Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 638374
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’ octubre de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria familiar i comunitària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Els articles 9 i següents de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, en la redacció donada pel Reial decret llei 12/2022, de 5 de juliol, regulen el personal estatutari temporal. Per la seva banda, l'article 33.1 disposa que la selecció de personal estatutari temporal s'ha d'efectuar per mitjà dels procediments que permetin la màxima agilitat en la selecció, que s'han de basar en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, competència, publicitat i celeritat, i han d'establir-se prèvia negociació a les meses corresponents.

2. Els processos de selecció de personal estatutari temporal es regulen, a més, en l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat.

Fonaments de dret

1. L'article 1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, estableix que «Aquesta Llei té per objecte establir les bases reguladores de la relació funcionarial especial del personal estatutari dels serveis de salut que conformen el Sistema Nacional de Salut, a través de l'Estatut marc del personal esmentat».

2. L'article 33.1 de la Llei 55/2003 precisa que els processos de selecció del personal estatutari temporal dels Serveis de Salut que integren el Sistema Nacional de Salut han de permetre la màxima agilitat en la selecció i ple respecte als principis d'igualtat, mèrit, competència, publicitat i celeritat.

3. Sobre la base d'això, es va aprovar l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022).

4. El punt 11 d'aquest Acord estableix que el procés ordinari per a la creació de les borses de treball de cadascuna de les categories professionals i especialitats del Servei de Salut s'ha de fer per mitjà d'una convocatòria publicada en una resolució del director general del Servei de Salut. Abans de publicar-la, cal informar les organitzacions sindicals representades en la Comissió de Seguiment. L'apartat 11.1.c) preveu que, a l'efecte de publicitat, la convocatòria ha de ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei de Salut.

5. El punt 4 de l'Acord regulador estableix que el sistema selectiu de les borses de feina és, com a norma general, el concurs de mèrits, sense perjudici de les particularitats de selecció en determinades categories i especialitats detallades en el capítol III de l'Acord. Actualment la unitat de selecció del Servei de Salut és la Unitat de Borsa Única.

6. Per la seva banda, l'article 3 del Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, contempla la creació de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria familiar i comunitària.

Per tot això dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria del concurs de mèrits per constituir la borsa única per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears, categoria infermer/infermera especialista en infermeria familiar i comunitària, les bases de la qual s'adjunten com a annex 1.

2. Disposar que la tramitació d'aquest procediment ha de seguir les prescripcions que preveu l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat.

3. Designar la Unitat de Borsa Única dels Serveis Centrals del Servei de Salut com a òrgan encarregat de tramitar el procediment.

4. Ordenar que es publiqui aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei de Salut de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— pot interposar-se un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 27 d'octubre de 2022)

Dirección de Gestión y Presupuestos María del Mar Rosselló Amengual  (Per absència, art.14.03 del D.39/2006 de 21 de abril (BOIB Núm.62, 29-04-2006))

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. L'objecte d'aquestes bases és establir les normes que regiran el procés de selecció dels aspirants de la borsa general d'ocupació per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria familiar i comunitària.

1.2. La selecció de candidats s'efectua per mitjà d'un concurs de mèrits que seran valorats per la Unitat de Borsa Única dels Serveis Centrals del Servei de Salut.

1.3. Una vegada publicada la resolució definitiva amb la puntuació final dels mèrits dels candidats, la borsa d'ocupació general de personal estatutari temporal del Servei de Salut seguirà oberta per a la categoria convocada, tant per inscriure nous aspirants com perquè els inscrits afegeixin més mèrits. No obstant això, aquestes dades s'incorporaran a les llistes de la borsa general en la següent actualització de mèrits (tall) que es faci en la categoria.

1.4. Aquest procés selectiu està regulat per aquestes bases de conformitat amb l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat i s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola de 1978 i la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

1.5. Segons estableix el punt 13.2 de l'Acord regulador, els barems han de donar un pes específic addicional en el total de la puntuació en la borsa al fet d'haver superat algun exercici de la fase d'oposició de l'últim procés selectiu de personal estatutari fix de cada categoria i especialitat convocat pel Servei de Salut amb posterioritat a la data en què va entrar en vigor l'anterior Acord de Borsa Única, publicat en el BOIB núm. 149, de 26 de novembre de 2016.

