Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 647459
Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2281/2022 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de l'Ajuntament de SANTA MARGALIDA pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 2281/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdit i Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria.

Havent finalitzat el període d'exposició al públic per poder examinar i presentar les oportunes reclamacions a la modificació de crèdit amb núm. d'expedient 2281/2022, dintre el pressupost municipal del 2022, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple a la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2022 i tenint en compte que durant el període de 7 d'octubre de 2022 a 3 de novembre de 2022, segons edicte inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 130, de data de 06-10-2022 i en els taulers d'anuncis de la Corporació, no s'han presentat al·legacions en contra. L'esmentat expedient queda elevat a definitiu tal i com estableix l'article 169 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i es fa pública la modificació pressupostària acordada:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplic. Pressup

Denominació

INCREMENT

336 60000 (05)

COMPRA TERRENY TALAIOT SA NINETA

20.000,00 €

336 60001 (05)

COMPRA TERRENYS CANTERES

5.000,00 €

459 60000 (05)

ACONDICIONAMENT SON MAS

150.000,00 €

3321 62300 (01)

MAQUINÀRIA I I INSTAL·LACIONS AUDITORI

8.000,00 €

338 62300 (01)

MAQUINÀRIA FESTES

7.000,00 €

231 22699 (01)

DESPESES DIVERSES S.SOCIALS

10.000,00 €

231 22797 (01)

PROJECTE INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

50.000,00 €

231 62300 (01)

MAQUINARIA, INST. TECNIQUES I UTILLATGE CENTRE DIA

3.000,00 €

338 62500 (01)

MOBILIARI I ESTRIS FESTES

20.000,00 €

323 62200 (05)

ESCOLETA 0-3 SANTA MARGALIDA

65.000,00 €

323 62201 (05)

ESCOLETA 0-3 SON SERRA

45.000,00 €

323 62202 (05)

ESCOLETA 0-3 CAN PICAFORT (NOVA CREACIÓ)

95.000,00 €

323 62203 (05)

ESCOLETA 0-3 CAN PICAFORT (AMPLIACIÓ)

55.000,00 €

171 60000 (05)

COMPRA TERRENY PARC SON SERRA

650.000,00 €

 

TOTAL

1.183.000,00 €

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplic. Pressup

Denominació

INCREMENT

231 62202 (05)

COMPRA CASA I PORTASSES MILLORA C.DIA

350.000,00 €

326 62200 (05)

ESCOLA MÚSICA

13.000,00 €

459 60000 (05)

COMPRA TERRENY PER APARCAMENT ENTRADA SM

50.000,00 €

338 22796 (05)

IL·LUMINACIÓ NADAL

50.000,00 €

132 62400 (05)

VEHICLES POLICIA LOCAL

65.000,00 €

172 62300 (05)

TORRE VIGILANCIA PLATGES

10.000,00 €

 

TOTAL

538.000,00 €

 

CONCEPTE D'INGRÉS

 

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

INCREMENT

870.00

Romanent de Tresoreria per Despeses Generals

1.721.000,00€

 

TOTAL

1.721.000,00€

El que es fa públic en compliment a la normativa vigent, significant que contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Santa Margalida, en data de signatura electrònica (4 de novembre de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich