Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 647696
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la Resolució de data 29 de setembre referida a la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i designació del tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. Els municipis tenen competències en matèria de policia local, d'acord amb el que determina l'article 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'apartat j de l'article 29.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

2. L'article 30.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears disposa que correspon als ajuntaments la competència per a la selecció de nou ingrés, la promoció i la mobilitat del personal dels cossos de policia local, d'acord amb les previsions de les respectives ofertes anuals d'ocupació pública. L'article 30.3 de la mateixa Llei disposa que els ajuntaments poden encomanar al Govern de les Illes Balears la convocatòria i la realització dels processos selectius.

3. L'article 58 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears disposa que en el marc de la normativa vigent i respectant la voluntat de les entitats afectades, per raons d'eficàcia, eficiència i economia, i a fi de prestar un millor servei a la ciutadania, l'administració autonòmica de les Illes Balears, els consells, els ajuntaments i la resta d'entitats locals de les Illes es poden transferir i delegar, entre si, competències i encomanar la gestió ordinària dels serveis, sempre amb respecte als àmbits competencials respectius.

4. L'article 188 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears mateix Decret, referit a la cooperació entre l'Administració de la Comunitat Autònoma i les entitats locals, dins d'un marc de cooperació, estableix la possibilitat que la consellera competent en matèria de coordinació de policies locals, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública, assumeixi la competència que li sigui delegada per les entitats locals per convocar i gestionar tot o part dels processos selectius per cobrir vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local i les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local.

5. La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per Resolució de 10 d'agost de 2022 (BOIB núm. 106, d'11 d'agost de 2022) va iniciar el procediment per assumir les competències dels processos selectius esmentats.

6. En el marc de la Resolució anterior els ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera varen delegar la competència per adoptar les resolucions necessàries per dur a terme la convocatòria, aprovar les bases i dur a terme el procés selectiu per a la provisió de vacants dotades pressupostàriament, pel sistema d'accés de torn lliure, enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup de classificació C1, categoria policia.

7. Mitjançant Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre de 2022 (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre) es va publicar la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es va designar el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera.

8. Mitjançant Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 132 d' 11 d'octubre) es va modificar l'esmentada Resolució de 29 de setembre a l'efecte de poder incloure a la convocatòria dues places més de la categoria de policia ofertades per l'ajuntament de Deià.

9. En data 17 d'octubre l'ajuntament de Lloret de Vistalegre ha comunicat a l'EBAP l'avocació de les competències delegades en l'Escola Balear d'Administració Pública per a la gestió unificada del procés selectiu de la categoria de policia, en consonància amb l'establert en els articles 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 116 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (Reial decret 2868/1986, de 28 de novembre). La citada avocació ha estat adoptada per l'ajuntament mitjançant Acord plenari de data 14 d'octubre de 2022.

D'altra banda, l'ajuntament de Felanitx també ha adoptat per unanimitat mitjançant Acord Plenari de data 28 d'octubre de 2022 l'avocació de les competències delegades en l'Escola Balear d'Administració Pública per a la gestió unificada del procés selectiu de la categoria de policia.

Amb les esmentades avocacions, els citats ajuntaments assumeixen d'ara en endavant la competència per dur a terme la tramitació del procediment relatiu al procés selectiu per a l'estabilització de les places d'agent de policia local (1 i 3, respectivament), inclosa la resolució dels recursos administratius que es puguin interposar contra aquesta modificació.

En conseqüència, es fa necessari modificar la Resolució de 29 de setembre de 2022 a l'efecte d'excloure de la convocatòria als ajuntaments de Lloret de Vistalegre i de Felanitx així com també eliminar les places (1 i 3, respectivament) de la categoria de policia ofertada per dites entitats locals. A més, aquest canvi suposa entre d'altres, modificar els annexos 1 i 4 amb l'objectiu d'establir el nombre de places total de la convocatòria i eliminar el temes núm. 12 i 14 corresponents als ajuntament de Felanitx i de Lloret de Vistalegre.

10. Aquesta modificació de la convocatòria no afecta a la concurrència i per tant no s'amplia el termini de presentació de sol·licituds ja iniciat mitjançant la publicació de les Resolucions de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de data 29 de setembre de 2022 (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre) i 10 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 132, d'11 d'octubre).

11. D'acord amb l'article 10.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'avocació de la competència s'ha de comunicar a les persones interessades en el procediment.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Comunicar a les persones interessades que els Ajuntaments de Lloret de Vistalegre i de Felanitx han avocat les competències delegades en l'EBAP per la tramitació del procés selectiu per la cobertura de les places de la categoria de policia incloses en les seves ofertes d'estabilització (BOIB núm. 119, de 10 de setembre de 2022 i BOIB núm. 56, de 28 d'abril de 2022, respectivament).

2. Modificar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre, modificada per Resolució de 10 d'octubre de 2022, per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022) per tal d'excloure del procés la cobertura de les places de la categoria de policia de les ofertes dels ajuntaments de Lloret de Vistalegre (1 plaça) i de Felanitx (3 places) de l'esmentat procés unificat. Amb aquesta modificació, es convoquen 133 places de la categoria de policia del cos de policia local corresponents a l'escala d'Administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1, incloses en les ofertes d'ocupació pública i dels ajuntaments que s'indiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Eliminar de l'apartat B “temes de la segona fase de la prova de coneixement” de l'annex 4 de l'esmentada Resolució els temes núm. 12 i núm. 14 corresponents als ajuntaments de Felanitx i Lloret de Vistalegre, respectivament.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la pàgina web del Govern de les Illes Balears i en les pàgines web dels ajuntaments respectius.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, recurs de reposició, amb caràcter potestatiu i previ al recurs contenciós administratiu, en el registre de l'EBAP o davant els Ajuntaments de Lloret de Vistalegre i de Felanitx en un termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

 

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (3 de novembre de 2022) La consellera de Presidència Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez Per delegació de competències dels batles dels ajuntaments

 

ANNEX 1 Places convocades

Les 133 places estan incloses dins les ofertes públiques d'ocupació per reposició i/o ofertes públiques d'estabilització i estan distribuïdes de la manera següent:

Illa

Municipi

Nombre per oferta/es pública reposició

Nombre per oferta pública estabilització

Del total de places % de reserva dones

Delegació

Mallorca

 

 

 

 

 

 

Alcúdia

5

 

 

Núm. 124, 22/09/22

 

Algaida

1

 

-

Núm. 118, 08/09/22

 

Andratx

5

 

 

Núm. 125, 24/09/22

 

Binissalem

1

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Bunyola

3

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Calvià

19

1

40%

Núm.119, 10/09/22

 

Campanet

1

 

-

Núm. 120, 13/09/22

 

Campos

1

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Consell

1

1

-

Núm.119, 10/09/22

 

Deià

2

 

-

Núm. 128, 01/10/2022

 

Estellencs

1

 

-

Núm. 119, 10/09/22

 

Inca

 

1

-

Núm. 120, 13/12/22

 

Llucmajor

8

1

-

Núm.119, 10/09/22

 

Manacor

3

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Mancor de la Vall

1

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Muro

4

 

-

Núm. 120, 17/09/22

 

Palma

41

9

40%

Núm. 121, 15/09/22

 

Pollença

3

1

-

Núm. 116, 03/09/22

 

Sant Llorenç des Cardassar

 

4

-

Núm. 122, 17/09/22

 

Santanyí

1

 

-

Núm. 119, 10/09/22

 

Son Servera

1

 

-

Núm. 118, 08/09/22

Menorca

 

 

 

 

 

 

Ciutadella

6

 

-

Núm. 122, 17/09/22

 

Es Mercadal

1

 

-

Núm.118, 08/09/22

Eivissa-Formentera

 

 

 

 

 

 

Formentera

3

 

-

Núm. 119, 10/09/22

 

Sant Antoni de Portmany

1

 

-

Núm. 121, 15/09/22

 

Sant Josep de sa Talaia

 

2

-

Núm. 120, 13/09/22

TOTAL PLACES

 

113

20