Aquest pes addicional pot ser de 24 punts com a màxim i el càlcul d'aquesta puntuació addicional és el resultat de dividir els 24 punts entre el nombre de proves o exercicis que consti la fase d'oposició. Al valor obtingut i per a cadascuna de les proves o exercicis s'aplicarà una regla de tres, considerant que la màxima puntuació serà per a l'aspirant que hagi obtingut la puntuació màxima establerta en la convocatòria del concurs oposició i aquest càlcul es farà segons el que s'estableix en l'annex 2 de l'Acord regulador.

La puntuació addicional s'aplicarà a tots els aspirants que hagin superat alguna prova de la fase d'oposició una vegada que hagi finalitzat; és a dir, una vegada que s'hagi publicat la resolució per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants que han superat cadascuna de les proves d'aquesta fase.

Els punts addicionals corresponents segons el càlcul indicat en els paràgrafs anteriors se sumaran a la puntuació final de l'aspirant en el moment de publicar-se la convocatòria de la categoria en la borsa única o en el moment de fer un nou tall d'actualització de mèrits de la categoria convocada prèviament en la borsa única.

En el cas de noves convocatòries d'oposicions només es computarà l'últim procés selectiu. En aquest sentit, es farà la corresponent regularització de puntuació en el següent tall d'actualització de mèrits i s'anul·laran els punts addicionals que s'hagin pogut obtenir en processos selectius anteriors.

De conformitat amb el que es disposa en l'apartat 13.2 de l'Acord regulador, aquestes previsions només són aplicables en els supòsits en què no es generin borses de feina preferents.

2. Requisits d'accés

2.1. Per accedir a la borsa d'ocupació general del personal estatutari temporal del Servei de Salut cal complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors d'acord amb el Tractat de la Unió Europea o altres ratificats per Espanya, o tenir reconegut aquest dret per una norma legal. Poden participar-hi igualment, independentment de la seva nacionalitat, el cònjuge o la cònjuge de les persones amb nacionalitat espanyola o d'un altre estat membre de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els de el cònjuge o la cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o superin aquesta edat i siguin dependents.

b) Tenir el grau universitari que habiliti per exercir la professió d'infermeria o diplomatura universitària en infermeria amb el títol d'especialista en infermeria familiar i comunitària, expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència i regulat pel Reial decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats d'infermeria o estar en condicions d'obtenir-lo dins del termini per a la inscripció telemàtica. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal tenir la credencial que acredita que està homologat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

c) Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.

d) Tenir 16 anys complerts i no sobrepassar l'edat de jubilació forçosa.

e) Coneixements de català segons la legislació aplicable vigent a cada moment. A aquesta convocatòria li és aplicable l'exempció de coneixements de la llengua catalana prevista en el punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús de català en l'àmbit de la funció pública, de conformitat amb allò que aquesta disposa i en l'informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de dia 1r de desembre de 2021. Tot això, sense perjudici de modificacions posteriors que es puguin donar, atès el caràcter obert i permanent d'aquesta borsa.

f) Tota aspirant que sigui ciutadà d'un estat o territori on el castellà no sigui idioma oficial han d'acreditar el domini d'aquesta llengua o de la llengua catalana presentant un certificat de nivell B1(o d'un nivell superior) expedit per un organisme públic amb competències per acreditar els coneixements en el moment del tall d'aquesta convocatòria lingüístics.

g) No estar separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni estar en la situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial; ni estar inhabilitat per accedir al cos o a l'escala de funcionari o per exercir funcions similars a les quals s'exerceixen en el cas del personal laboral que hagi estat separat o inhabilitat. En cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat, no es pot estar inhabilitat o en una situació equivalent ni pot haver estat sotmès a una sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l'ocupació pública en el seu estat i en els mateixos termes.

h) Cursar la inscripció telemàticament.

i) Pagar la taxa establerta per la normativa vigent.

j) No incórrer en el moment del nomenament en una causa d'incompatibilitat d'acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

k) No estar afectat per una resolució que impliqui quedar exclòs de la borsa.

l) No tenir la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria a la qual opti en qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut qualsevol que sigui la situació administrativa.

2.2. Aquests requisits s'han de complir en la data en què l'aspirant dugui a terme la inscripció telemàticament per participar en el procés selectiu i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu, i en el moment de cada nomenament. L'acreditació d'aquests requisits s'efectuarà de conformitat amb el que estableix el punt 9 d'aquestes bases.

2.3. En el moment de dur a terme els diferents talls s'actualitzaran i revisaran els requisits exigits a cada moment per la normativa vigent.

