats en les respectives declaracions responsables, hauran d'adjuntar un original o una còpia dels documents corresponents, en el termini establert, per a la qual cosa se'ls comunicarà el procediment telemàtic que hauran de seguir. Aquesta presentació de documentació també s'haurà de registrar electrònicament, de conformitat amb el previst a l'article 31.3 de l'Ordenança per la qual es regula l'administració electrònica del Consell Insular de Mallorca i dels organismes que en depenen.

D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, si la persona aspirant no s'oposa, l'IMAS comprovarà d'ofici a través de la plataforma d'interoperabilitat corresponent les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, les titulacions acadèmiques oficials, nivell de discapacitat i famílies nombroses, i altres que estiguin disponibles en el moment que s'hagin d'acreditar els requisits i mèrits.

Si la persona aspirant s'oposa al fet que l'IMAS pugui fer aquesta verificació, haurà de presentar el document acreditatiu corresponent, en els termes que s'indiquen al punt 2.

En el cas de la certificació negativa de delictes sexuals, la persona aspirant haurà d'autoritzar expressament la seva consulta, en cas contrari haurà d'aportar el document.

1.2. Les persones interessades són les responsables de la veracitat dels documents presentats electrònicament en les diverses fases dels procediments selectius, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015.

En qualsevol moment del procés selectiu, l'Administració de l'IMAS, d'ofici o a proposta del president o presidenta del tribunal qualificador, pot requerir a les persones aspirants la documentació necessària, a fi que acreditin el compliment dels requisits exigits per participar-hi, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, hagi estat requerida per acreditar el compliment del que declara, determina l'exclusió del procediment selectiu, prèvia audiència de la persona interessada, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

1.3. Els documents s'han de presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en català o castellà. Si és en llengua estrangera, ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent en qualsevol de les dues llengües oficials. Sense aquesta traducció, el requisit o el mèrit no es pot considerar acreditat.

1.4. Si els documents originals ho són en format electrònic, és imprescindible que duguin l'empremta digital (CSV) per poder fer les comprovacions d'autentificació.

2. Acreditació dels requisits

2.1. Acreditació de la titulació acadèmica:

2.1.1 Títol oficial (anvers i revers). En el supòsit de no haver-se expedit el títol, només es podrà acreditar amb la certificació supletòria provisional, d'acord amb l'article 14 del Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació o el reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

2.2. Acreditació coneixements orals i escrits de català:

- Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

- Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

- Certificat reconegut com a equivalent o homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears en matèria de política lingüística.

- Certificat del Consell Insular de Mallorca d'haver superat les proves d'avaluació d'aquests coneixements de les convocatòries que s'han fet d'acord amb els decrets de Presidència de 3 de juny de 2004 i de 29 de setembre de 2004. La Direcció Insular de Funció Pública del Departament d'Hisenda i Funció Pública ha d'emetre un certificat on constin la superació d'aquestes proves i s'ha d'incorporar d'ofici.

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complert malgrat l'homologació s'obtingui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se, en tot cas, abans de la llista definitiva de mèrits comprovats.

També s'entén acreditat el requisit o el mèrit, segons s'escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva, encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

2.3. Acreditació de l'exempció, reducció o bonificació de la taxa de serveis:

Les persones aspirants que tenguin la condició de membre de família nombrosa de categoria general o de categoria especial ho han d'acreditar amb el títol corresponent.

El grau de discapacitat igual o superior al 33 % s'acredita amb la certificació acreditativa del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33%.

La situació d'atur s'acredita amb la certificació de la respectiva oficina del servei públic d'ocupació on l'aspirant figuri inscrit en els serveis públics d'ocupació durant un termini de, almanco, 1 mes abans de la data de publicació de la convocatòria.

La condició que l'aspirant forma part d'una família monoparental (s'entén que formen part d'una família monoparental els supòsits de separació matrimonial o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada per una sola de les persones progenitores i tots els fills menors d'edat que conviuen amb ella: també en formen part els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada) s'ha d'acreditar amb el certificat de convivència i els documents que acreditin la situació de càrrega econòmica exclusiva dels fills a càrrec de la persona progenitora.

2.4. Acreditació de la capacitat i les aptituds físiques i psíquiques per a l'exercici de les funcions: Certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions de l'escala, subescala, classe i categoria -o especialitat-.

2.5. Per a l'acreditació de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, que inclogui agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com tràfic d'éssers humans, per participar en l'accés a llocs de treball que impliquin contacte habitual amb menors de les especialitats assenyalades a l'Annex I, s'ha d'aportar la certificació negativa preceptiva expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals o s'ha d'haver autoritzat a l'IMAS per a la seva consulta.

2.6. Altres requisits

Els requisits exigits a l'apartat «Altres requisits» de l'annex I s'acreditaran aportant el certificat o carnet expressament exigit.

3. Acreditació dels mèrits

Un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, no s'admetrà a tràmit cap document mitjançant el qual s'al·leguin o s'acreditin altres mèrits de la persona aspirant. Només són objecte de valoració els mèrits relacionats al full d'autobarem presentat durant el termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants són responsables de comprovar i verificar l'exactitud dels mèrits al·legats i de les dades que consten en el model de presentació de mèrits.

 

3.1. Acreditació de la titulació acadèmica:

La titulació acadèmica com a mèrit s'ha d'acreditar de la manera establerta a l'apartat 2.1 d'aquest Annex.

3.2. Acreditació coneixements orals i escrits de català:

Els coneixements orals i escrits de català com a mèrit s'ha d'acreditar de la manera establerta a l'apartat 2.2 d'aquest Annex.

