Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 647961
Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública, a proposta de la Comissió tècnica de valoració, per la qual s’adjudiquen els llocs de treball de personal funcionari de carrera de caporal/a de bombers/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca, adscrits a la Direcció Insular d’Emergències del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, corresponents a la convocatòria mitjançant el sistema de concurs de mèrits aprovada per Decret de la Presidenta de dia 18 de maig de 2022 (BOIB núm. 70, de 31 de maig)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 6 d'abril de 2022, va aprovar les bases i el barem de mèrits per al proveïment de llocs de treball de caporal/a de bomber/es i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca, adscrit a la Direcció Insular d'Emergències del Departament d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, mitjançant el sistema de concurs de mèrits (BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2022), en ús de l'atribució de l'article 36.1) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018).

2. El 18 de maig de 2022 la presidenta del Consell Insular de Mallorca va dictar un Decret pel qual es va convocar el concurs de mèrits per al proveïment de llocs de treball de caporal/a de bombers/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca, adscrits a la Direcció Insular d'Emergències, inclosos a l'annex I, i els que s'hi incorporin en concepte de resultes (annex IV), d'acord amb les bases i el barem de mèrits aprovats pel Consell Executiu del Consell de Mallorca. (BOIB núm. 70 de dia 31 de maig).

3. En data 18 d'octubre de 2022, la comissió tècnica de valoració del procediment va formular la proposta definitiva d'adjudicació dels llocs de treball pel sistema del concurs de mèrits. 

4. La secretària tècnica d'Hisenda i Funció Pública en substitució del director insular del Servei d'Emergències, sol·licita mitjançant escrit de dia 2 de novembre de 2022, per necessitats del servei, l'ajornament del cessament del personal dels llocs de treball de bomber/a conductor/a afectats pel concurs de trasllats per un període de 20 dies hàbils. 

A més a més, sol·licita l'ajornament excepcional del cessament del personal dels llocs de treball de bomber/a conductor/a afectats pel concurs de trasllats, un cop completada la pròrroga prevista a l'apartat anterior, amb efectes de dia 22 de desembre de 2022.

Fonaments de dret

1. Els articles 101 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i en els articles 75 i següents de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 28.1.e) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de Consells Insulars. 

3. Els capítols II i III, respectivament, del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'aplicació en aquest àmbit en virtut del que disposa l'article 190 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

4. Les bases per al proveïment definitiu de llocs de treball aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 6 d'abril de 2022.

Per tot això, atès el que disposa l'Acord de delegació de determinades atribucions del Consell Executiu en el conseller executiu o consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, en matèria de personal, dict la següent

Resolució

1. Adjudicar, segons la proposta definitiva efectuada per la comissió tècnica de valoració, els llocs de treball de personal funcionari de carrera de caporal/a de bombers/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca adscrits a la Direcció Insular d'Emergències del Departament d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca corresponents a la convocatòria mitjançant el sistema de concurs de mèrits aprovada pel Decret de la Presidenta de dia 18 de maig de 2022 (BOIB núm. 70 de dia 31 de maig).

2. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la proposta definitiva d'adjudicació dels esmentats llocs de treball, objecte del procediment de proveïment, adjunts com a annex I d'aquesta Resolució.

3. Establir que el termini de presa de possessió dels llocs de treball de caporal/a començarà a comptar-se des del dia següent al del cessament, el qual s'haurà d'efectuar dins els tres dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Aprovar l'ajornament del cessament del personal dels llocs de treball de bomber/a conductor/a afectats pel concurs de trasllats per un període de 20 dies hàbils, per necessitats del servei, d'acord amb la sol·licitud de dia 2 de novembre de 2022 de la secretària tècnica d'Hisenda i Funció Pública en substitució del director insular del Servei d'Emergències, atès el que disposa l'article 25.3 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Aprovar l'ajornament excepcional del cessament del personal dels llocs de treball de bomber/a conductor/a afectats pel concurs de trasllats, un cop completada la pròrroga prevista a l'apartat anterior, amb efectes de dia 22 de desembre de 2022, atès el que disposa l'article 25.4.a) del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Establir que, en tot cas, el còmput dels terminis per prendre possessió s'ha d'iniciar quan acabin els permisos o les llicències que s'hagin pogut concedir a les persones interessades, tret que per causes justificades l'òrgan competent decideixi suspendre'n el gaudi.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu  de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat  per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comúde les administracions públiques. 

 

Palma, 4 de novembre de 2022

El conseller executiu del Departament d'Hisenda i Funció Pública (per delegació del Consell Executiu, segons acord de dia 28 de setembre de 2022, BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022) Josep Lluís Colom Martínez

 

ANNEX I

Proposta definitiva  d'adjudicació dels llocs de treball de caporal/a de bombers/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca

Lloc de caporal/a de bombers

Cognoms i nom

Lloc de treball

Carmona Nelson,William Taryn

Calvià

Gallego Peña, Sergio

Calvià

Gonzalez Colom, Jose Miguel

Calvià

Lacasta Clemente, Ricardo

Alcúdia

Monserrat Plomer, Juan Antonio

Manacor

Pujol Calafel, Antoni

Alcúdia

Trujillo Porcuna,Francisco

Felanitx

Lloc de bomber/a conductor/a

Cognoms i nom

Lloc de treball

Berbel Sundberg, Daniel

Calvià

Cifuentes Mir, Juan Eulogio

Inca Grm

Cortes Galindo, Jose

Llucmajor

Doyle Yañes, Hugo Sebastian

Calvià

Fornas Garcia, Joan

Inca

Garcia Ladaria,Alvaro

Llucmajor

Gonzalez Garcia, Jose Luis

Calvià

Limones Hernan, Francisco

Alcúdia

Luque Aguilar, Francisco

Alcúdia

Matas Blazquez, Edgar

Inca

Medina Torrecabota, Javier

Manacor

Mercant Bauza, Miguel Angel

Inca

Nicolau Ferragut, Benet

Sòller Grm

Pastor Garcia, Oscar

Inca Grm

Perez Bautista, David

Inca

Ramirez Vey, Rafael

Calvià

Rio Lopez, Alvaro del

Inca Grm

Rossello Miquel, Pascual

Artà

Sabater Vidal, Joan Mateu

Inca Grm

Salom Llaneras, Lluis

Inca

Salva Jorcas, Maties

Calvià

Sastre Ramis, Antonio

Alcúdia

Segarra Lopez, Vicente Javier

Inca

Serrano Tormo, Jose

Manacor

Terroba Garcia, Leopoldo

Inca

Verdera Delgado, Miguel

Calvià