2.4. El simple pagament de la taxa no constitueix la inscripció a la borsa. La correcta inscripció s'efectua amb el pagament de la taxa i la inscripció telemàtica en la web, i complint amb la resta dels requisits dins del termini.

3. Accés a les borses de feina de les persones amb alguna discapacitat.

Es reserva un contingent del 7 % dels nomenaments que s'ofereixin per cobrir-los amb persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta circumstància s'ha d'indicar en el requadre corresponent de la inscripció i cal presentar els documents que acreditin el grau de discapacitat al·legat i la compatibilitat per exercir les funcions atribuïdes a la plaça o el lloc al que s'opti: s'ha d'aportar un certificat actualitzat que acrediti el grau de discapacitat igual o superior al 33 % expedit per la Direcció General de Dependència del Govern de les Illes Balears o per un organisme públic equivalent, en el qual s'ha d'indicar el grau de discapacitat.

4. Inscripcions

4.1. La borsa d'ocupació de personal estatutari temporal del Servei de Salut estarà oberta permanentment per a la categoria convocada. S'estableix un termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria perquè s'inscriguin nous aspirants i perquè els inscrits afegeixin mèrits o facin les modificacions pertinents a l'efecte de constituir la llista de borsa única d'aquesta categoria. Els aspirants que s'hagin inscrit una vegada transcorregut aquest termini seran tinguts en compte en la següent actualització de mèrits que es faci en la categoria.

4.2. Les persones que estiguin interessades a participar en la convocatòria han d'emplenar la inscripció telemàticament amb les dades corresponents en cada apartat i seguint les instruccions indicades en la plataforma informàtica. Es pot accedir a l'aplicació per mitjà d'un certificat electrònic reconegut o qualificat (DNI electrònic o certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre).

4.3. El sistema comprovarà la compatibilitat de les dades introduïdes i indicarà els errors que observi en el moment de cursar la inscripció.

4.4. La inscripció i els seus annexos s'han d'emplenar per via telemàtica, havent pagat prèviament la taxa corresponent, per mitjà de l'aplicació informàtica habilitada a aquest efecte per la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut en el web www.ibsalut.es. Per estar inscrit és necessari pagar la taxa i fer la inscripció telemàtica.

4.5. A fi de preservar el principi d'igualtat en l'accés a la funció pública, a cada gerència del Servei de Salut hi haurà una unitat de suport per facilitar als aspirants l'accés a l'aplicació informàtica perquè puguin formalitzar la sol·licitud d'inscripció en la borsa.

4.6. Quan hagi emplenat la inscripció per a la categoria que es convoca, l'aspirant ha de seleccionar l'àmbit territorial (Serveis Centrals i gerències territorials), el sector sanitari i, si escau, de manera addicional i voluntària, la unitat específica on vulgui prestar servei, sempre que compleixi els requisits establerts en el punt 28 de l'Acord regulador. També pot escollir el nivell assistencial —atenció primària o atenció especialitzada— i la modalitat del nomenament temporal (interí, de llarga durada, de curta durada, de cobertura urgent, de jornada parcial), d'acord amb el que l'Acord preveu.

4.7. En formalitzar la inscripció telemàticament, l'aspirant obtindrà un nombre de preregistre juntament amb la data en què l'ha efectuat, que tindrà la consideració de justificant, de manera que no serà necessari registrar la sol·licitud presencialment.

4.8. Els requisits i els mèrits que no apareguin en la Web del Candidat el dia en què s'estableixi el tall no es tindran en compte. Per donar per acabada la inscripció, l'aspirant ha de marcar les seves preferències.

4.9. El domicili, els números de telèfon i el correu electrònic que figurin en la inscripció seran considerats vàlids a l'efecte de rebre notificacions, de manera que és responsabilitat exclusiva de l'aspirant haver-los consignat erròniament i comunicar qualsevol canvi en ells.

5. Llistes d'admesos i exclosos

5.1. Una vegada formalitzades les inscripcions i registrats els requisits i mèrits, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per fer pública la llista provisional d'aspirants admesos en la borsa de feina d'aquesta categoria i la llista provisional d'exclosos, indicant la causa de l'exclusió.

Aquesta llista provisional és resultant de la informació consignada pels candidats en la web, sense verificació prèvia. En fases posteriors del procés, és quan es fan les comprovacions oportunes; és per això que pot ocasionar a posteriori canvis si no ha estat possible comprovar o faltàs alguna cosa.

