Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 658158
Resolució de correcció dels errors observats als Annexos III de les resolucions de la presidenta de l’IMAS per la qual s’aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral als grups 1 i 2 de les places de l’oferta pública extraordinària de la R. Miquel Mir i per a l’ingrés com a personal laboral als grups A i B de les places de l’oferta pública extraordinària de la R. Oms/Sant Miquel i dels centres de Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d’octubre de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 140, de 29 d'octubre de 2022, es varen publicar la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual s'aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022, i la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups A i B de les places de l'oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia de Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d'octubre de 2022).

2. S'ha observat un error en l'Annex III d'ambdues resolucions. En concret, s'ha detectat l'error en la lletra B del barem de mèrits, amb relació a l'apartat 2 d'altres mèrits, apartat v) triennis reconeguts fins a un màxim de 15 punts, perquè allà on diu:

«Es valorarà cada trienni reconegut com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.»

Ha de dir:

«Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.»

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. La disposició addicional vuitena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, modificat pel Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, regula el barem de mèrits comú d'altres mèrits dels processos de concurs per a places de personal funcionari i de personal laboral de qualsevol administració de les Illes Balears. A l'apartat v) d'aquesta disposició addicional, fa referència els triennis reconeguts fins a un màxim de 15 punts. Aquest apartat determina que es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.

3. Correspon a la Presidència de l'IMAS convocar i resoldre els procediments de selecció, establir-ne les bases, els programes i el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció, d'acord amb l'article 7.2.13) dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'error observat en l'Annex III de la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual s'aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l'oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l'IMAS per a l'any 2022, així com també rectificar l'error observat en l'Annex III de la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal lab oral de les categories adscrites als grups A i B de les places de l'oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia de Can Clar i Son Bru de l'IMAS per a l'any 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d'octubre de 2022), en el sentit següent:

Allà on diu:

«Es valorarà cada trienni reconegut com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.»

Ha de dir:

«Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.»

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (9 de novembre de 2022

La consellera executiva de Drets Socials i presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler)