Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

Núm. 648111
Resolució de la Presidenta del Consell Rector de l'Institut Balear de la Dona de 4 de novembre de 2022 per la qual se´n renoven els vocals representants del Grup Parlamentari Més per Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fet

1. El 4 de juliol de 2022 el Grup Parlamentari Més per Mallorca va proposar la renovació dels seus representants per al Consell Rector de l'IBD, proposant que se'n designi representant titular la senyora Aina Sastre Bestard i representant suplent, la senyora Joana Aina Campomar i Orell.

Fonament de dret

1. L'article 8.1 del Decret 109/2001, de 3 d'agost, pel qual es regulen l'organització i el funcionament de l'Institut Balear de la Dona, pel que fa al nomenament i destitució de vocals del Consell Rector de l'Institut, a proposta dels que hi són representats.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Destituir la senyora Lourdes Martín i Clemente, com a vocal titular, i a la Sra. Aina Sastre i Bestard, com a vocal suplent del Consell Rector de l'Institut Balear de la Dona en representació del Grup Parlamentari Més per Mallorca, tot agraint-lis els serveis prestats.

2. Nomenar la senyora Aina Sastre i Bestard, vocal titular, i la senyora Joana Aina Campomar i Orell, vocal suplent, en representació del Grup Parlamentari Més per Mallorca al Consell Rector de l'Institut Balear de la Dona.

3. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 4 de novembre de 2022)

La presidenta del Consell Rector Mercedes Garrido i Rodríguez