5.2. Aquesta resolució es publicarà en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es). Els interessats disposaran de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació per presentar al·legacions i reclamacions en el cas que hagin estat exclosos o bé per esmenar les deficiències detectades en la inscripció que hagin causat la inadmissió. Si no s'esmenen els possibles defectes en el termini concedit s'entendrà que desisteixen de la sol·licitud.

5.3. Les al·legacions i els escrits per esmenar deficiències s'han de dirigir a la Unitat de Borsa Única del Servei de Salut per qualsevol de les vies que preveu la normativa vigent.

5.4. Per mitjà d'una resolució del director general que es publicarà en el web del Servei de Salut es donaran per resoltes les al·legacions presentades i es resoldrà de manera global l'estimació o la desestimació d'aquestes i l'esmena de les deficiències de les inscripcions, i es confeccionarà la llista definitiva d'exclosos, indicant la causa de l'exclusió.

5.5. Una vegada publicades aquestes llistes es farà pública una altra llista —amb caràcter merament informatiu— dels candidats amb la puntuació resultant de l'autovaloració, contra la qual no es pot interposar cap recurs. Aquesta llista informativa es tindrà en compte per indicar quins candidats han d'aportar la documentació que acrediti els requisits i la que justifiqui els mèrits al·legats, segons el que disposa la base següent.

6. Candidats que han d'acreditar que compleixen els requisits i justificar els mèrits al·legats

De conformitat amb l'Acord regulador, com a norma general, en la convocatòria inicial de la categoria es valoraran els mèrits de tots els aspirants. No obstant això, en funció de les necessitats previsibles de contractació de cada gerència es podrà determinar una valoració parcial, després d'informar-ne la Comissió de Seguiment.

7. Candidats que han d'aportar documentació per haver-se exhaurit les llistes de candidats valorats. Llistes romanents. Llistes subsidiàries. Llistes post-tall

7.1. Llistes de romanents

Si s'exhaureix la llista de candidats valorats inicialment o si es preveu més necessitat de selecció, sempre que quedin candidats sense valorar en la borsa, la Unitat de Borsa Única promourà la confecció d'una llista de romanents. Per a això, requerirà els candidats restants sense valorar (o a part d'aquests) perquè aportin la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats observant l'ordre decreixent de la puntuació apareguda en la llista informativa d'autovaloració, depenent de les necessitats sobrevingudes de nomenaments temporals.

En el web del Servei de Salut es publicarà el termini perquè aquests candidats aportin la documentació, que serà la meitat del termini concedit per fer la primera aportació de documentació.

7.2. Llistes subsidiàries

Una vegada exhaurides les llistes de romanents, si és necessari seleccionar nous candidats, es confeccionarà una llista subsidiària. Per a això, s'incorporaran a aquesta borsa els aspirants de la categoria que s'hagin inscrit després de la data de tall. Aquests apareixeran relacionats en una llista subsidiària l'únic criteri de prelació de la qual serà la nota de l'expedient acadèmic corresponent a la titulació exigida per accedir a la categoria. Si l'expedient acadèmic no identifica la nota, s'assignarà a la persona candidata una puntuació de 5 sobre 10, o bé la nota proporcional. En cas d'empat, se seleccionarà el candidat la lletra inicial del primer llinatge del qual sigui la primera en l'ordre alfabètic determinat per un sorteig públic.

7.3. Llistes post-tall

Si és urgent i imminent cobrir les necessitats de contractació, també es pot acudir a una llista resultant dels aspirants que s'hagin inscrit en la borsa única després de l'últim tall de borsa o de llista subsidiària. L'ordre d'aquesta llista posterior al tall vindrà determinat per la data i l'hora del pagament de la taxa corresponent, i es podrà anar actualitzant fins que es cobreixin totes les necessitats. Serà aplicable fins que es pugui disposar d'una nova actualització de la categoria en la borsa o de llista subsidiària.

8. Barem de mèrits

Els mèrits aplicables per constituir les borses corresponents figuren en l'annex 2.

9. Aportació de la documentació que acredita els requisits i que justifica els mèrits al·legats

9.1. Per acreditar els requisits i mèrits, els aspirants han de presentar còpies autèntiques, responsabilitzant-se'n de la veracitat.

9.2. Per mitjà d'una resolució publicada en el web www.ibsalut.es es requerirà als aspirants que presentin els documents que acrediten els requisits i dels quals justifiquen els mèrits al·legats en l'autovaloració.