3.3. Acreditació dels mèrits professionals:

Certificat de serveis prestats de l'organisme corresponent en el qual ha de constar: temps treballat, categoria/especialitat, grup o subgrup i vinculació amb l'Administració.

El personal que presti o hagi prestat serveis a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i en el Consell Insular de Mallorca no ha d'acreditar els mèrits relatius a la feina desenvolupada a aquestes administracions. A aquests efectes, el Departament de Recursos Humans i la Direcció Insular de Funció Pública del Departament d'Hisenda i Funció Pública han d'emetre d'ofici un certificat on constin aquests mèrits.

3.4. Acreditació de la superació d'exercicis en convocatòries anteriors:

Certificat que acrediti la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés com a funcionari de carrera.

3.5. Acreditació dels cursos de formació:

Els mèrits relatius a les accions formatives, tant els rebuts com els impartits, s'han de justificar mitjançant còpies acreditatives dels certificats, en els quals hi constin el nombre d'hores de durada i/o crèdits de l'acció formativa. Quan es consideri necessari, es pot adjuntar el programa i/o els continguts del curs perquè es pugui valorar la relació amb les funcions del lloc al qual es concursa.

3.6. Acreditació de triennis reconeguts:

Certificat de serveis previs per al reconeixement de triennis a l'administració corresponent.

El personal que presti serveis o els hagi prestat a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials o en el Consell Insular de Mallorca, no ha d'acreditar el mèrit relatiu als triennis reconeguts a aquestes administracions. A aquests efectes, el Departament de Recursos Humans de l'IMAS i la Direcció Insular de Funció Pública han d'emetre d'ofici un certificat en el qual consti aquest mèrit.

En el supòsit que, per motius aliens al treballador o treballadora, l'ens no emeti en el termini corresponent aquests certificats, el treballador sempre podrà acreditar els triennis a l'efecte d'aquest procés d'estabilització mitjançant l'aportació de la darrera nòmina o document justificatiu expedit per l'ens.

 

ANNEX V Sobre la protecció de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, les dades personals que, si escau, es generin a conseqüència de la participació en el procés selectiu restaran emmagatzemades en un fitxer titularitat de l'IMAS.

La presentació de la sol·licitud per prendre part en el procés així com la documentació adjunta comporten la manifestació del consentiment exprés de la persona interessada perquè l'IMAS tracti les seves dades en la tramitació del procés selectiu i en la publicació en els butlletins oficials, taulers d'anuncis, seu electrònica i, en general, en qualsevol mitjà que s'utilitzi per a les comunicacions parcials o definitives del procés selectiu.

La presentació i el tractament de la informació esmentada resulten obligatoris per poder participar en el procés selectiu, per la qual cosa la manca de presentació o l'oposició al tractament per part de les persones interessades impedirà la participació en el procés selectiu. Així mateix, les persones aspirants han de proporcionar dades exactes, verídiques i actuals.

En qualsevol moment, les persones aspirants poden exercir els drets d'accés, de rectificació, d'oposició, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades mitjançant un escrit adreçat a l'IMAS, c. del General Riera, 67, 07010 de Palma, en els termes previstos en la normativa aplicable.

 

​​​​​​​Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en aquest procediment.

Responsable del tractament:

Identitat: Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Adreça postal: c. del General Riera, 67, 07010 Palma

Adreça de correu electrònic: info@imasmallorca.net

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme aquest procés selectiu de l'IMAS, i la posterior adjudicació de places a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i transparència.

La legislació aplicable és la següent:

— El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

— La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

— La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Categories de dades personals objecte de tractament:

Dades de caràcter identificatiu: nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic.

Dades acadèmiques i professionals: mèrits, formació i experiència professional.

Dades relatives a la salut: percentatge i tipus de discapacitat.

Dades relatives a antecedents penals: certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l'oposició de la persona interessada, l'IMAS, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificats de coneixements de llengua catalana amb relació a les convocatòries realitzades d'acord amb els decrets de Presidència del Consell de Mallorca de 3 de juny de 2004 i de 29 de setembre de 2004, les titulacions acadèmiques oficials i els mèrits, així com, si s'escau, el títol de família nombrosa, el certificat acreditatiu de discapacitat i el dictamen d'aptitud per a l'exercici de les funcions del grup o subgrup, escala o categoria o especialitat de la categoria a la qual s'opta, emès per l'equip multiprofessional de la Direcció General de Dependència, o de l'organisme públic equivalent. Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat i d'altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el cas de la certificació negativa de delictes sexuals, la persona aspirant haurà d'autoritzar expressament la seva consulta; en cas contrari, haurà d'aportar el document.

Consentiment per al tractament de dades: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts (incloses les dades relatives a la salut).

Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

Tribunal qualificador del procés: per al desenvolupament i la valoració de la prova i dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previst en la convocatòria.

Departament de Recursos Humans de l'IMAS: per a la comprovació dels requisits i el nomenament del personal, i tot allò que sigui necessari per a la resolució d'aquesta convocatòria.

Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, les persones aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres persones participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, no podran obtenir les dades de contacte d'altres persones aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

Administració de justícia: En el cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin a l'Administració de Justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o a terceres persones, tret que hi hagi una obligació legal o un interès legítim, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: no es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals de les persones aspirants.

Transferències de dades a altres països: les dades no es transferiran a altres països.

Exercici de drets i reclamacions: les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar a l'IMAS la confirmació que les seves dades són objecte de tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació, la rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar el procés selectiu.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat abans (IMAS), mitjançant el procediment «Exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de l'IMAS (https://imas.sedipualba.es).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/).

Conseqüències de no facilitar les dades personals: no presentar les dades necessàries implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.

Dades de contacte de la Delegació de Protecció de Dades: c. del General Riera, 67, 07010 Palma (info@imasmallorca.net)