Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 648103
Resolució del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual es nomena a la delegada de Menorca de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Sr. Andreu Manresa i Monserrat, com a director general de l'ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, una vegada vist l'informe d'avaluació  de la Comissió de selecció que consta en el procediment de selecció mitjançant convocatòria pública per cobrir el lloc de delegat/da de Menorca i conforme a l'establert als articles 22 de la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 23.2 c) de la Llei 15/2010 del 22 de desembre de l'EPRTVIB, modificada per la Llei 9/2015 de 26 de novembre, ha decidit nomenar, atenent als criteris d'idoneïtat, competència professional i experiència a la Sra. Vanesa Ortí Precedo com delegada de Menorca del EPRTVIB.

 

Calvià, a la data de la signatura electrònica (4 de novembre de 2022)

El director general de l'EPRTVIB Andreu Manresa i Monserrat