9.3. L'aspirant és personalment responsable de la veracitat de la documentació aportada i de la informació consignada i està obligat a presentar els documents originals, en qualsevol moment, a requeriment de l'Administració, que farà controls periòdics i mostrejos per evitar que es presentin documents erronis o fraudulents.

9.4. La documentació requerida s'ha de presentar en l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre i les Oficines Auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears, o per qualsevol de les vies previstes per l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9.5. Els títols i els mèrits aportats que s'hagin expedit en una llengua diferent a qualsevol de les oficials de les Illes Balears han d'estar traduïts convenientment per un organisme oficial competent.

9.6. La documentació s'ha de presentar en el termini que es determini en la resolució del director general per la qual s'estableixi la llista definitiva de candidats i d'exclosos a la qual es refereix la base 5.4 o en les resolucions d'actualització o talls posteriors.

9.7. Els mèrits que es validaran per determinar la puntuació de cada aspirant seran els que s'hagin relacionat per a la valoració i l'acreditació documental durant el termini habilitat per a això, de manera que no es prendran en consideració els al·legats després que aquest termini hagi vençut.

9.8. Documents per acreditar els requisits relatius a la nacionalitat i a l'edat:

a) En cas de tenir la nacionalitat espanyola, el requisit serà verificat d'ofici per l'Administració, tret que hi hagi una oposició expressa de l'aspirant (en aquest cas haurà d'aportar la documentació acreditativa). També es pot presentar voluntàriament el DNI en vigor. Si l'Administració no pot comprovar el compliment d'aquest requisit ho notificarà a l'aspirant, perquè l'aporti.

b) En cas de no tenir la nacionalitat espanyola, cal aportar el document oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i l'edat exigides (NIE o passaport).

c) En cas de ser el cònjuge o la cònjuge d'una persona amb nacionalitat d'un estat de la Unió Europea, cal presentar la documentació següent:

- La pàgina corresponent del llibre de família.

- Document acreditatiu en vigor de la nacionalitat del cònjuge o de la cònjuge (DNI, NIE, o passaport).

d) En cas de ser descendent d'una persona amb nacionalitat d'un estat de la Unió Europea, o del seu cònjuge o parella de fet, cal presentar la documentació següent:

- Document oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i l'edat exigides (DNI, NIE, o passaport).

- En cas de ser major de 21 anys, certificat de convivència i dependència econòmica.

9.9. Documents que acrediten la titulació:

Es pot acreditar-se la titulació exigida per mitjà de qualsevol dels documents següents:

- Títol requerit (per l'anvers i el revers), per accedir a la categoria en qüestió.

- El resguard que acredita l'obtenció del títol i el pagament de les taxes acadèmiques.

- Certificat acadèmic oficial que acredita que s'han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques. No es considera com a document justificatiu un simple extracte acadèmic.

- Si la titulació no s'ha obtingut a Espanya, cal tenir la credencial que acredita que està homologat pel ministeri competent en la matèria.

9.10. Documents que acrediten la discapacitat:

Cal aportar un certificat actualitzat acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33 % expedit per la Direcció General de Dependència del Govern dels Illes Balears o per un organisme públic equivalent, en el qual s'ha d'indicar el grau de discapacitat i acreditar fefaentment la deficiència permanent que ha donat origen al reconeixement d'aquest grau de discapacitat.

9.11. Document que acredita la capacitat funcional:

Aquest requisit s'ha d'acreditar amb un certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut en el moment del nomenament.

9.12. Documents per a l'acreditació lingüística:

Si és necessari acreditar el requisit establert en la base 2.1.f), els aspirants que siguin ciutadans de països o de territoris on el castellà no sigui idioma oficial han d'acreditar el domini d'aquesta llengua o bé de la llengua catalana presentant una fotocòpia del certificat del nivell B1(o d'un nivell superior) expedit per un organisme públic amb competències per acreditar els coneixements lingüístics.

9.13. Acreditació dels mèrits d'experiència professional:

a) Document en què quedin acreditats els serveis prestats amb les especificacions que s'estableixen en l'annex 2.

b) No és necessari acreditar documentalment els mèrits dels serveis prestats com a personal estatutari en el Servei de Salut de les Illes Balears. Aquests documents seran recaptats d'ofici.

c) Per als serveis prestats fora del Servei de Salut, cal consignar els períodes en el Web del Candidat de la mateixa manera que figuren en aquest. No està permès introduir períodes superposats; si s'han prestat serveis simultàniament en dos centres o més, cal triar-ne només un.

