Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 648674
Aprovació definitiva de l’expedient número 31/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE13/2022) i suplement de crèdit (SUP12/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 6 d'octubre de 2022, va aprovar inicialment l'expedient número 31/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l'exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE13/2022) i suplement de crèdit (SUP12/2022).

L'expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en el BOIB núm. 131, de dia 8 d'octubre  de 2022, durant el termini de quinze dies, perquè totes les persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i poguessin formular-hi les al·legacions pertinents.

Durant aquest termini no se'n va presentar cap, per la qual cosa, i d'acord amb el que va aprovar el Ple, l'acord es va esdevenir definitiu i es va ordenar que se'n publicàs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el resum per capítols de la modificació de crèdit, que s'incorpora com a annex.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà  de publicar aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

Resum per capítols de la modificació de crèdits:

CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE13/2022)

  Cap. 6

1.100.600,00

  Cap. 4

15.000,00

TOTAL

1.115.600,00

Fons de finançament:

Baixes per anul·lació

Cap. 4

15.000,00

TOTAL

15.000,00

 

Romanent de Tresoreria

Cap. 8

1.100.600,00

TOTAL

1.100.600,00

 

TOTAL FONS DE FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI

1.115.600,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP12/2022)

Cap. 7

7.367.865,16

Cap. 4

2.300.000,00

TOTAL

9.667.865,16

Fons de finançament:

Romanent de Tresoreria

Cap. 8

9.667.765,16

TOTAL

9.667.865,16

 

TOTAL FONS DE FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT

9.667.765,16

 

Palma, 4 de novembre de 2022

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez