Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

Núm. 650381
Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar un Facultatiu/va Tècnic/a Informàtic/a (TGM01-22) per prestar serveis de programació d’aplicacions a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, Fundació Bit

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Primera. - La selecció es regirà per les indicacions recollides en la present convocatòria i en la normativa d'aplicació.

Segona. - La feina consisteix en el desenvolupament i manteniment d'aplicacions de Backend en JEE. La persona interessada treballarà en un departament de Desenvolupament que segueix la filosofia Agile mitjançant el framework SCRUM.

S'ofereix un contracte per a cobrir temporalment un lloc de feina durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva, grup de classificació B, remuneració bruta anual de 28.091,90.- € distribuït en dotze pagues, per a una jornada completa de 37,5 hores setmanals, amb el següent horari general de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h i amb un règim flexible d'entrada i sortida. També amb condicions laborals que afavoreixen la conciliació de la vida familiar i laboral, dies d'assumptes propis i la possibilitat d' adherir-se al Pla de Teletreball de l'entitat.

Tercera. – Els/les candidats/tes hauran de complir els següents requisits:

 • Nacionalitat espanyola o alguna altra d'acord amb l'article 57 de l' EBEP.
 • Tenir 16 anys d'edat complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que complien, en el cas que haguessin estat separats, inhabilitats o acomiadats disciplinàriament. En el cas de ser de nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, a l'accés a una plaça en una entitat del sector públic instrumental del Govern de les Illes Balears.
 • Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de la categoria laboral en què s'inclouen al lloc de feina ofert.
 • Estar en possessió de la titulació universitària de Grau d'Enginyeria Informàtica, d'Enginyeria Tècnica en Informàtica, Diplomatura en Informàtica, o titulació equivalent.
 • Certificat de català nivell B2

Quarta. - El procés de selecció es realitzarà per una comissió de selecció:

President: Juan Tramullas Vich (titular) Director Tècnic; Esteban Bardolet Richter (suplent) Cap Àrea Sistemes i Comunicacions

Vocal: Esteban Luengo Simón (titular) Cap Àrea Desenvolupament; Miguel Ángel Nieto Pulido (suplent) Facultatiu Tècnic Desenvolupament

Secretaria: Sonia Plaza García (titular) Administrativa Recursos Humans; Raquel Díaz Martín (suplent) Cap Àrea Recursos Humans

Cinquena.- El procés selectiu constarà de 4 fases:

Fase 1

Tota la documentació justificativa (original i fotocòpia) s'haurà d'aportar en el registre de la Fundació Bit, carrer Laura Bassi, s/n-Centre Empresarial Son Espanyol, ParcBit, en l'horari de 09:00h a 13:00h. També es pot remetre mitjançant correu electrònic seleccion@fundaciobit.org o  per correu postal, en ambdós casos, amb copia acarada de la titulació universitària i del títol de català. No seran admeses en el procés de selecció les candidatures que no es presentin en el termini i amb les formes abans descrites:

 • Sol·licitud de participació en el procés (a disposició en la web https://www.fundaciobit.org/category/ofertes-de-feina/ i a les oficines de l'entitat).
 • Fotocopia del D.N.I. o en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, document acreditatiu de la personalitat (N.I.E. o targeta de residència).
 • Curriculum Vitae
 • Titulació universitària requerida a la base tercera.
 • Certificat B2 de català (s'ha d'aportar certificat oficial expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat)

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de 15 dies naturals per a presentar la sol·licitud i la resta de documentació indicada a la Fase 1. El còmput d'aquests dies comença l'endemà de la publicació en el BOIB de les bases. La documentació de la Fase 4, mèrits que s'al·leguen, s'hauran de presentar durant el termini que s'estableixi.

Finalitzat el termini per a presentar les sol·licituds, es publicarà una llista provisional d'admesos i exclosos amb un termini de 7 dies naturals per a esmenar les possibles omissions i/o deficiències.

La Comissió de Selecció de l'entitat emetrà la llista definitiva d'admesos i començarà la següent fase. Només els candidats o les candidates que compleixin amb els requisits passaran a la Fase 2.

Fase 2

Prova tipus test, amb 10 preguntes amb 4 respostes cadascuna. De cada pregunta solament una resposta de les quatre possibles serà correcta. A l'examen es demanaran preguntes extretes del següent contingut:

 • JavaSE Tutorial: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/index.html
 • JEE 7 Tutorial: https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/index.html
 • SQL Tutorial: http://www.w3schools.com/sql/default.asp

Aquesta prova tindrà una durada de 30 minuts. Cada pregunta tindrà una puntuació total de 0,5 punts. Les preguntes mal contestades restaran 0,167 punts, arrodonint al segon decimal.

Aquesta prova tindrà una puntuació màxima de 5 punts. Només els/les aspirants que superin la prova de coneixements amb una puntuació de 2,5 o superior podran continuar amb el procés de selecció.

Fase 3

Entrevista personal: Es valoraran les competències específiques que es requereixen per la realització de la feina: Tenir capacitat de treballar en equip, capacitat d'autoaprenentatge i ràpida adaptabilitat al nou entorn.

Fase 4

Els barems s'establiran de la següent manera:

1-Prova tipus test: Màxim de 5 punts, segons allò establert a la descripció de la Fase 2.        

2-Coneixements de català: 0,3 punts  per al nivell C1; 0,5 punts per al nivell C2

3-Certificat d'anglès nivell B2: 0,25 punts, nivell C1: 0,5 punts.

4-Experiència laboral en desenvolupament d'aplicacions amb el llenguatge de programació Java: (0,05 per cada mes d'experiència) fins un màxim de 3 punts. L'experiència laboral es justificarà amb un informe de vida laboral, el Curriculum Vitae on s'especificarà els projectes i tecnologies que s'han desenvolupat així com el temps que s'ha treballat en ells i una declaració jurada de la veracitat de les dades.

5-Entrevista personal: Màxim d'1 punt

Concloses la meritació la Comissió de Selecció elaborarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els/les aspirants, amb indicació del nombre del document nacional d'identitat i s'obrirà un termini de set dies naturals, des de l'endemà al de la publicació de la llista, per a la presentació d'al·legacions.

En el cas que varis/vàries candidats/es obtinguin la mateixa puntuació, el criteri per establir l'ordre de prelació a la puntuació final, serà el següent:

 • Ser dona, degut a la representació inferior al 40 %, del gènere femení en la categoria de tècnic/a superior a la Fundació Bit, d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
 • Puntuació de la prova de coneixements

La comissió de selecció, els dos dies hàbils després, valorarà les al·legacions i elaborarà la llista definitiva que s'elevarà al Gerent per a la resolució definitiva del procés.

Tota la informació del procés de selecció es publicarà a la web de la Fundació Bit  https://www.fundaciobit.org i a les oficines de la Fundació Bit al ParcBit.

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s' hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social, sense perjudici que s'hi pugui presentar una reclamació davant l'òrgan que dicta aquestes bases.

Els criteris selectius han estat aprovats pel Gerent de la Fundació Bit.

 

Palma,  a la data de la signatura (5 de novembre de 2022

El gerent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia Antoni Josep Roig Cuart)