- Només es poden computar hores en els serveis prestats pel personal de reforç i amb nomenaments específics per a l'atenció continuada. Cada 150 hores equivalen a un mes de serveis prestats; no es computa l'excés d'hores.

- Els serveis prestats a temps parcial o amb reducció de jornada es computen com si fossin a temps complet.

d) Per acreditar els serveis prestats com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, exercint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta:

- Aquests serveis han d'haver-se prestat en el si d'un projecte de cooperació per al desenvolupament i la condició de cooperant ha de ser reconeguda oficialment.

- En el certificat ha de constar la relació jurídica amb una persona o entitat promotora de la cooperació per al desenvolupament o l'acció humanitària en els termes que assenyala l'article 3 del Reial decret 519/2006, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'estatut dels cooperants.

9.14. Acreditació dels mèrits de formació i docència:

Cal presentar documents originals o còpies autèntiques en què quedi acreditada la formació a la qual es refereixen els diferents apartats de l'annex 2.

- En el document justificatiu per acreditar el certificat acadèmic ha de constar la nota mitjana amb la qual s'ha obtingut el títol exigit per accedir a aquesta categoria. No s'admeten com a documents justificatius els simples extractes acadèmics.

- En relació amb la formació continuada, només es valoraran els cursos i les accions formatives completats amb posterioritat a l'obtenció del títol que habiliti per prestar serveis en la categoria corresponent, a excepció dels previstos en el punt 2.3.d) (formació continuada) de l'annex 2.

- Els certificats o diplomes dels cursos que es presentin han de contenir el nombre d'hores i/o de crèdits de durada de l'acció formativa i el contingut o programa.

9.15. Independentment del deure dels aspirants d'aportar la documentació a què fan referència les bases anteriors el Servei de Salut pot dur a terme les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades personals declarades en la sol·licitud, a fi de determinar si es compleixen els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria, d'acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

9.16. Quan hi hagi alguna prova fefaent de falsedat en la documentació aportada, l'Administració n'informarà el Ministeri Fiscal i la persona afectada quedarà provisionalment exclosa del procés de selecció. Si es confirma la falsedat de la documentació, l'exclusió serà definitiva; en canvi, si no es ratifiquen els indicis, quedarà inclosa immediatament en la borsa.

10. Llista de candidats

10.1. Tenint en compte la documentació presentada i quan s'hagi comprovat que es compleixen els requisits i s'han acreditat els mèrits al·legats, una vegada revisada i valorada tota la documentació, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució —que es publicarà en el web del Servei de Salut— per aprovar la llista provisional de puntuacions obtingudes pels candidats. Aquesta resolució inclourà també la llista d'aspirants finalment exclosos per no haver acreditat que complissin els requisits.

10.2. Els candidats poden presentar reclamacions o al·legacions contra la puntuació provisional que figuri en la resolució per la qual es publiqui aquesta llista provisional en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució. No es tindran en compte les al·legacions que aportin documentació acreditativa de mèrits o requisits no presentats ni consignats en la web en el període establert.

Els candidats podran visualitzar en el seu web amb més detalli la informació relativa als requisits o/i mèrits acceptats, rebutjats (i els seus motius), i pendents a fi de poder fer les al·legacions que considerin.

10.3. Finalment, una vegada revisades les al·legacions interposades, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per publicar la llista definitiva amb les puntuacions finals dels candidats. Amb aquesta resolució es donaran per contestades les al·legacions interposades contra la llista provisional, però contra aquesta resolució es podran interposar els recursos corresponents segons la normativa vigent.

 

11. Gestió i funcionament de la borsa de feina

11.1. Una vegada publicada la llista definitiva de candidats amb la puntuació final obtinguda, la gestió de la borsa es regirà per l'acord regulador vigent a cada moment.

11.2. Quant a l'ordre de les ofertes, els nomenaments temporals han de respectar les preferències marcades en cada inscripció i s'han d'oferir als candidats per l'ordre de prelació de la llista definitiva d'aquesta borsa de feina que estiguin en la situació de« disponible».

11.3. La situació de «disponible» o «no disponible» i la resta de les preferències que cada candidat hagi consignat es poden modificar en qualsevol moment, però seran efectives el primer dia del mes següent. Les modificacions efectuades tindran validesa fins que es produeixi algun canvi en elles; tot això, sense perjudici del que es disposa en el punt 21.4 de l'Acord esmentat, que disposa que, com a norma general, els candidats només poden modificar la disponibilitat un màxim de quatre vegades en cada any natural.

