Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 650665
Nomenament de personal funcionari de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

Expedient núm.

Procediment

23807/2022

Nomenament fixes i/o temporals (funcionaris o laborals)

Nomenament de personal funcionari de carrera

La regidora delegada, pel decret d'Alcaldia núm. 2022-10902 de data 02 de novembre de 2022, ha resolt nomenar al Sr. Xavier Rey Freixes amb DNI 41****02Z com a personal funcionari de carrera a la plaça de Tècnic mig de gestió, Escala d'Administració General, Subescala de Gestió, Grup de classificació A2, per haver aprovat el procés selectiu convocat per cobrir l'esmentada plaça en propietat mitjançant concurs oposició pel torn d'accés lliure a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa.

El que es fa públic a l'efecte de l'article 62 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; i de l'article 25 del Reglament general d'ingrés de personal de l'administració general al servei de l'administració general l'Estat i provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.

 

Eivissa, en el dia de la signatura electrònica (7 de novembre de 2022)

La regidora delegada Estefanía Torres Sánchez