11.4. La situació de «disponible» s'apreciarà tenint en consideració la informació que l'Administració tengui en el moment d'iniciar les gestions telemàtiques necessàries per fer la crida.

11.5. El mètode per fer les crides ha de respectar les regles de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat referenciat en aquesta convocatòria.

11.6. Si en la llista definitiva figuren candidats amb la mateixa puntuació, s'empraran com a criteri de desempat els serveis prestats; si l'empat persisteix, se seleccionarà el candidat la lletra inicial del primer llinatge qual sigui la primera en l'ordre alfabètic determinat per un sorteig públic.

 

ANNEX 2 Barem de mèrits per a la categoria infermer/infermera especialista en infermeria familiar i comunitària

1. Experiència professional (màxim, 55 punts)

1.1 Es computa el temps de serveis prestats que els aspirants tenguin reconeguts fins al terme del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,23 punts.

b) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent per la qual s'exigeixi el mateix títol de la categoria a la qual s'opta: 0,172 punts.

c) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a aquella a la qual s'opta: 0,115 punts.

d) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, exercint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta: 0,23 punts.

e) Per cada mes de servei prestat en el model tradicional de contingent o de zona en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta: 0,172 punts.

f) Per cada mes de servei prestat en centres sanitaris privats de la Unió Europea en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,046 (màxim 5,5 punts).

Juntament amb el certificat de serveis prestats cal aportar la vida laboral de la Seguretat Social i els contractes de feina.

g) Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,172 punts

h) Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut es valoraran —si el professional té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del Sistema Nacional de Salut— com a prestats en la categoria a la qual opta a raó de 0,23 punts. Si no té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del Sistema Nacional de Salut es valoraran a raó de 0,115 punts. En tots dos casos només es valoraran aquests serveis sempre que tengui la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.

i) Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per a l'atenció continuada es reconeixerà un mes complet de serveis prestats calculant-lo segons les regles següents:

i. Un mes o la part que correspongui proporcionalment per cada 150 hores fetes (o una fracció).

ii. Si dins d'un mes natural s'han fet més de 150 hores, només es pot valorar un mes de servei prestat

iii. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 55 punts.

- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren.

- Els serveis prestats sota la modalitat de reducció de jornada o a temps parcial es computaran com si fossin a jornada completa.

- Si es presten serveis simultàniament en dos o més centres es computaran —a elecció de l'interessat— els serveis prestats només en un d'ells.

- El còmput de serveis prestats es calculen aplicant aquesta fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365, i el quocient resultant es multiplica per 12.

2. Formació i docència (màxim, 40 punts)

Només es valoraran els mèrits corresponents a la formació continuada i docència iniciats després d'obtenir la titulació requerida en la categoria a la qual es presenta.

2.1 Formació reglada/expedient acadèmic

a) La nota d'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda. S'atorguen 0,02 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és d'1 punt, que correspon al 10 de nota mitjana.

b) Si l'expedient acadèmic no reflecteix notes numèriques es consideraran les equivalències següents: bé: 0,2 punts; notable: 0,4 punts; excel·lent: 0,8 punts; matrícula d'honor: 1 punt.

2.2 Formació especialitzada

a) Per cada títol o diploma d'especialista en Infermeria en les especialitats previstes pel Reial decret 450/2005, de 22 d'abril, que no sigui requisit per accedir a la categoria: 1,38 punts.

b) Per cada acreditació d'haver completat el període de formació com a infermer intern resident en un centre espanyol o estranger amb un programa de docència reconegut pel Ministeri d'Educació: 4,14 punts.

2.3 Formació continuada

a) Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de les categories d'infermeria, d'acord amb els criteris següents:

i. Activitats formatives sobre ciències de la salut posteriors al 1r de gener de 2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

- Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

- Han d'haver estat impartides per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

ii. Activitats formatives sobre ciències de la salut anteriors al 1r de gener de 2004 i la resta d'activitats formatives, independentment de la data. Es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

- Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

- Han d'haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública, per un col·legi professional o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, de 1r d'octubre), la qual cosa s'ha d'acreditar en el certificat corresponent.

- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

- Activitats duites a terme en virtut dels acords de formació continuada a les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

b) A l'efecte del que disposen els apartats anteriors, les activitats formatives sobre ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, investigació, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència.

c) Els diplomes o certificats a què es refereixin aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0026 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

d) Es valoren a raó de 0,0026 punts per cada hora les activitats formatives relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals; sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la investigació sobre les ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica, i qualsevol altra que estigui relacionada amb les funcions de les categories d'infermeria. Nota: es valoren sempre que hagin estat organitzades o impartides per alguna administració pública o per a alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), la qual cosa ha d'acreditar-se en el certificat corresponent.

2.4 Formació postgraduada

a) Per tenir el grau de doctor: 11,7 punts.

b) Per haver aconseguit el diploma d'estudis avançats (DEA) o de suficiència investigadora en el supòsit de no haver obtingut el títol de doctor: 3,9 punts.

c) Els títols de màster oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contingut de les categories d'infermeria es valoren així:

- 0,070 per cada crèdit ECTS.

- 0,028 per cada crèdit LRU.

Si en el títol no s'especifica el tipus de crèdit es computarà com a crèdit LRU.

d) Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i master universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de les categories d'infermeria es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0026 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren crèdits CFC, LRU i/o ECTS es té en compte la puntuació més favorable al candidat.

2.5 Docència

a) Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives a les quals es refereix l'apartat 2.3.a) : 0,0078 punts.

i. Els candidats que hagin impartit hores de docència en cursos formatius sobre ciències de la salut posteriors al 1r de gener de 2004 han de justificar que aquests cursos estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Aquesta acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

ii. Igualment respecte a cada hora de docència impartida en l'àmbit universitari. Si la docència impartida es compta per hores, aquesta no es pot computar en cap dels dos apartats següents.

b) Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari a temps complet: 2,7 punts.

c) Per cada hora com a docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari que no sigui a temps complet: 0,0026 punts.

d) Per tutoritzar pràctiques d'alumnes de les facultats d'infermeria o que facin qualsevol de les especialitats previstes en el Reial decret 450/2005, de 22 d'abril: 0,0013 punts per cada hora.

e) Per impartir docència en l'àmbit universitari en els nivells de càtedra o com a professor titular amb plaça vinculada al Servei de Salut o amb activitat simultània en aquest ens, o com a professor associat amb plaça assistencial en actiu o amb activitat simultània en el servei de salut corresponent: 0,0026 punts per cada hora.

2.6 Activitats científiques i de difusió del coneixement

a) Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de les categories d'infermeria i que tinguin ISBN i dipòsit legal:

i. Per cada llibre complet: 1,3 punts.

ii. Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: 0,026 punts (màxim, tres capítols per llibre).

b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de les categories d'infermeria:

i. Per cada publicació en una revista indexada en el JCR i/o en el SJR: 1,04 punts.

ii. Per cada publicació en una revista no indexada de tiratge estatal o internacional: 0,78 punts.

c) Ponències, comunicacions, coordinacions de taula i pertinença a comitès científics:

i. Per cada ponència presentada en congressos, reunions científiques o activitats formatives en ciències de la salut i acreditades degudament (apartats i. i ii. del punt 2.3.a) relacionada directament amb el contingut de les categories d'infermeria:

- Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,39 punts.

- Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,195 punts.

ii. Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de les categories d'infermeria:

- Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,26 punts.

- Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,13 punts

iii. Per pertànyer a algun comitè científic o coordinar/moderar una taula i que això estigui relacionat directament amb el contingut de les categories d'infermeria:

- Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,3 punts.

- Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,15 punts.

d) Investigació: per participar en projectes d'investigació finançats o acreditats per entitats del sector públic institucional definides en l'article 2 de la Llei 40/2015, de 1r d'octubre:

i. Com a investigador principal: 3,9 punts.

ii. Com a investigador col·laborador: 1,95 punts.

iii. Com a investigador de camp no remunerat (no sent membre de l'equip): 0,39 punts.

3. Coneixements orals i escrits de català (màxim, 5 punts)

Els certificats emesos per la Direcció General de Política lingüística i els reconeguts en l'Ordre del conseller de Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013) tenen una valoració màxima de 5 punts:

a) Certificat de coneixement de català A2: 1 punt.

b) Certificat de coneixement de català B1: 2 punts.

c) Certificat de coneixement de català B2: 3 punts.

d) Certificat de coneixement de català C1: 4 punts.

e) Certificat de coneixement de català C2: 5 punts.

Quan siguin vigents les previsions de les disposicions transitòries segona i quarta de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, només es valoraran els nivells de coneixement de la llengua catalana que no siguin requisit per accedir a la categoria o especialitat corresponent.